hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Rodinný dom s.č. 532, Bíňa, okr. Nové Zámky

Predmet dražby

Nehnuteľnosti ako súbor vecí, nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obec   Bíňa, katastrálne územie Bíňa, vedené  Okresným úradom   Nové Zámky,  Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 691, ako:

 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo   Výmera v m2    Druh pozemku                 Spôs. využ. p.      Umiest. poz.

773/ 20                        312           Zastavané plochy a nádvoria     18                     1

773/ 47                        600           Záhrady                                       4            1

773/ 67                        131           Zastavané plochy a nádvoria     15                 1

Legenda:

Spôsob využívania pozemku:

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom,

18- Pozemok, na ktorom je dvor,

4- Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny.

Umiestnenia pozemku:

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Stavby

Súpisné číslo    na parcele číslo   Druh stavby    Popis stavby   Druh ch.n.  Umiest. stavby

532                               773/ 67                   10             Rodinný dom                          1

Legenda:

Druh stavby: 10 – Rodinný dom

Kód umiestnenia stavby: 1- Stavba postavaná na zemskom povrchu

Popis predmetu dražby

Rodinný dom je prízemný čiastočne podpivničený, bez možnosti využitia     podkrovia na obytné účely. Strecha je valbová, krov je drevený väznicový, krytinu tvorí škridla pálená škridla. Stavba bola daná do užívania podľa zistenia v roku 1960, prístavba chodby a kuchyne bola realizovaná v roku 1990. Stavba je napojená na elektrickú rozvodnú sieť, plynovod, vodovod, bez možnosti napojenia na kanalizáciu, splašky sú zvedené do žumpy. Stavba je nepravidelne udržovaná, životnosť sa predpokladá  90 rokov. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obytnej okrajovej časti obce Bíňa, okres Nové Zámky, v zastavanom území obce, v zástavbe rodinných domov, s prístupom po spevnenej asfaltovej komunikácii.

Rodinný dom súp.č.532 na p.č.773/67

Dispozičné riešenie:

Prízemie (1.NP): tri izby, predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC, komora, vstup do podkrovia a pivnice (1.PP).

Konštrukčný systém a vybavenie: Základy sú betónové pásové bez izolácie proti zemnej vlhkosti, nosný systém prízemia je murovaný pálených tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm, suterén je z monolitického betónu. Stropy prízemia sú drevené trámové s rovným podhľadom, v suteréne je monolitický železobetónový strop. Fasáda je prevažne brizolitová, vnútorné omietky sú stierkové, hladké. Dvere sú drevené rámové v drevených obložkových zárubniach. Okná sú prevažne drevené zdvojené, dve predné sú z tzv. Europrofilov. Podlahy v obytných miestnostiach prevažne drevené palubové, ostatné podlahy sú cementového poteru. Vykurovanie je lokálne kachľami na tuhé palivo (3 ks), príprava TÚV elektrickým bojlerom osadeným v kúpeľni. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická - poistky. Rozvod studenej a teplej vody je z plastového potrubia. Kanalizácia je zvedená do septika z kúpeľne s WC. V kuchyni je bežná linka, osadený je šporák na plyn bez digestora. V kúpeľni je smaltovaná vaňa,  nerezová výtoková armatúra, splachovacie WC. Keramický obklad stien je pri šporáku. 

PRÍSLUŠENSTVO :

Kôlňa na p.č.773/20- Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená, postavená za rodinným domom. Slúži ako sklad dreva.  Stavba sa považuje za drobnú stavbu v zmysle "Metodiky", z dôvodu, že svojim charakterom, stavebnotechnickým vyhotovením a užívaním najviac zodpovedá kritériam drobných stavieb v zmysle súčasného platného znenia stavebného zákona. Zastavanou plochou (viac ako 25,00 m2) prekračuje kritérium drobných stavieb v zmysle súčasného stavebného zákona. Základy pásové iba pri zadnom murive. Obvodový plášť je rôzneho vyhotovenia, prevláda vyhotovenie z drevených dosiek. Strecha je drevené sedlová s krytinou prevažne z AZC vlnoviek, ale aj z vlnitého plechu. Vráta sú drevené zvlakové, podlaha z dusenej hliny. Stavba je v zlom stavebnotechnickom stave, zostatková životnosť je stanovená na 5 rokov. Sklad na  p.č.773/20- Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená, postavená za kôlňou na parc.č.773/20. Slúži ako sklad.   Považuje sa za drobnú stavbu   v zmysle "Metodiky", z dôvodu, že svojim charakterom, stavebnotechnickým vyhotovením a užívaním najviac zodpovedá kritériám drobných stavieb v zmysle súčasného platného znenia stavebného zákona. Zastavanou plochou (viac ako 25,00 m2) neprekračuje kritérium drobných stavieb v zmysle súčasného stavebného zákona. Základy pásové iba pri zadnom murive. Obvodový plášť je rôzneho vyhotovenia, prevláda vyhotovenie z drevených dosiek. Strecha je drevené pultová s krytinou pálenej škridle. Podlaha z dusenej hliny. Stavba je v zlom stavebnotechnickom stave,  životnosť  na 5 rokov.

Oplotenie uličné na p.č.773/20- Plot je vybudovaný v prednej uličnej časti, je s betónovou podmurovkou s kovovými stĺpikmi s rámovou výplňou, vráta a vrátka sú plechové plné, životnosť 50 rokov.

Záhradné oplotenie bočné na p.č.773/47- Ľavá strana pozemku p.č.773/47. Plot s                 betónovými stĺpikmi s výplňou zo strojového pletiva, životnosť 50 rokov.

Záhradné oplotenie zadné na p.č.773/47-  Zadná strana pozemku p.č.773/47. Plot s betónovými stĺpikmi s výplňou zo strojového pletiva, životnosť 55 rokov vzhľadom na stavebnotechnické vyhotovenie a stav nehnuteľnosti.

Elektrická prípojka vzdušná- Vzdušná jednokáblová,  životnosť 60 rokov.

Plynová prípojka na p.č.773/20- Napojenie na plynovod,  životnosť 50 rokov.

Vodovodná prípojka na p.č.773/20 - Napojenie rodinného domu na vodovod, životnosť 50 rokov.

Kanalizačná prípojka na p.č.773/20-  Napojenie na septik za kôlňou,  životnosť 50 rokov.

Septik na p.č.773/20- Železobetónový septik za kôlňou. Dno je priepustné, základná životnosť 50 rokov.

Spevnená betónová plocha  na p.č.773/20- Okapový chodník pred domom a chodník pozdĺž domu, základná životnosť 50 rokov.

Spevnená panelová plocha  na p.č.773/20 - Vybudované pri vstupe do domu, základná životnosť 50 rokov.

Vodomerná šachta na p.č.773/20 -  Murovaná s betónovým stropom a oceľovým poklopom, životnosť 50 rokov.

Vonkajšie WC na p.č.773/20 - Murované vonkajšie WC bez žumpy,  životnosť 50 rokov.

Pozemky sú rovinaté, prístupné po spevnenej komunikácii , s možnosťou napojenia na vodovod, plynovod, elektrickú rozvodnú sieť, bez možnosti napojenia na verejnú kanalizáciu. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: M.B.A. Financie s.r.o.

 

Vysoká 19, 811 06 Bratislava, SR

IČO: 36 754 404

spoločnosť zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel

Sro,  Vložka č.45141/B

v zastúpení:

Peter Čertík –  konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 14.07.2015 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 29.06.2015 o 09:00

2. obliadka: 10.07.2015 o 09:00

Hodnota: 9 500,00 € (286 197 Sk)
Najnižšie podanie: 9 500,00 € (286 197 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /
pri 1. .bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  10/2015,
2. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: