hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Rodinný dom s.č.606,Krásnohorské Podhradie, okr.Rožňava

Predmet dražby

Nehnuteľnosti ako súbor vecí, nachádzajúce sa v okrese Rožňava, obec   Krásnohorské Podhradie, katastrálne územie Krásnohorské Podhradie, vedené  Okresným úradom Rožňava,  Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 649, ako:

 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo   Výmera v m2   Druh pozemku   Spôs. využ. p. Druh ch.n. Umiest. poz.

385/ 8                     498               Zastavaná plocha       15              204                    1

a nádvorie

Legenda:

Spôsob využívania pozemku:

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

Druh chránenej nehnuteľnosti:

204- Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo zóny.

Umiestnenia pozemku:

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby

Súpisné číslo  Na parc.číslo   Druh stavby    Popis stavby   Druh ch.n.  Umiest.stavby

606                  385/ 8                  10                 Rodinný dom                              1

Legenda:

Druh stavby:

10 – Rodinný dom

Kód umiestnenia stavby:

1- Stavba postavená na zemskom povrchu

Popis predmetu dražby

Predmetom ohodnotenia je rodinný dom č.s.606 na prc.č.385/8  je samostatne stojaci, má  dve  nadzemné podlažia a  je  čiastočne podpivničený. Situovaný je v obytnej časti obce Krásnohorské  Podhradie  na rovinatom pozemku. Rodinný dom je murovaný z pórobetónových  tvárnic. Základy sú betónové pásy s izoláciou, podzemné podlažie má  vodorovné aj zvislé konštrukcie zo železobetónu. Stropné konštrukcie 1PP a 1.NP sú železobetónové dosky. Strešná konštrukcia drevená s krytinou z pálenej škridly. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie  omietky sú vápenno-cementové. Dom je napojený na verejný vodovod a kanalizáciu. Nehnuteľnosť vyžaduje  údržbu. V čase obhliadky nemá osadený kotol a kuchynskú linku. Vek stavby bol určený na základe čestného  prehlásenia spolumajiteľky. Rodinný dom vrátane príslušenstva bol daný do užívania v  roku  1984.

1. Podzemné podlažie

Rodinný dom je čiastočne podpivničený, v 1.PP sú zvislé a vodorovné nosné konštrukcie zo železobetónu, priečky sú  murované, podlaha  je betónová. Kotol je demontovaný. Do 1. NP vedú železobetónové schody .

1. Nadzemné podlažie

V prvom  nadzemnom  podlaží sa nachádza  chodba, kuchyňa, jedáleň , izba, kúpeľňa, WC, komora , schodisko , balkón a garáž. Okná sú drevené dvojité, dvere drevené a plastové. Podlahy  v obytných miestnostiach  sú laminátové  a v ostatných miestnostiach prevažuje keramická dlažba. Vybudované sú rozvody vody studenej a teplej, napojenie na verejný vodovod  a kanalizáciu. Elektroinštalácia  je svetelná a motorická. Vykurovanie je centrálne, osadené sú oceľové  radiátory. Kotol v čase obhliadky nebol  osadený. Kuchynská linka je  demontovaná, okrem obkladu steny. Sporák bol samostatne stojaci.  Kúpeľňa  ( nebola sprístupnená v rámci obhliadky)  podľa spolumajiteľky je vybavená vaňou  a umývadlom s pákovými batériami a keramickým obkladom steny do výšky  nad 1,35m.

2. Nadzemné podlažie

V 2. NP sa nachádza chodba, 4 izby  a balkón.  Podlaha je z  PVC, omietky klasické vápenno-cementové. Elektroinštalácia je svetelná.

Príslušenstvo

Plot č. 1 - je  osadený od prístupovej komunikácie. Má oceľové stĺpiky, výplň zo strojového pletiva, jedny drevené vráta a jedny vrátka. Vyhotovený bol v roku 1984.

Plot č.2 - tvorí východnú a severnú hranicu pozemku. Má oceľové stĺpiky a výplň zo strojového pletiva. Vyhotovený bol v roku 1984.

Vodovodná prípojka – rodinný dom súp. č. 606 je napojený na verejný vodovod potrubím z PVC, DN 25 mm. Začiatok užívania vodovodnej prípojky 1984.

Kanalizačná prípojka – rodinný dom súp. č. 606 je napojený na verejnú kanalizáciu kameninovým potrubím DN 125 mm. Kanalizačná prípojka bola vybudovaná v roku 1984.

Elektrická prípojka – rodinný dom súp.č.606 je napojený na elektrickú prípojku, NN, kábelovú vzdušnú. Vyhotovená bola v roku 1984.

Spevnené plochy betónové - okolo rodinného domu súp.č.606 je vybudovaný  betónový chodník  a plocha pred garážou s hrúbkou betónu   do 100mm. Vybudované boli v roku 1984.

Spevnené plochy kamenné - okolo domu súp.č.606 od bránky po balkón je vybudovaný chodník z  lomového kameňa  bez podkladných vrstiev. Vybudovaný bol v roku 1984.

Pozemok parc.č.385/8 KN je zastavaná plocha  rodinného domu súp.č. 606 s výmerou 498m2. Nachádza sa v zastavanom území obce  Krásnohorské Podhradie,  v centre blízko kostola, pod úpätím hradu Krásna Hôrka. Je rovinatý a prístupný z miestnej komunikácie. Je možné pripojenie na všetky inžinierske siete.

 

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: M.B.A. Financie s.r.o.

 

Vysoká 19, 811 06 Bratislava, SR

IČO: 36 754 404

spoločnosť zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel

Sro,  Vložka č.45141/B

v zastúpení:

Peter Čertík –  konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 20.08.2015 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 05.08.2015 o 15:00

2. obliadka: 06.08.2015 o 15:00

Hodnota: 40 900,00 € (1 232 153 Sk)
Najnižšie podanie: 40 900,00 € (1 232 153 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti, v miestnosti dražby / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  11/2015,

  1. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  11/2015,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť originál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: