hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Váha v obci Demandice

Predmet dražby

Váha, sklad PHM na parcele č. 1848/2
Váha, sklad PHM - zvislá nosná konštrukcia murovaná, ako strop a zastrešenie slúži železobetónový prefabrikát, krytina živičná, povrchové úpravy vápenné, okná jednoduché, dvere hladké, podlaha hrubý betón.

Popis predmetu dražby

Budova váhy je postavená na pozemku s parc. č. 1848/2, má 1. nadzemné podlažie o výmere 9,55m2, bez podmurovky, iba základné pásy. Zvislé nosné konštrukcie murované z pálenej tehly. Strop je železobetónový. Krytina na plochej streche z asvaltových privarovaných pásov. Vonkajšia úprava vápenná hladká omietka, škárované murivo. Vnútorná úprava povrchov je vápenná hladká omietka. Objekt nie je zabezpečený proti zemnej vlhkosti hydroizoláciou, je užívaný od r.1961, bez údržby, zlý technický stav

Informácie o dražbe

Dražobník: DD - REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová - konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Obec Demandice
935 85 Demandice 236
IČO: 00306878
zastúpené starostom obce: Ján Prommer
právne zastúpená: JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova
12, 934 01 Levice, reg. v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci
Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Obecného úradu Demandice, Obec Demandice 236
Termín konania dražby: 25.05.2009 o 13:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 19.05.2009 o 16:00

2. obliadka: 20.05.2009 o 16:00

Hodnota: 132,78 € (4 000 Sk)
Najnižšie podanie: 132,78 € (4 000 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 30,00 € (904 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 09/2008-1,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 09/2008-1,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk