hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Rodinný dom s.č. 268, Sečovce, okr. Trebišov

Predmet dražby

Nehnuteľnosti ako súbor vecí, nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obec   Sečovce, katastrálne územie Sečovce, vedené  Okresným úradom   Trebišov,  Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 251, ako:

 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo      Výmera v m2     Druh pozemku            Spôs. využ. p.      Umiest. poz.

836/ 1                        349             Zastavaná plocha a nádvorie     18                1

836/ 2                         95              Záhrada                                         4                1

836/ 3                         99              Zastavaná plocha a nádvorie      15               1

836/ 4                         58              Zastavaná plocha a nádvorie      17               1

836/ 5                         12              Zastavaná plocha a nádvorie      17               1

837                            418             Zastavaná plocha a nádvorie      18               1

838/ 3                      1441             Záhrada                                          4               1

839                            612             Záhrada                                          4               1

Legenda:

Spôsob využívania pozemku: 4-   Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny,

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom,     17-   Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom,

18-   Pozemok, na ktorom je dvor

Kód umiestnenia pozemku:       1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby

Súpisné číslo    na parcele číslo   Druh stavby    Popis stavby   Druh ch.n.  Umiest. stavby

268                               836/ 3                   10             Rodinný dom                          1

Legenda:

Druh stavby: 10 – Rodinný dom

Kód umiestnenia stavby: 1- Stavby postavané na zemskom povrchu

Popis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č. 268 na parc.č. 836/3 je umiestnený na okraji obce   s prístupom z hlavnej cesty . Podľa potvrdenia z Mestského úradu Sečovce bol daný do používania v roku 1961. Je to jednopodlažný, čiastočne podpivničený dom. Základové pásy sú s vodorovnou izoláciou. Strop nad podzemným podlažím je železobetónový s rovným podhľadom, stropná konštrukcia 1.nadzemného podlažia je drevená. Zvislé konštrukcie sú murované z pálenej tehly v skladobnej hrúbke 40 až 50 cm. Strecha rodinného domu je valbová s krytinou azbestocementovou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu . Vonkajšie omietky sú vápennocementové. Dom sa nachádza  na ulici Kochanovská, súpis. č. 268   v  okrajovej časti obci Sečovce . Dom je samostatne stojaci, je čiastočne podpivničený a má jedno  nadzemné podlažie.   Je prístupný priamo  od hlavnej cesty smer Košice-Michalovce. V  najbližšom okolí sa nachádza zástavba rodinných domov. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere severozápad. Dom je využívaný na projektovaný účel - na bývanie.

Rodinný dom súp.č.268 na p.č.836/3

Dvere v dome sú drevené hladké plné alebo zasklenené. Okná sú drevené  dvojité. Podlahy v obytných miestnostiach sú  drevené palubovky, chodba a kúpeľňa cementová mazanina s linoleom. Vykurovanie  je lokálne na tuhé palivo, elektroinštalácia je svetelná aj motorická.  V dome  sú rozvody studenej aj teplej vody. V kúpeľni je umývadlo, vaňa, záchod,  bojler a obklady stien nad  výšku  1,35 m. Kanalizácia je odvedená do verejnej kanalizácie. Kuchynská linka je vybavená sporákom a plastovým drezom.

PRÍSLUŠENSTVO :

Kurín na p.č.836/5- je jednopodlažný murovaný  objekt  bez podpivničenia. Základy tvoria betónové pásy  bez podmurovky. Krov je drevený pultový. Krytina je  z asfaltových šindľov. Vek stavby  od r 1985, životnosť 40 rokov.

Plot č. 1 od cesty na  p.č.837 a 836/2- Plot od cesty, ku domu a v predzáhradke  na    parc.č.837,836/2.  Začiatok užívania 1965

Plot č.2 od suseda na p.č.836/1- Plot č.2  pozostáva z oceľových stĺpikov   a výplne zo strojového pletiva. Nachádza sa na parc.č. 836/1.Plot bol postavený v roku 1965. Má dvoje vrátok a jedny vráta.

Studňa na p.č.837-Kopaná- Kopaná studňa s hĺbkou 6 m sa nachádza na parc. č. 837, začiatok užívania 1958. Má jedno ručné čerpadlo.

Vodovodná prípojka, napojenie na vlastnú studňu- Vodovod je napojený na vlastnú studňu, vyhotovený bol v roku 1965. Ku dňu obhliadky čerpadlo nebolo inštalované.                                       

Kanalizačná prípojka- Rodinný dom je napojený na verejnú kanalizáciu  kameninovým potrubím  dĺžky 14 m. Prípojka bola daná do užívania v roku 1975.

Vonkajšie schody - Vonkajšie schody ku rodinnému domu sú na  železobetónovej doske s keramickým obkladom , začiatok užívania 1961.

Spevnené plochy - Spevnené plochy  pri bráne a okolo domu , na parc.č.837 , 836/2 a 836/1 sú z monolitického betónu hrúbky 100 mm. Spevnená plocha bola vyhotovená v roku 1961. S prihliadnutím na technický stav a konštrukčné vyhotovenie sa stanovuje životnosť 60 rokov.

Elektrická prípojka – je v spojitosti s nehnuteľnosťou.

Pozemky č.1 sú  prevažne zastavané plochy  okolo rodinného domu  na parcelách  č. 836/1,836/2,836/3,836/4,836/,837 s výmerou spolu 1 031 m2. Pozemky sú umiestnené  v zastavanom území obce Sečovce v okrajovej časti. Sú prístupné  priamo z hlavnej štátnej komunikácie . Je možné pripojenie na všetky  inžinierske siete.

Pozemky č.2 sú  záhrady  na parc.č.838/3 a 839  s výmerou  spolu 2053 m2. Sú to rozsiahle rovinaté  pozemky  v zastavanom území obce Sečovce. Prístup na tieto pozemky je možný len zo susedných pozemkov. Napojenie na siete  sa dá zrealizovať  taktiež iba cez susedné pozemky.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: M.B.A. Financie s.r.o.

 

Vysoká 19, 811 06 Bratislava, SR

IČO: 36 754 404

spoločnosť zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel

Sro,  Vložka č.45141/B

v zastúpení:

Peter Čertík –  konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 14.07.2015 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 29.06.2015 o 14:00

2. obliadka: 09.07.2015 o 14:00

Hodnota: 24 200,00 € (729 049 Sk)
Najnižšie podanie: 24 200,00 € (729 049 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /
1. pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  12/2015,

 

2. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  12/2015,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť originál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: