Dražobný poriadok

Článok I.
Základné ustanovenie

 1. Tento Dražobný poriadok upravuje realizáciu výkonu dražby v zmysle ustanovení zákona č. 527/ 2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dobrovoľných dražbách) spoločnosťou DD-REAL, s.r.o.
 2. Prípravu, priebeh a realizáciu dražby vrátane jej výsledkov organizuje a vykonáva spoločnosť DD-REAL, s.r.o. ako dražobník na základe návrhu navrhovateľa tak, aby zodpovedala právnym predpisom platným na území SR, ustanoveniam zmluvy o vykonaní dražby uzatvorenej s navrhovateľom dražby a týmto dražobným poriadkom.
 3. Navrhovateľom dražby môže byť vlastník predmetu dražby, záložný veriteľ alebo iná osoba oprávnená konať v mene vlastníka predmetu dražby a nakladať s týmto majetkom podľa právnych predpisov platných na území SR.

Článok II.
Predmet dražby

 1. Predmetom dražby môže byť:
  • hnuteľná a nehnuteľná vec,
  • právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná,
  • súbor vecí, práv alebo iných majetkových práv,
  • podnik alebo časť podniku.
 2. Predmetom dražby nemôže byť:
  • vec, právo alebo iná majetková hodnota, s ktorou na základe zmluvy, vykonateľného rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy nie je možné nakladať,
  • cenné papiere,
  • majetok, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb,
  • veci, na ktoré bolo uplatnené zádržné právo,
  • veci, na ktorých viazne zákonné predkupné právo podľa osobitných predpisov,
  • ak predaj veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty v rámci dražby vylučuje osobitný zákon,
  • ak navrhovateľ dražby nie je záložným veriteľom, predmetom dražby nemôže byť vec, ktorej vlastníctvo je obmedzené predkupným právom zapísaným v katastri nehnuteľností (nehnuteľné veci) alebo predkupným právom zapísaným v listinách osvedčujúcich vlastníctvo a nevyhnutných pre nakladanie s vecou (hnuteľné veci),
  • ak navrhovateľ dražby nie je záložným veriteľom, nie je možné dražiť vec bez súhlasu záložného veriteľa, ktorý má k danej veci zriadené záložné právo.
 3. Predmet dražby je špecifikovaný v návrhu navrhovateľa na vykonanie dražby a v oznámení o dražbe, v ktorej dražobník uvedie presné označenie a popis predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, pokiaľ podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby, popis stavu, v ktorom sa predmet dražby nachádza a jeho odhadnutú alebo zistenú cenu.
 4. Predmet dražby musí byť v návrhu navrhovateľa na vykonanie dražby a v oznámení o dražbe označený spôsobom vylučujúcim zámenu s inými predmetmi dražby.
 5. Ohodnotenie predmetu dražby zabezpečí dražobník podľa ceny obvyklej v mieste a čase konania dražby. Ak je predmetom dražby nehnuteľná vec, podnik alebo jeho časť alebo kultúrny pamiatka alebo ak je vlastníkom predmetu dražby územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy, musí byť cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom, ktorý nesmie byť v deň konania dražby starší ako 6 mesiacov.
 6. V termíne uvedenom v oznámení o dražbe dražobník umožní účastníkom dražby obhliadku predmetu dražby. Ak je najnižšie podanie vyššie ako 500.000,- Sk alebo ak je predmetom dražby nehnuteľný majetok, podnik alebo jeho časť, dražobník umožní účastníkom dražby obhliadku najmenej v 2 termínoch, ktoré nesmú byť určené na rovnaký deň.

Článok III.
Oznámenie o dražbe

 1. Dražobník vyhlasuje konanie dražby oznámením o dražbe, v ktorom uvedie:
  • označenie dražobníka, miesto, dátum a čas otvorenia dražby,
  • údaj o tom, či ide o opakovanú dražbu,
  • označenie a opis predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby, opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza a jeho odhadnutú alebo zistenú cenu,
  • najnižšie podanie a minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť (možnosť zníženia najnižšieho podania bude v oznámení o dražbe uvedené len po dohode s navrhovateľom),
  • ak dražobník požaduje zloženie dražobnej zábezpeky, výšku, spôsob a lehotu na jej zloženie, číslo účtu a adresu miesta, kde má byť dražobná zábezpeka zložená, čo je dokladom o zložení dražobnej zábezpeky, výške dražobnej zábezpeky a spôsob jej vrátenia; či je možné zložiť dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo šekom,
  • ak je prípustný aj iný spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením ako úhrada v hotovosti, uvedenie tohto spôsobu,
  • dátum a čas vykonania obhliadky predmetu dražby, pri hnuteľných veciach tiež miesto konania obhliadky a organizačné opatrenia na zabezpečenie obhliadky,
  • pri spoločnej dražbe poradie, v ktorom budú jednotlivé predmety dražby dražené,
  • podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi,
  • meno, priezvisko a sídlo notára, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou.
 2. Oznámenie o dražbe uverejní dražobník v registri dražieb najmenej 15 dní pred otvorením dražby. Ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho organizačná zložka alebo ak najnižšie podanie presiahne sumu 500.000,-Sk, uverejní dražobník oznámenie o dražbe v registri dražieb najmenej 30 dní pred začatím dražby. Pre predmety dražby podliehajúce skaze je dražobník oprávnený lehotu na uverejnenie oznámenia o dražbe primerane skrátiť.
 3. Vo vyššie uvedených lehotách zašle dražobník oznámenie o dražbe:
  • navrhovateľovi dražby a v prípade, ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, aj vlastníkovi predmetu dražby,
  • osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby záložné alebo iné právo zapísané v katastri nehnuteľností, v Notárskom centrálnom registri záložných práv, v evidencii podľa osobitných zákonov alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právo k predmetu dražby a nevyhnutných na nakladanie s ním,
  • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby predkupné právo alebo iné vecné právo zapísané v katastri nehnuteľností,
  • ak je predmetom dražby hnuteľná vec, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby predkupné právo k predmetu dražby,
  • ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ostatným spoluvlastníkom predmetu dražby oznámeným navrhovateľom dražby,
  • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, správcovi dane príslušnému podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania vlastníka nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti, ak je vlastník fyzickou osobou, alebo podľa sídla vlastníka, ak je vlastník právnickou osobou a správcovi dane, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť nachádza,
  • ak ide o podnik alebo jeho časť, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky,
  • ak ide o majetok právnickej osoby, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, aj orgánu štátu vykonávajúcemu práva zakladateľa, zriaďovateľa, spoločníka alebo člena tejto právnickej osoby,
  • notárovi, ktorý sa zúčastní na dražbe,
  • Notárskej komore SR, ktorá je správcom registra dražieb.
 4. Dražobník vyvesí oznámenie o dražbe spolu s prípadnými dodatkami oznamujúcimi zmeny v rozsahu práv a záväzkov na predmete viaznucich a s ním spojených alebo stavu, v ktorom sa predmet dražby nachádza pred otvorením vo verejne prístupnej časti objektu, v ktorom sa dražba koná.
 5. Rovnopis oznámenia o dražbe je uložený u dražobníka a musí byť podpísaný navrhovateľom dražby; podpis navrhovateľa dražby musí byť úradne osvedčený. V prípade účasti notára na dražbe je rovnopis oznámenia o dražbe prílohou osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

Článok IV.
Upustenie od dražby

 1. Dražobník je povinný upustiť od dražby najneskôr do jej začatia, a to:
  • na základe písomnej žiadosti navrhovateľa dražby,
  • vykonateľného rozhodnutia, na základe ktorého navrhovateľ dražby nie je oprávnený navrhnúť vykonanie dražby,
  • vykonateľného rozhodnutia, v zmysle ktorého je zmluva o vykonaní dražby neplatná,
  • vykonateľného rozhodnutia, ktorým bolo zakázané nakladať s predmetom dražby,
  • odstúpenia od zmluvy o vykonaní dražby,
  • ak podľa pod
  • ak neboli splnené podmienky stanovené v § 13 a 17 zákona o dobrovoľných dražbách,
  • ak bol na majetok vlastníka predmetu dražby vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie v súvislosti s majetkom vlastníka predmetu dražby,
  • ak je navrhovateľom dražby vlastník predmetu dražby a na predmet dražby alebo jeho časť bol nariadený výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie podľa osobitných predpisov,
  • ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ a na predmet dražby zaťažený jeho záložným právom bol s jeho súhlasom nariadený výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie podľa osobitných predpisov,
  • ak dražobníkovi zaniklo živnostenské oprávnenie alebo
  • ak dražobník nemá uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu.
 2. Dražobník je povinný písomne vyrozumieť o upustení od dražby a o jeho dôvodoch:
  • navrhovateľa dražby a v prípade, ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, aj vlastníka predmetu dražby,
  • osoby, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby záložné alebo iné právo zapísané v katastri nehnuteľností, v Notárskom centrálnom registri záložných práv, v evidencii podľa osobitných zákonov alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právo k predmetu dražby a nevyhnutných na nakladanie s ním,
  • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, osoby, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby predkupné právo alebo iné vecné právo zapísané v katastri nehnuteľností,
  • ak je predmetom dražby hnuteľná vec, osoby, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby predkupné právo k predmetu dražby,
  • ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ostatných spoluvlastníkov predmetu dražby oznámeným navrhovateľom dražby,
  • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, správcu dane príslušnému podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania vlastníka nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti, ak je vlastník fyzickou osobou, alebo podľa sídla vlastníka, ak je vlastník právnickou osobou, a správcu dane, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť nachádza,
  • ak ide o podnik alebo jeho časť, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
  • ak ide o majetok právnickej osoby, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, aj orgán štátu vykonávajúcemu práva zakladateľa, zriaďovateľa, spoločníka alebo člena tejto právnickej osoby,
  • notára, ktorý sa mal zúčastniť na dražbe,
  • Notársku komoru SR, ktorá je správcom registra dražieb.

Článok V.
Účastníci dražby

 1. Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila na dražbu za účelom urobiť podanie a spĺňa tieto ďalšie podmienky:
  • má spôsobilosť na právne úkony,
  • na vyzvanie dražobníka alebo osoby ním písomne poverenej preukázala svoju totožnosť a prípadné oprávnenie konať za účastníka dražby, a to v prípade fyzickej osoby platným preukazom totožnosti (občianskym preukazom alebo pasom), v prípade právnickej osoby výpisom z obchodného registra nie starším ako 1 mesiac (originál alebo úradne overená fotokópia) a prípadne poverením konať za účastníka dražby (originál alebo úradne overená fotokópia písomného plnomocenstva s úradne overenými podpismi),
  • hodnoverným spôsobom doložila doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky alebo zložila dražobnú zábezpeku na mieste k rukám dražobníka lebo ním poverenej osoby, ak bolo v oznámení o dražbe požadované jej zloženie,
  • predložila písomné čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby,
  • dražiteľom alebo ním poverenou osobou bola zapísaná do zoznamu účastníkov dražby a
  • prevzala si dražobné číslo, ak sú rozdávané.
 2. Účastníkom dražby môže byť:
  • štát, a to aj vtedy, ak by iná osoba bola z dražby vylúčená,
  • maloletá osoba, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, a to v prípade, ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ku ktorej už spoluvlastnícky podiel majú aj tieto osoby; na dražbe však musia byť zastúpené zákonným zástupcom alebo opatrovníkom.
 3. Účastníkom dražby nemôže byť:
  • osoba, ktorá nemôže nadobúdať vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby (napr. nadobúdanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam cudzozemcami v zmysle zákona č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon),
  • osoba, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo voči ktorej bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ohľadom jej majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie a to po dobu 3 rokov od zrušenia konkurzu, jeho zamietnutia pre nedostatok majetku alebo do 3 rokov od skončenia opätovného vyrovnania,
  • osoba, u ktorej by v dôsledku nadobudnutia vlastníctva k predmetu dražby mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže,
  • osoba, ktorá nezložila dražobnú zábezpeku, ak je požadovaná
  • a v opakovanej dražbe ani vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie predchádzajúcej dražby toho istého predmetu dražby u toho istého dražobníka.

  Nikto nesmie dražiť za tieto osoby.

 4. Účastníkom dražby ďalej nemôže byť:
  • dražobník,
  • zamestnanci dražobníka,
  • osoby blízke dražobníkovi a jeho zamestnancom,
  • právnické osoby, ktoré ovláda právnická osoba, v ktorej je dražobník alebo jeho zamestnanci alebo osoby dražobníkovi alebo jeho zamestnancom blízke, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo spoločníkom, a to v čase kedy sa uskutočňuje dražba,
  • právnické osoby, v ktorých je dražobník alebo jeho zamestnanci alebo osoby dražobníkovi alebo jeho zamestnancom blízke, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo spoločníkom.

  Ak je dražobník právnickou osobou, nemôže byť dražobníkom ani:

  • jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu, prokurista alebo spoločník,
  • osoby blízke jeho štatutárnemu orgánu, členovi štatutárneho orgánu, prokuristovi alebo spoločníkovi,
  • právnická osoba, ktorú dražobník, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu, prokurista alebo spoločník alebo osoby blízke jeho štatutárnemu orgánu, členovi štatutárneho orgánu, prokuristovi alebo spoločníkovi ovláda v čase, keď sa uskutočňuje dražba,
  • právnická osoba, v ktorej je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom štatutárny orgán dražobníka, člen jeho štatutárneho orgánu, prokurista alebo spoločník alebo osoby blízke jeho štatutárnemu orgánu, členovi štatutárneho orgánu, prokuristovi alebo spoločníkovi,
  • právnická osoba, ktorá je ovládaná právnickou osobou uvedenou v predchádzajúcej odrážke v čase, keď sa uskutočňuje dražba,
  • právnická osoba ovládajúca dražobníka v čase, keď sa uskutočňuje dražba.

  Nikto nesmie dražiť za tieto osoby.

 5. Osobe, ktorej splnila podmienky stanovené v bode 1. tohto poriadku a nevzťahujú sa na ňu ustanovenia bodov 3. a 4. tohto dražobného poriadku, bude po zápise do zoznamu účastníkov dražby udelené dražobné číslo, ak sú rozdávané. V prípade nesplnenia uvedených podmienok príslušná osoba nebude zapísaná do zoznamu účastníkov dražby a nebudú jej priznané oprávnenia zúčastniť sa na dražbe a robiť podania.

Článok VI.
Dražobná zábezpeka

 1. Povinnosť zloženia dražobnej zábezpeky je určená po dohode dražobníka a navrhovateľa dražby. Výška dražobnej zábezpeky, spôsob a lehota na jej zloženia, číslo účtu alebo miesto, kde má byť dražobná zábezpeka zložená a doklad, ktorým účastník dražby preukáže zloženie dražobnej zábezpeky dražobník určí v oznámení o dražbe.
 2. Dražobná zábezpeka nesmie presiahnuť 30% z najnižšieho podania; nesmie však presiahnuť sumu 1 500 000 Sk.
 3. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť najneskôr pred otvorením dražby, a to:
  • priamo u dražobníka v hotovosti,
  • na účet dražobníka,
  • do notárskej úschovy,
  • vo forme bankovej záruky, ktorú účastník preukáže najneskôr pred otvorením dražby.

  Dražobnú zábezpeku je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom, ak sa na tom dražobník dohodol s navrhovateľom dražby.

 4. Po skončení dražby dražobník vráti dražobnú zábezpeku účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, a to do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby bankovým prevodom na účet, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi alebo v rovnakej lehote zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy alebo mu vráti listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky. V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu.

Článok VII.
Organizačné zabezpečenie dražby

 1. Dražobník je povinný dohliadať na priebeh dražby, na činnosť licitátora a dbať na to, aby dražba prebehla v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR, so zmluvou o vykonaní dražby uzatvorenou s navrhovateľom dražby a s týmto dražobným poriadkom.
 2. Prístup do priestorov, v ktorých sa bude konať dražba musí dražobník umožniť účastníkom dražby aspoň 30 minút pred otvorením dražby. Rovnako musí umožniť vstup zamestnancom orgánov poverených kontrolou dražby, ktorí sa musia preukázať platným poverením na vykonanie kontroly.
 3. V prípade účasti verejnosti na dražbe je dražobník povinný umožniť verejnosti vstup do priestorov, v ktorých sa bude konať dražba aspoň 10 minút pred otvorením dražby. Dražba je verejne prístupná každému, kto zaplatí stanovené vstupné, s výnimkou osôb pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo viditeľne znečistených. Vstupné na jeden dražobný deň je najviac 100,- Sk na osobu a deň. Vybrané vstupné je súčasťou výťažku dražby.
 4. Dražobník umožní účastníkom a verejnosti vstup do dražobných priestorov a zapíše účastníkov dražby do zoznamu účastníkov len do času stanoveného v oznámení o dražbe ako čas otvorenia dražby.
 5. Po dobu konania dražby nie je možné predávať medzi zástupcami verejnosti prítomnými na dražbe akékoľvek predmety alebo akýmkoľvek spôsobom zachytávať obrazovo priebeh dražby, pokiaľ vyhotovenie takéhoto záznamu nebolo povolené navrhovateľom dražby.
 6. Žiaden zo zástupcov verejnosti zúčastnený na dražbe ani účastník dražby nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do priebehu dražby, ovplyvňovať iných zástupcov verejnosti či účastníkov dražby, viesť s nimi obchodné rokovania súvisiace s predmetom dražby, či vykonávať iné úkony, ktoré by viedli alebo by svojou povahou mohli viesť k zmareniu dražby.
 7. Všetky osoby prítomné na dražbe sú povinné zachovávať opatrenia určené dražobníkom prípadne ním písomne poverenou osobou za účelom zabezpečenia ich ochrany ako aj ochrany predmetu dražby a majetku objektu, v ktorom sa dražba koná.
 8. Z účasti na dražbe môže byť dražobníkom alebo ním písomne poverenou osobou vylúčený každý, kto v priebehu dražby koná v rozpore s dobrými mravmi, napriek upozorneniu ruší priebeh dražby alebo iným spôsobom porušuje tento dražobný poriadok alebo iné právne predpisy platné na území SR.

Článok VIII.
Priebeh dražby

 1. Miesto, dátum a čas otvorenia dražby sú uvedené v oznámení o dražbe a dražobník ich určí na základe dohody s navrhovateľom dražby tak, aby neobmedzovali účasť na dražbe.
 2. Po ukončení zápisu účastníkov dražby sa dražba otvára vyvolaním licitátora, v rámci ktorého licitátor oboznámi prítomných s predmetom dražby uvedením jeho označenia a popisu, s odhadnutou alebo zistenou cenou predmetu dražby, s údajmi o právach a záväzkoch na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak majú podstatný vplyv na hodnotu predmetu dražby, s údajmi o nájomných zmluvách týkajúcich sa predmetu dražby a záväzkoch z nich vyplývajúcich, s výškou najnižšieho podania a najnižšieho prihodenia. Ak je predmetom dražby kultúrna pamiatka, uvedie licitátor aj túto skutočnosť. Po oboznámení účastníkov dražby s obsahom vyvolania licitátor vyzve účastníkov dražby k podávaniu ponúk.
 3. Účastníci dražby po vyzvaní dávajú ponuky oznámením ceny a viditeľným zdvihnutím dražobného čísla, ak boli rozdávané. Prvé podanie účastníka dražby musí byť aspoň vo výške najnižšieho podania. Ďalšie podanie musí prevyšovať podanie už vykonané najmenej o stanovené minimálne prihodenie. Ponuka musí byť vykonaní ústne a zdvihnutím dražobného čísla, ak boli rozdávané a v takom prípade, je podanie perfektné a platné, len ak boli splnené obidve podmienky (ústna ponuka a zdvihnutie dražobného čísla).
 4. Ak nebolo urobené ani najnižšie podanie je licitátor oprávnený znížiť výšku najnižšieho podania o sumu dohodnutú s navrhovateľom dražby v zmluve o vykonaní dražby.
 5. V prípade, že žiaden z účastníkov dražby neurobí najnižšie podanie je licitátor oprávnený znížiť výšku najnižšieho prihodenia o sumu dohodnutú s navrhovateľom dražby.
 6. Ak o predmet dražby prejaví záujem viac účastníkov dražby, licitátor určí toho z nich, ktorý sa prihlásil ako prvý. V prospech toho účastníka dražby licitátor opakuje ponuku ceny trikrát spolu s dodatkom prvý raz, druhý raz a tretí raz.
 7. Ak iný účastník dražby do doznenia poslednej ponuky oznámenej licitátorom podľa bodu 6. tohto článku dražobného poriadku ponúkne vyššiu cenu, dražba ďalej pokračuje opakovaním vyššieho podania. Dražba pokračuje dovtedy, kým účastníci dražby robia vyššie podania.
 8. Ak žiaden z účastníkov dražby napriek dvojitej výzve a vyhláseniu licitátora, ktoré znie "Ak neurobí niekto z prítomných účastníkov dražby podanie vyššie, ako bolo podanie naposledy urobené účastníkom dražby (označenie účastníka dražby, ktorý urobil najvyššie podanie), udelím mu príklep", neurobí vyššie podanie, oznámi licitátor ešte raz posledné podanie a po tretej výzve vykoná príklep účastníkovi dražby, ktorý urobil najvyššie podanie. Svojím podaním je účastník dražby viazaný.
 9. Ak urobí niekoľko účastníkov dražby súčasne rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich príklep udelí. Žrebovanie sa uskutoční bez prerušenia dražby nasledovným spôsobom: Účastníci, ktorí urobili rovnaké podanie vložia do priehľadného obalu predloženého licitátorom lístky označené poradovým číslom účastníka zaradeného do žrebovania. Licitátor za dohľadu účastníkov, ktorí urobili rovnaké podanie následne vyberie z priehľadnej žrebovacej nádoby, ku ktorej je otočený chrbtom, jeden lístok. Následne oznámi výsledok žrebovania uvedením vyžrebovaného poradového čísla účastníka dražby a udelí príklep.
 10. Ak má niekto z účastníkov dražby zmluvné alebo zákonné predkupné právo k predmetu dražby a ak to hodnoverným spôsobom preukáže dražobníkovi pred otvorením dražby, nie je tento účastník určeným prihodením viazaný; ak urobí podanie v rovnakej výške ako najvyššie podanie, udelí licitátor príklep účastníkovi dražby oprávnenému z predkupného práva.
 11. Ak urobí niekoľko účastníkov dražby, ktorí majú k predmetu dražby zmluvné alebo zákonné predkupné právo, súčasne rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich príklep udelí. Žrebovanie sa v tomto prípade riadi postupom upraveným v bode 9. tohto článku dražobného poriadku.
 12. Dražba je ukončená udelením príklepu. Dražba je tiež ukončená v prípade, ak žiaden z účastníkov dražby neurobil najnižšie podanie ani po jeho prípadnom znížení a licitátor vyhlásil dražbu za neúspešnú, čím dražbu ukončil.

Článok IX.
Zápisnica o vykonanej dražbe

 1. Priebeh dražby sa osvedčuje notárskou zápisnicou, ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 1.000.000,-Sk. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh dražby obsahuje údaje uvedené v bode 2, 3. a 4. tohto článku dražobného poriadku.
 2. Ak sa predmet dražby v zmysle zákona nemusí osvedčiť notárskou zápisnicou je dražobník povinný po ukončení dražby vyhotoviť bez zbytočného odkladu zápisnicu o vykonaní dražby, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
  • dátum, miesto a čas vykonania dražby;
  • skutočnosť, či ide o opakovanú dražbu,
  • označenie predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, stavu, v akom sa predmet dražby nachádza a odhad jeho ceny,
  • označenie navrhovateľa dražby, a ak je možné, aj označenie bývalého vlastníka predmetu dražby,
  • najnižšie podanie,
  • označenie dražobníka a licitátora (licitátorov),
  • vydražiteľa a
  • cenu dosiahnutú vydražením.

  Súčasťou zápisnice je podpísaný rovnopis oznámenia o dražbe a jeho prípadné dodatky, ak došlo k zmene údajov v oznámení o dražbe. Obdobnú zápisnicu vyhotoví dražobník aj v prípade, ak na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie a dražba bola z toho dôvodu ukončená.

 3. Pri spoločnej dražbe vyhotovuje dražobník o priebehu dražby jednu zápisnicu; vydražiteľom jednotlivých predmetov musí byť umožnené podpísať zápisnicu hneď po vydražení.
 4. Zápisnicu o vykonanej dražbe podpíšu:
  • dražobník,
  • licitátor a
  • vydražiteľ.

  Ak vydražiteľ odmietne zápisnicu o vykonaní dražby podpísať, uvedie to dražobník v zápisnici.

 5. Zápisnicu o vykonanej dražbe zašle dražobník do 5 dní odo dňa konania dražby týmto osobám:
  • navrhovateľovi dražby a v prípade, ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, aj vlastníkovi predmetu dražby,
  • osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby záložné alebo iné právo zapísané v katastri nehnuteľností,
  • v Notárskom centrálnom registri záložných práv, v evidencii podľa osobitných zákonov alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právo
  • k predmetu dražby a nevyhnutných na nakladanie s ním,
  • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby predkupné právo alebo iné vecné právo zapísané v katastri nehnuteľností,
  • ak je predmetom dražby hnuteľná vec, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby predkupné právo k predmetu dražby,
  • ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ostatným spoluvlastníkom predmetu dražby oznámeným navrhovateľom dražby,
  • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, správcovi dane príslušnému podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania vlastníka nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti, ak je vlastník fyzickou osobou, alebo podľa sídla vlastníka, ak je vlastník právnickou osobou, a správcovi dane, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť nachádza,
  • ak ide o podnik alebo jeho časť, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky,
  • ak ide o majetok právnickej osoby, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, aj orgánu štátu vykonávajúcemu práva zakladateľa, zriaďovateľa, spoločníka alebo člena tejto právnickej osoby,
  • notárovi, ktorý sa zúčastní na dražbe,
  • Notárskej komore SR, ktorá je správcom registra dražieb.
 6. Dražobník uverejní v registri dražieb nasledovné údaje:
  • dátum, miesto a čas vykonania dražby; ak ide o opakovanú dražbu, uvedie
  • i túto skutočnosť,
  • označenie predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, stavu, v akom sa predmet dražby nachádza a odhad jeho ceny,
  • označenie dražobníka a licitátora (licitátorov),
  • výšku ceny dosiahnutú vydražením alebo skutočnosť, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.

Článok X.
Povinnosti vydražiteľa

 1. Vydražiteľ je účastník dražby, ktorému bol licitátorom udelený príklep. Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, t.z plnú cenu alebo rozdiel medzi ním zloženou zábezpekou a jeho podaním, na základe ktorého mu bol udelený príklep, a to v lehote a spôsobom stanoveným v oznámení o dražbe. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné dodatočne znížiť a nie je možné zaplatiť ju započítaním ani zmenkou.
 2. Ak cena dosiahnutá vydražením je nižšia ako 200.000,-Sk, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
 3. V prípade, že cena dosiahnutá vydražením je vyššia ako 200.000,-Sk, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.
 4. V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 100.000,-Sk, hneď po udelení príklepu.
 5. Ak vydražiteľ zložil dražobnú zábezpeku vo forme bankovej záruky dražobná zábezpeka sa k cene dosiahnutej vydražením nezapočítava a vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške vo vyššie uvedených lehotách. Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný vrátiť vydražiteľovi záručné listiny.
 6. Ak vydražiteľ v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením neuhradí, dražba je zmarená a dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby.
 7. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj na náklady opakovanej dražby konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Článok XI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
Odovzdanie predmetu dražby

 1. Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
 2. Ak sa nespisuje notárska zápisnica osvedčujúca priebeh dražby, dražobník vydá bez zbytočného odkladu vydražiteľovi, ktorý nadobudol vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby písomné potvrdenie o vydražení predmetu dražby, ktoré obsahuje:
  • označenie predmetu dražby,
  • predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby,
  • navrhovateľa dražby, ak nie je totožný s vlastníkom predmetu dražby,
  • dražobníka a
  • vydražiteľa.

  Súčasťou potvrdenia o vydražení musí byť doklad, z ktorého bude zrejmý dátum a spôsob zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Ak sa priebeh dražby neosvedčuje notárskou zápisnicou musí byť súčasťou rovnopisu potvrdenia o nadobudnutí vlastníctva je rovnopis zápisnice o dražbe vrátane podpísaného rovnopisu oznámenia o dražbe.

3)Ak sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou obdrží vydražiteľ dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením.

 1. Ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, dražobník zašle po zaplatení ceny predmetu dražby príslušnej správe katastra jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu.
 2. Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby je dražobník povinný za podmienok stanovených v oznámení o dražbe odovzdať vydražiteľovi bez zbytočného odkladu predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí v zápisnici o odovzdaní predmetu dražby.
 3. Ak je predmetom vydraženia nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby vydražiteľovi za účastni dražobníka na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie:
  • označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby,
  • dražobníka,
  • vydražiteľa,
  • predmet dražby a
  • podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 4. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu:
  • predchádzajúci vlastník predmetu dražby,
  • vydražiteľ a
  • dražobník.

  Zápisnica sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých predchádzajúci vlastník a dražobník obdržia 1 vyhotovenie a 2 vyhotovenia dostane vydražiteľ.

 5. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
 6. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ a výnimkou nákladov, ktoré vznikli v dôsledku zavinenia predchádzajúceho vlastníka, majiteľa alebo dražobníka alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 7. Ak s predmetom dražby prechádzajú na vydražiteľa práva voči tretím osobám, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe oznámiť tento prechod tretím osobám bez zbytočného odkladu. V oznámení uvedie najmä označenie vydražiteľa a deň prechodu práva.
 8. Prechodom vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby nie sú dotknuté:
  • práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby,
  • predkupné práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu,
  • záložné práva a práva zo zmlúv o obmedzení prevodu nehnuteľností, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Článok XII.
Zmarenie a neplatnosť dražby

 1. Dražba sa považuje za zmarenú v prípade, ak vydražiteľ v stanovenej lehote neuhradil cenu vydraženého predmetu dražby. Zmarenie dražby je dražobník povinný bez zbytočného odkladu uverejniť v registri dražieb a oznámiť týmto osobám:
  • navrhovateľovi dražby a v prípade, ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, aj vlastníkovi predmetu dražby,
  • osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby záložné alebo iné právo zapísané v katastri nehnuteľností Notárskom centrálnom registri záložných práv, v evidencii podľa osobitných zákonov alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právo k predmetu dražby a nevyhnutných na nakladanie s ním,
  • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby predkupné právo alebo iné vecné právo zapísané v katastri nehnuteľností,
  • ak je predmetom dražby hnuteľná vec, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby predkupné právo k predmetu dražby,
  • ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ostatným spoluvlastníkom predmetu dražby oznámeným navrhovateľom dražby,
  • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, správcovi dane príslušnému podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania vlastníka nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti, ak je vlastník fyzickou osobou, alebo podľa sídla vlastníka, ak je vlastník právnickou osobou, a správcovi dane, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť nachádza,
  • ak ide o podnik alebo jeho časť, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky,
  • ak ide o majetok právnickej osoby, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, aj orgánu štátu vykonávajúcemu práva zakladateľa, zriaďovateľa, spoločníka alebo člena tejto právnickej osoby,
  • notárovi, ktorý sa zúčastní na dražbe,
  • Notárskej komore SR, ktorá je správcom registra dražieb.
 2. Zmarením dražby zanikajú účinky príklepu ku dňu príklepu.
 3. Ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do 3 mesiacov odo dňa konania dražby. Súd určí neplatnosť dražby, ak je na tom naliehavý právny záujem. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste.
 4. Na základe právoplatného rozhodnutia súdu o neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu uverejní oznámenie o neplatnosti dražby na dobu najmenej 30 dní spôsobom v mieste obvyklým, ďalej v registri dražieb a oznámi túto skutočnosť týmto osobám:
  • navrhovateľovi dražby a v prípade, ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, aj vlastníkovi predmetu dražby,
  • osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby záložné alebo iné právo zapísané v katastri nehnuteľností, v Notárskom centrálnom registri záložných práv, v evidencii podľa osobitných zákonov alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právo k predmetu dražby a nevyhnutných na nakladanie s ním,
  • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby predkupné právo alebo iné vecné právo zapísané v katastri nehnuteľností,
  • ak je predmetom dražby hnuteľná vec, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby predkupné právo k predmetu dražby,
  • ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ostatným spoluvlastníkom predmetu dražby oznámeným navrhovateľom dražby,
  • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, správcovi dane príslušnému podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania vlastníka nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti, ak je vlastník fyzickou osobou, alebo podľa sídla vlastníka, ak je vlastník právnickou osobou, a správcovi dane, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť nachádza,
  • ak ide o podnik alebo jeho časť, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky,
  • ak ide o majetok právnickej osoby, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, aj orgánu štátu vykonávajúcemu práva zakladateľa, zriaďovateľa, spoločníka alebo člena tejto právnickej osoby,
  • notárovi, ktorý sa zúčastnil na dražbe,
  • Notárskej komore SR, ktorá je správcom registra dražieb.

Článok XIII.
Opakovaná dražba

 1. Opakovaná dražba sa uskutoční na základe zmluvy o vykonaní opakovanej dražby uzavretej medzi navrhovateľom predchádzajúcej dražby a dražobníkom, ktorý vykonával predchádzajúcu dražbu, ak predmet dražby nebol vydražený alebo ak bola dražba zmarená vydražiteľom; dražobník v tom prípade nemusí zaisťovať nový odhad predmetu dražby, ak má k dispozícii odhad nie starší ako jeden rok pred konaním opakovanej dražby. Zmluva o vykonaní opakovanej dražby musí byť uzavretá do 10 dní po doručení zápisnice o vykonanej dražbe alebo vyrozumení o zmarení dražby.
 2. Opakovanú dražbu nie je možné vykonať, ak dražobník upustil od dražby alebo ak bola dražba neplatná.
 3. Oznámenie o konaní opakovanej dražby uverejní dražobník najmenej 10 dní pred začatím opakovanej dražby v registri dražieb a vo verejne prístupnej časti objektu, v ktorom sa dražba koná. V rovnakej lehote zašle dražobník oznámenie o opakovanej dražbe týmto osobám:
  • navrhovateľovi dražby a v prípade, ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, aj vlastníkovi predmetu dražby,
  • osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby záložné alebo iné právo zapísané v katastri nehnuteľností, v Notárskom centrálnom registri záložných práv, v evidencii podľa osobitných zákonov alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právo k predmetu dražby a nevyhnutných na nakladanie s ním,
  • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby predkupné právo alebo iné vecné právo zapísané v katastri nehnuteľností,
  • ak je predmetom dražby hnuteľná vec, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby predkupné právo k predmetu dražby,
  • ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ostatným spoluvlastníkom predmetu dražby oznámeným navrhovateľom dražby,
  • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, správcovi dane príslušnému podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania vlastníka nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti, ak je vlastník fyzickou osobou, alebo podľa sídla vlastníka, ak je vlastník právnickou osobou, a správcovi dane, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť nachádza,
  • ak ide o podnik alebo jeho časť, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky,
  • ak ide o majetok právnickej osoby, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, aj orgánu štátu vykonávajúcemu práva zakladateľa, zriaďovateľa, spoločníka alebo člena tejto právnickej osoby,
  • notárovi, ktorý sa zúčastnil na dražbe,
  • Notárskej komore SR, ktorá je správcom registra dražieb.
 4. Oznámenie o opakovanej dražbe musí mať tieto náležitosti:
  • označenie dražobníka,
  • miesto, dátum a čas otvorenia dražby,
  • údaj o tom, že ide o opakovanú dražbu,
  • označenie a opis predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby, opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza, a jeho odhadnutú alebo zistenú cenu,
  • najnižšie podanie a minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť (možnosť zníženia najnižšieho podania bude v Oznámení o dražbe uvedené len po dohode s navrhovateľom),
  • ak dražobník požaduje zloženie dražobnej zábezpeky, výšku, spôsob a lehotu na jej zloženie, číslo účtu a adresu miesta, kde má byť dražobná zábezpeka zložená, čo je dokladom o zložení dražobnej zábezpeky, výške dražobnej zábezpeky, a spôsob jej vrátenia; či je možné zložiť dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo šekom.
 5. Opakovaná dražba sa v primeranom rozsahu riadi ustanoveniami tohto poriadku o riadnej dražbe.

Článok XIV.
Osobitná zodpovednosť

 1. Navrhovateľ dražby zodpovedá:
  • za vady predmetu dražby, ktoré mu boli alebo mali byť pri podaní návrhu na uskutočnenie dražby známe a neupozornil na ne včas dražobníka v zmluve o vykonaní dražby,
  • za správnosť vyhlásenia o tom, že predmet dražby je možné dražiť,
  • za pravosť, výšku a splatnosť pohľadávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva, ak je navrhovateľ dražby záložným veriteľom,
  • za škodu, ktorú spôsobil porušením oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách a porušením iných ustanovení tohto zákona,
  • za škodu spôsobenú v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách
 2. Dražobník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil:
  • porušením ustanovení zákona o dobrovoľných dražbách,
  • tretím osobám postupom licitátora,
  • uskutočnením dražby, ak na jej vykonanie nebol v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách oprávnený.
 3. Notár zodpovedá za škodu spôsobenú svojím pochybením pri uverejnení informácií v Notárskom centrálnom registri dražieb podľa osobitného zákona.
 4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

Článok XV.
Záverečné ustanovenia

 1. Všetky práva a povinnosti dražobníka, účastníkov dražby i ďalších osôb, ktoré budú na dražbe prítomné alebo ich práva budú dražbou dotknuté a nie sú upravené týmto dražobným poriadkom sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona o dobrovoľných dražbách.
https://www.ddreal.sk/
DD - REAL, s.r.o. Zd. Nejedlého 22, Levice 934 05, IČO: 36 751 421