hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Rodinný dom s.č.404, Dolný Štál, okr. Dunajská Streda

Predmet dražby

Majetok zaradený do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa  Slovenská sporiteľňa, a.s. a do všeobecnej podstaty, ktorý sa bude  speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor nehnuteľností:  vo  výlučnom    vlastníctve   úpadcu  v podiele 1/1:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese  Dunajská  Streda, obec Dolný Štál -k.ú. Dolný Štál, zapísané na  LV č. 186,  ako:

 

 

 

ČASŤ  A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo   Výmera v m2  Druh pozemku      Spôsob využ. p.  Druh ch.n.     Umiest. poz.   Pr..vz.

 

404/ 5                 116        Zastavané plochy a  nádvoria    15            501                     1

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 5459/2014

404/ 6                49         Zastavané plochy a  nádvoria      26            501                     1

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 5459/2014

404/ 7              449         Zastavané plochy a  nádvoria       18           501                     1

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 5459/2014

404/ 8              118         Zastavané plochy a  nádvoria       26            501                     1

*PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 5459/2014

*Zmluva o zriadení záložného práva v prospech POHOTOVOSŤ, s.r.o. Bratislava

(potvrdené pečiatkou OÚ Dunajská Streda, )

 

Legenda: Spôsob využívania pozemku:  15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom,  18 - Pozemok, na ktorom je dvor,   26 - Pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba.  Druh  chránenej nehnuteľnosti: 501 - Chránená vodohospodárska oblasť . Umiestnenie pozemku: 1 - Pozemok je  umiestnený v zastavanom území obce

 

Stavby

Súpisné číslo   na parcele číslo   Druh stavby  Popis stavby                   Druh ch.n.  Umiest. stavby

 

404/  6                  21           rozostavaná garáž                                           1

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 5459/2014

404/  8                  21           rozostavaná prístavba k rodinnému domu    1

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 5459/2014

404                     404/  5                  10           rodinný dom                                                      1

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 5459/2014

 

Legenda: Druh stavby: 10 - Rodinný dom,  21 - Rozostavaná budova

Kód umiestnenia stavby: 1 - Stavba

postavaná na  zemskom povrchu.

Popis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č.404 na parcele 404/5 je situovaný v okrajovej časti obce Dolný  Štál, okres Dunajská Streda. Jedná sa o samostatne stojaci nepodpivničený dvojpodlažný rodinný dom s prízemím nadzemným podlažím (nadstavba (2.NP)). Rodinný dom je napojený na vodovod, plynovod, elektrickú inštaláciu, bez možnosti napojenia na kanalizáciu. Splašky sú zvedené do žumpy.

Dispozičné riešenie:

Prízemie (1.NP) - vstup so schodiskom (prístavba z roku 2007), chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, dve izby, schodisko, komora ktorá vznikla presunutím WC do kúpeľne.

Podkrovie (2.NP) - vstavaný šatník, kuchyňa s obývacou izbou, dve izby, kúpeľňa s WC.

Konštrukčné vybavenie prízemia (1.NP):

Stavba je založená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 50 cm. Strecha je valbová, krov drevený s betónovou krytinou Bramac s klampiarskymi konštrukciami z medeného plechu. Stropy sú monolitické železobetónové s rovným podhľadom. Vnútorné omietky vápenné štukové. Vonkajšie omietky sú brizolitové pôvodné. Deliace konštrukcie murované z tehál. Podlahy v obytných miestnostiach sú z plávajúcej laminátovej podlahy, v ostatných priestoroch z keramickej dlažby. Dvere plné hladké so zasklením dyhované, vstupné dvere sú plastové, okná sú plastové s izotermickými sklami. Elektroinštalácia svetelná s ističmi. Teplá úžitková voda je kotlom vykurovania umiestneným v podkroví (kúpeľňa). Rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia.  Kanalizačné potrubie je plastové. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory sú panelové, plynový kotol vykurovania je umiestnený v kúpeľni podkrovia. Kuchyňa na 1. NP je vybavená  kuchynskou linkou  vyrobená z materiálu na báze dreva  s nerezovým drezom, šporákom na plyn s elektrickou rúrou, digestor je osadený, keramický obklad stien je za linkou a šporákom. Kúpeľa je vybavená sprchovacím kútom, umývadlom a WC misou combi, výtokové armatúry sú nerezové páková, keramický obklad stien je nad 1,35 m výšky. prístup do podkrovia je schodiskom s povrchovou úpravou z tvrdého dreva, s osadeným zábradlím a technológiou potrebnou na prístup podlažia pre telesne postihnutú osobu.

 

 

 

Konštrukčné vybavenie nadstavby podkrovia (2.NP):

Zvislé nosné konštrukcie sú murované pórobetónových tvárnic v skladobnej hrúbke do 50 cm. Strecha je valbová krov drevený s betónovou krytinou Bramac s klampiarskymi konštrukciami z medeného plechu. Stropy sú drevené trámové s rovným sadrokartónovým podhľadom. Vnútorné omietky vápenné štukové a stierkové. Vonkajšie omietky nie sú realizované. Deliace konštrukcie murované z tehál. Podlahy v obytných miestnostiach sú z plávajúcej laminátovej podlahy, v ostatných priestoroch z keramickej dlažby. Dvere plné hladké so zasklením drevené kazetové, okná sú plastové s izotermickými sklami. Elektroinštalácia svetelná. Teplá úžitková voda je kotlom vykurovania umiestneným v podkroví (kúpeľňa). Rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia.  Kanalizačné potrubie je plastové. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory sú panelové, plynový kotol vykurovania je umiestnený v kúpeľni podkrovia. Kuchyňa na je vybavená  kuchynskou linkou  vyrobená z materiálu na báze dreva  s nerezovým drezom, šporákom na elektrický s keramickou platňou s elektrickou rúrou, digestor je osadený, keramický obklad stien je za linkou a šporákom. Kúpeľňa je vybavená plastovou rohovou vaňou, umývadlom a WC misou combi, výtokové armatúry sú nerezové páková, keramický obklad stien je nad 1,35 m výšky. V obývacej izbe je osadený krb s uzatvoreným ohniskom.

Rozostavané prístavba k RD na p.č.404/8

Jedná sa o rozostavanú prízemnú nepodpivničenú prístavbu na parc.č.404/8 (rozostavanosť je zahrnutá vo výpočte). Strecha je plochá s krytinou z PVC fólie. klampiarske konštrukcie strechy budú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie budú hliníkové. Podmurovka je betónová. Vonkajšia fasáda bude brizolitová, vnútorné omietky stierkové hladké. podlahy obytných miestností budú laminoparkety, ostatné podlahy budú keramické. Vykurovanie bude ústredné kotlom na plyn, radiátory budú panelové. príprava TÚV v elektrických bojleroch osadených v budúcich kúpeľniach. Okná budú plastové s izotermickými sklami, dvere budú drevené dyhované plné a presklené. Elektrická inštalácia bude svetelná - ističe.

Objekt má obdĺžnikový tvar, dispozične pozostáva z troch izieb s kúpeľňou s WC a terasy. Každá izba bude mať kuchynský kút, vybavenie bude štandartné. Prístavba  je situovaná vo dvornej časti za rodinným domom, , základná životnosť 100 rokov.

GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ -Rozostavaná garáž na p.č.404/6

Dvojgaráž je murovaná z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 30,00 cm, strecha je sedlová, krov drevený s krytinou z ťažkej pálenej škridle, stropy trámové drevené bez podhľadu, podlaha je betónová, okná plastové,  vráta s diaľkovým ovládaním rolovateľné,  klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, omietky a fasáda sú vápennocementové hladké. Rozostavanosť je zahrnutá vo výpočte. Stavba je bez viditeľných technických porúch, životnosť predpokladám 80 rokov.

PRÍSLUŠENSTVO:

Plot predný na p.č.404/7

Konštrukciu plota tvorí betónový základ s  murovanou omietnutou výplňou, vráta a vrátka sú kovové.

Plot vnútorný na p.č.404/7

Plot pozostáva z betónových základov, betónovej podmurovky, výplň je kovová

na kovových stĺpikoch, vrátka sú kovové.

Studňa na p.č.404/5 je osadená v zadnej časti rodinného domu. V čase   obhliadky bolo osadené elektrické čerpanie..

Elektrická prípojka - Zemná jednokáblová.

Prípojka plynu na p.č.404/7, napojený na verejný rozvod plynu,  životnosť 50 rokov.

Vodovodná prípojka na p.č.404/7- napojenie na verejný rozvod vody

Spevnené plochy na parc.č.404/7- prístupový chodník k rodinnému domu.

Kanalizačná prípojka na p.č.404/7 - odvod splaškov do žumpy.

Vodomerná šachta na p.č.404/7 - železobetónová s oceľovým poklopom.

Žumpa na p.č.404/7 - Odvod splaškov z rodinného domu .

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Dolný Štál,  okres Dunajská Streda, v jej obytnej  časti, v zastavanom území obce . Prístup je po spevnenej asfaltovej komunikácii. V obci sú potravinové obchody,  nachádza sa tu obecný úrad, kultúrne zariadenie, športový areál, pošta, materská škola, benzínová pumpa, vybudovaný je verejný vodovod, plynovod, elektrický rozvod a telekomunikačná  sieť.  Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi, prostredie je vhodné na bývanie.

Stavba je užívaná od roku 1964. V roku 2007 bola realizovaná nadstavba (2.NP). Na rodinnom dome (prízemie) boli realizované rekonštrukčné práce. Stavba je bez viditeľných technických porúch. Na základe tejto skutočností opotrebenie rodinného domu je stanovené lineárnou metódou, kde predpokladaná základná životnosť  je 100 rokov ako aj  rozostavané prístavba k RD na p.č.404/8-prístavba  je situovaná vo dvornej časti za rodinným domom, , základná životnosť 100 rokov.  Rodinný dom je schopný plniť účel zriadenia v prostredí, ktoré zabezpečuje pokojné užívanie stavby.  V čase obhliadky bol využívaný na účel zriadenia. Rozostavaná prístavba je bez možnosti využitia (technicky a stavebne nie je schopná plniť účel zriadenia), garáž je využívaná na účel zriadenia.

Rozostavané prístavba k RD na p.č.404/8-  Prístavba  je situovaná vo dvornej časti za rodinným domom, , základná životnosť 100 rokov.

Rozostavaná garáž na p.č.404/6 – Dvojgaráž - stavba je bez viditeľných technických porúch,  životnosť predpokladám 80 rokov.

Plot   pred domom zhotovený v roku 2006 ,  plot vnútorný , studňa v zadnej časti

rod.domu,   zemná jednokáblová prípojka, prípojka plynu, ktorá je napojená na verejný rozvod plynu,   prípojka vody , ktorá je napojená na verejný vodovod,   prístupový chodník k rodinnému domu , vodomerná šachta majú životnosť 50 rokov. Kanalizačná prípojka a žumpa majú životnosť 60 rokov.

Pozemky sú rovinaté, prístupné po spevnenej komunikácii , napojené na vodovod, plynovod, elektrickú rozvodnú sieť, bez možnosti napojenia na  kanalizáciu. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi, prostredie je kľudné, vhodné na bývanie.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,

so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,

IČO: 36 865 265

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S  1436

so    sídlom    kancelárie  pre  Trnavský kraj:    Bratislavská  17/26,   924 01

Galanta,

správca úpadcu:

Alžbeta Weissenborn, rod. Zsemlyeová,  nar. 15.06.1956, bytom

Kengyeľská 404/1, 930 10 Dolný Štál

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 29.01.2016 o 09:00
Kolo dražby: tretie kolo
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 13.01.2016 o 10:00

2. obliadka: 14.01.2016 o 10:00

Hodnota: 98 800,00 € (2 976 449 Sk)
Najnižšie podanie: 79 040,00 € (2 381 159 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet /   zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / v dražobnej miestnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.  pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  30/2014,

  1. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové

spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  30/2014,

3. pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál    výpisu   z   bankového   účtu   (predložiť   orginál  - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: