hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3.izb.byt, Ul. Fučíkova 29, Želiezovce

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec   Želiezovce,  katastrálne  územie  Želiezovce,  vedené   na   Okresnom    úrade    Levice,    Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 2251     ako:

 

1. byt č. 7, na 3.p., vchod č. 29, nachádzajúci sa v časti bytového  domu súp. č. 981 na Ul. Fučíkova  č.29,   Želiezovce,

2.spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 981, na   Ul.  Fučíkova 28, 29, Želiezovce, vo veľkosti    6168 / 100176,

3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 2407/79 - parcela reg. „C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 307m2, vo veľkosti  6168 / 100176.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na treťom poschodí murovaného bytového domu na sídlisku v blízkosti nemocnice v širšom centre mesta v Želiezovciach. Bytový dom je postavený zo siporexových tvárnic, systému PV-2, s hrúbkou muriva 30 cm, odovzdaný do užívania bol podľa potvrdenia Mesta v roku 1969. Stavba nie je podpivničená s piatimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a krytinou zo živičných privarovaných pásov s dvomi bytmi na každom poschodí vchodu a jedným na prízemí. Bytový dom má pôvodnú brizolitovú fasádnu omietku. V bytovom dome sú obnovené vertikálne rozvody inžinierskych sietí a nová strešná krytina z roku 2000. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, nemá výťah. Na prízemí domu je okrem bytu kočikáreň, hlavný uzáver vody a pivničné miestnosti pre jednotlivé byty.

Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona NR SR č.527/2002 Z.z.  v  znení Zákona č.568/2007, nakoľko znalcovi opakovane  nebol umožnený vstup do bytu.   Byt č.7 je prístupný zo schodišťa. Pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je vstupná chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, loggia a pivničná miestnosť na prízemí domu. Predpokladá sa, že byt je bez rekonštrukcii s murovaným bytovým jadrom s kúpeľňou a samostatným WC. V obytných miestnostiach sú dubové parkety. V predsieni, kúpeľni a WC je keramická podlaha a v kuchyni PVC. Okná sú pôvodné drevené zdvojené s medziokenným hliníkovým žaluzím. Dvere sú hladké, plné a zasklené. Bytové jadro je v kúpeľni vybavené smaltovanou vaňou, keramickým umývadlom a keramickým obkladom. WC je samostatné bez umývadla. Kúrenie v byte je ústredné diaľkové panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Kuchyňa je vybavená s elektrickým šporákom, odsávačom a elektrickou rúrou a 1,8 m dlhou kuchynskou linkou s a obkladom okolo linky. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače tepla a vody.Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.  Stav bytu je dobrý, údržba je dostatočná. Na základe uvedených skutočností stanovujem životnosť bytu a bytového domu na 90 rokov a opotrebenie počítam analytickou metódou. Na predmete bytu viazne vecné bremeno - právo doživotného bývania a užívania.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č 981, Ul. Fučíkova 28,29, Želiezovce,

 

zastúpení:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda predstavenstva    a

Róbert Košík - podpredseda  predstavenstva

Miesto konania dražby: zasadacia miestnosť v sídle OSBD Levice
Termín konania dražby: 17.06.2015 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 09.06.2015 o 11:00

2. obliadka: 10.06.2015 o 11:00

Hodnota: 21 300,00 € (641 684 Sk)
Najnižšie podanie: 15 000,00 € (451 890 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 3 000,00 € (90 378 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /
  1. 1.pri bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  19/2015,
2. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  19/2015,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť originál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: