hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Rodinný dom, s.č.412, Hrabušice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti ako súbor vecí, nachádzajúce sa v okrese Spišská Nová Ves, obec   Hrabušice, katastrálne územie Hrabušice, vedené  Okresným úradom Spišská Nová Ves,  Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 1408, ako:

 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo   Výmera v m2   Druh pozemku   Spôs. využ. p. Druh ch.n. Umiest. poz.   Pr.vz.

724/ 1                     718               Zastavaná plocha       15                101                    1                                   4

a nádvorie

Legenda:

Kód spôsobu využívania pozemku: 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

Kód druhu chránenej nehnuteľnosti: 101- Chránená krajinná oblasť.

Kód umiestnenia pozemku: 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Kód právneho vzťahu: 4 – Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku.

Stavby

Súpisné číslo  Na parc.číslo   Druh stavby    Popis stavby   Druh ch.n.  Umiest.stavby

412                       724/1                  10                   Dom                                           1

Legenda: Kód druhu stavby:  10 – Rodinný dom,  Kód umiestnenia stavby: 1- Stavby postavené na zemskom povrchu.

Popis predmetu dražby

Pôvodná stavba bola jednopodlažný rodinný dom s úplným podpivničením. Stavba bola postavená v roku 1963, uvedené v Znaleckom posudku č.48/2008 vypracovaným Ing. Stanislavom Hanulom. V roku 1995 bolo požiadané o stavebné povolenie na nadstavbu a v  roku 1998 už s vybudovanou nadstavbou boli následne urobené výmeny vnútorných povrchov, podláh, dvier, rekonštrukcie kúpeľne a kuchyne. Ďalej sa vymenili kanalizačné rozvody a bola urobená plynová prípojka, rozvody plynu a ústredné vykurovanie na plyn. Pri nadstavbe bol zbúraný pôvodný bočný vstup do domu a nahradený novou prístavbou, do ktorej je umiestnené schodisko do druhého nadzemného podlažia. Sú tu 4 miestnosti, predsieň, kúpeľňa a záchod. V roku 2008 bol dom zateplený vrstvou polystyrénu a omietnutý. Súčasne boli vymenené okná za plastové. Rekonštrukčné práce boli zohľadnené v analytickej metóde výpočtu opotrebenia. Životnosť stavby  podľa ZP č. 1/2016 sa predpokladá na 100 rokov.

 

Garáž - umiestnená za domom nie je zakreslená v katastrálnej mape, ani uvedená v liste vlastníctva. Je čiastočne osadená do terénu. Vek stavby garáže sa datuje  podľa ZP od roku 1963. Vzhľadom na jej konštrukciu a technický stav je znalcom predpokladaná životnosť na 60 rokov.

Rodinný dom s.č. 412 na parcele 724/1

Dom je osadený do terénu v priemernej hĺbke 1 až 2 m so zvislou izoláciou. Základy sú betónové pásy s vodorovnou izoláciou. Zvislé konštrukcie v 1. PP sú prevažne kamenné s hrúbkou do 60 cm. V 1. nadzemnom podlaží sú tehlové s hrúbkou 40-50 cm. Podkrovná nadstavba je murovaná z pórobetónových tvárnic hrúbky 30-40 cm. Priečky sú murované. Vnútorné omietky v PP sú hrubé, v nadzemných podlažiach štukové. Krov je jednoduchý, sedlový. Krytina strechy je pálená škridla. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Schody do 1.PP sú betónové, do 1.NP sú obložené keramickým obkladom. Vnútorné schody do podkrovia sú obložené drevom. Elektroinštalácia je v 1.PP a v podkroví svetelná, v 1.NP svetelná a motorická.

1. Podzemné podlažie

Prvé podzemné podlažie je čiastočne zapustené do terénu, so zvislou izoláciou. Základy sú betónové pásy s vodorovnou izoláciou. Murivo je prevažne kamenné s hrúbkou do 60 cm. Deliace konštrukcie murované. Podlahy cementové. Okná boli vymenené v roku 2008 za plastové. Dvere sú drevené. Strop železobetónový, s rovným podhľadom. Je tu osadený kotol na plynové vykurovanie, rozvody plynu, vody, kanalizácie a vykurovania s radiátormi. V čase obhliadky kotol nebol funkčný, kúrenie bolo zabezpečované kozubom na tuhé palivo. Fasáda 1.PP je z jednej strany obložená kamenným obkladom, ostatné strany sú na hrubo omietnuté.

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie pozostáva zo vstupného priestoru, obytnej haly s loggiou, 2 izieb, kuchyne, komory a kúpeľne so záchodom. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne laminátové, kuchyňa a kúpeľňa majú keramickú dlažbu. Vykurovanie je vybudované ústredné, s radiátormi. V čase obhliadky bol používaný iba kozub na tuhé palivo. Rozvody vody teplej aj studenej sú z pozinkovaných rúr. Teplá voda je z centrálneho zdroja – elektrického bojlera. Kúpeľňa je vybavená smaltovanou vaňou s obkladom, záchodom, umývadlom s pákovou batériou. Kúpeľňa je obložená keramickým obkladom do výšky 210 cm. Kuchyňa je vybavená linkou na báze dreva v dĺžke 4 m, s plynovým sporákom s digestorom, nerezovým drezom, pákovou batériou. Obklad za kuchynskou linkou je keramický do výšky 75 cm.

1.Nadstavba

Druhé nadzemné podlažie je nadstavba podkrovia z roku 2008. Nachádzajú sa tu 4 izby s 2 loggiami, predsieň, kúpeľňa a záchod. Kúpeľňa je vybavená splachovacím záchodom, sprchovacím kútom a umývadlom s pákovou batériou. Obložená je keramickým obkladom do výšky 180 cm. Schody v prístavbe sú obložené drevom. Podlahy sú z laminátu.

Garáž – Vzhľadom na konštrukciu a technický stav si vyžaduje opravu, prípadne odstránenie. Základy stavby sú betónové pásy bez podmurovky. Zvislé konštrukcie sú z pórobetónových tvárnic s hrúbkou do 30cm. Krytina strechy je z pozinkovaného plechu. Vonkajší povrch je hrubá omietka, neúplný rozsah. Podlaha je betónová. Vráta plechové.

Príslušenstvo

Plot predný – pozemok má neúplný plot od ulice s plotovými vrátami a vrátkami. Pozostáva z betónového základu, betónovej podmurovky a plotových dielcov osadených na oceľových stĺpikoch. Vek plotu sa  podľa ZP datuje z roku 1963. Životnosť   sa odhaduje podľa znalca  na 55 rokov, vzhľadom na technický stav.

Kanalizačná prípojka – prípojka kanalizácie podľa  popisu v ZP je  z roku 2000. Má dĺžku 10m, je z plastového potrubia DN 110 mm.

Plynová prípojka – prípojka plynu je z roku 2001, má dĺžku 11 m a použitý materiál je bralén.

Vodovodná prípojka – vodovodná prípojka podľa  popisu v ZP je  dlhá 1 m.

Elektrická prípojka – elektrická prípojka podľa  popisu v ZP je  z roku 2000.

Pozemok parc.č. 724/1.

Pozemok zastavaný rodinným domom a garážou sa nachádza v stavebnom území obce Hrabušice. Nachádza sa mimo centra obce, v obytnej časti a je dostupný z miestnej komunikácie. Pozemok má možnosť napojenia na všetky inžinierske siete, vodu, kanál, elektrickú energiu a plyn. Je mierne svahovitý, so sklonom na juhozápad. Prístupný je autobusovou dopravou. Povyšujúci faktor zohľadňuje ochranné pásmo národného parku.

Poloha nehnuteľnosti je mimo centra a hlavnej ulice, severovýchodne od centra v obytnej časti. Nehnuteľnosť je dobudovaná, vyžaduje opravu podzemného podlažia a rekonštrukciu, alebo zbúranie priľahlej garáže. Typ nehnuteľnosti je priaznivý, je to samostatne stojaci dom s dobrým dispozičným riešením. Inžinierske siete sú dostupné, dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plyn.  Obec  Hrabušice  sa nachádza v ochrannom pásme prírodnej lokalite Slovenský Raj.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: M.B.A. Financie s.r.o.

Vysoká 19, 811 06 Bratislava, SR

IČO: 36 754 404

spoločnosť zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel

Sro,  Vložka č.45141/B

v zastúpení:

Peter Čertík –  konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 28.04.2016 o 10:00
Kolo dražby: prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 13.04.2016 o 11:30

2. obliadka: 14.04.2016 o 11:30

Hodnota: 44 700,00 € (1 346 632 Sk)
Najnižšie podanie: 44 700,00 € (1 346 632 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom    na    účet     / zložením   v hotovosti   na   účet  /zložením  v hotovosti  v eurách do pokladne dražobníka na adrese Ku Bratke 3, Levice, alebo v deň konania dražby do pokladne dražobníka / banková    záruka / notárska  úschova

1.   pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  47/2015,

 

2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  47/2015,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Možnosť zloženia dražobnej

zábezpeky platobnou kartou

alebo šekom: Nie

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť originál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: