Rodinný dom s.č. 199, Rodinný dom s.č. 966, Kamenín

Predmet dražby

Nehnuteľnosti ako súbor vecí, nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obec   Kamenín, katastrálne územie Kamenín, vedené  Okresným úradom   Nové Zámky,  Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 34, ako:

 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parc.č.  Výmera v m2    Dr. poz.Spôs. využ. p. Um. poz.

109/ 1     117 Zast. plochy a nádv.    15                   1

109/2      113 Zast. plochy a nádv.    15                   1

110/1      791  Zast. plochy a nádv.    18                   1

Legenda:

Spôsob využívania pozemku: 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom,

18- Pozemok, na ktorom je dvor

Umiestnenie pozemku : 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Stavby

Súp.č. na parc.č. Dr.st. Pop stavby Dr. ch.n.  Um. stavby

199   109/ 1     10              DOM                          1

966 109/ 2       10              DOM                          1

Druh stavby: 10 – Rodinný dom

Kód umiestnenia stavby: 1- Stavba postavaná na zemskom povrchu

Popis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č.199 na p.č.109/1 je prízemný nepodpivničený, bez možnosti využitia podkrovia na obytné účely. Strecha je valbová, krov je drevený väznicový, krytinu tvorí škridľa Bramac. Stavba bola daná do užívania podľa zistenia v roku 1973. Stavba je napojená na elektrickú rozvodnú sieť, plynovod, vodovod, bez možnosti napojenia na kanalizáciu, splašky sú zvedené do žumpy. Stavba je primerane udržovaná (nová je strešná krytina, omietky), životnosť predpokladám 110 rokov.  Rodinný dom súp.č.966 na p.č.109/2 je  prízemný nepodpivničený ,bez možnosti využitia podkrovia na obytné účely (povala). Strecha je valbová, krov je drevený väznicový, krytinu tvorí  pálená škridľa. Stavba bola daná do užívania podľa zistenia  v roku 1939. Stavba je napojená na elektrickú rozvodnú sieť, plynovod, vodovod, bez možnosti napojenia  na kanalizáciu, splašky sú zvedené do žumpy. Stavba je primerane udržovaná, životnosť 120 rokov.  Rodinné domy slúžia na účel zriadenia v prostredí, ktoré zabezpečuje pokojné užívanie stavby.  Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obytnej časti obce Kamenín, okres Nové Zámky, v zastavanom území obce, v zástavbe rodinných domov, s prístupom po spevnenej asfaltovej komunikácii.Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania  v zmysle § 12, ods.3  Zákona NR SR č.527/2002 Z.z.  v  znení Zákona č.568/2007, nakoľko znalcovi  nebol umožnený vstup do domu.

 

Rodinný dom súp.č.199 na p.č.109/1 má dispozičné riešenie:

Prízemie (1.NP): tri izby, predsieň, kuchyňa, špajza kúpeľňa s WC, zastrešená terasa

Konštrukčný systém a vybavenie: Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti, nosný systém je murovaný pórobetónových tvárnic v skladobnej hrúbke do 40 cm. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Fasáda je na báze umelých látok , vnútorné omietky sú vápenné hladké. Dvere sú drevené plné hladké a presklené. Okná sú drevené dvojité, žalúzie kovové. Podlahy v obytných miestnostiach prevažne drevené vlysy, ostatné podlahy sú z liateho xylolitu. Vykurovanie je ústredné kotlom na plyn, príprava TÚV elektrickým bojlerom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod studenej a teplej vody je z pozinkovaného potrubia. Kanalizácia je zvedená do žumpy z kúpeľne s WC a z kuchyne. V kuchyni je bežná linka s nerezovým drezom, nerezová páková výtoková armatúra, osadený je šporák na plyn s digestorom. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, sprchovací kút a smaltované umývadlo s nerezovými pákovými výtokovými armatúrami, splachovacie WC. Keramický obklad stien je v kúpeľni a za kuchynskou linkou.

Rodinný dom súp.č.966 na p.č.109/2 má dispozičné riešenie:

Prízemie (1.NP): predsieň s kuchynským kútom, dve izby, špajza, sprcha s WC.

Konštrukčný systém a vybavenie: Základy sú betónové bez izolácie proti zemnej vlhkosti, nosný systém je murovaný prevažne z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 50 cm. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Fasáda je brizolitová 1*, vápennocementová hrubá 3* , vnútorné omietky sú vápenné štukové. Dvere sú drevené plné hladké a presklené,vráta sú oceľové. Okná sú drevené zdvojené. Podlahy v obytných miestnostiach drevené doskové, ostatné podlahy sú z cementového poteru. Vykurovanie je pieckou na tuhé palivo, príprava TÚV elektrickým bojlerom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod studenej a teplej vody je z pozinkovaného potrubia. Kanalizácia je zvedená do žumpy zo sprchy, umývadla a WC.  V kuchyni je osadený je šporák na plyn a elektrický šporák. V kúpeľni je sprchovací kút a umývadlo s nerezovými bežnými výtokovými armatúrami, splachovacie WC je bez umývadla. Keramický obklad je okolo sprchy.

PRÍSLUŠENSTVO :

Sklad uhlia na p.č.110/1 - Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená. Murovaná je z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 15 cm, strecha  je pultová s krytinou z pálenej škridle. Fasáda a vnútorné omietky sú hrubé vápennocementové,  podlaha  je z betónová.  Stavba nie je pravidelne udržovaná, , životnosť predpokladám 60 rokov.  Stavba bola daná d o užívania v roku 1974.

Oplotenie uličné na p.č.110/1 - Plot je vybudovaný v prednej uličnej časti, je s betónovou podmurovkou s kovovými stĺpikmi s rámovou výplňou, vráta a vrátka sú plechové plné, životnosť 50 rokov.

Kopaná studňa na parc.č.110/1 - Zdroj závlahovej vody, osadené elektrické čerpanie, základná životnosť 100 rokov.

Elektrická prípojka vzdušná - Vzdušná jednokáblová,  životnosť 50 rokov.

Plynová prípojka na p.č.110/1- Napojenie na plynovod,  životnosť 50 rokov.

Vodovodná prípojka na p.č.110/1- Napojenie rodinného domu na studňu,  životnosť

50 rokov.

Armatúrna šachta na p.č.110/1- Betónová s oceľovým poklopom, životnosť 50 rokov.

Kanalizačná prípojka na p.č.110/1 - Napojenie na žumpu,  životnosť 50 rokov.

Žumpa na p.č.110/1- Železobetónová žumpa, základná životnosť 50 rokov.

Spevnená plocha  na p.č.110/1- Manipulačný priestor okolo stavieb, základná životnosť 50 rokov.

Domáca vodáreň na p.č.110/1- Čerpanie osadené v armatúrnej šachte, životnosť 50 rokov.

Spevnená plocha  na p.č.110/1- Manipulačný priestor okolo stavieb, základná životnosť 50 rokov.

Podzemná pivnica na p.č.110/1- Betónová klenbová, základná životnosť 50 rokov.

Podzemná pivnica - vstup na p.č.110/1 - Vstup do pivnice, základná životnosť 50 rokov.

Pozemky sú rovinaté, prístupné po spevnenej komunikácii , s možnosťou napojenia na vodovod, plynovod, elektrickú rozvodnú sieť, bez možnosti napojenia na verejnú kanalizáciu. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: M.B.A. Financie s.r.o.

 

Vysoká 19, 811 06 Bratislava, SR

IČO: 36 754 404

spoločnosť zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel

Sro,  Vložka č.45141/B

v zastúpení:

Peter Čertík –  konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 07.07.2015 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 22.06.2015 o 10:00

2. obliadka: 26.06.2015 o 10:00

Hodnota: 26 600,00 € (801 352 Sk)
Najnižšie podanie: 26 600,00 € (801 352 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.   pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  14/2015,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  14/2015,

3.  pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.  pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia:

https://www.ddreal.sk/
DD - REAL, s.r.o. Zd. Nejedlého 22, Levice 934 05, IČO: 36 751 421