hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

rodinný dom, s.č. 13 v obci Turčok

Predmet dražby

Nehnuteľnosti ako súbor vecí, nachádzajúce sa v okrese Revúca, obec   Turčok, katastrálne územie Turčok, vedené  Okresným úradom   Revúca,  Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 490, ako:

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely   registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo   Výmera v m2       Druh pozemku               Spôs. využ. p.  Umiest. poz. Práv.vzťah

69                       143              Zastavaná plocha nádvorie            15                       1                  4

70                       440              Zastavaná plocha nádvorie            18                       1

Legenda:

Spôsob využívania pozemku: 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

18- Pozemok, na ktorom je dvor

Umiestnenia pozemku: 1 - Pozemok je umiestnený mimo zastavanom území obce

Právny vzťah: 4-Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku

Stavby

Súpisné číslo    na parcele číslo    Druh stavby    Popis stavby        Druh ch.n.       Umiest. stavby

13                      69                                   10             rodinný dom                                            1

Legenda:

Druh stavby: 10 – Rodinný dom

Kód umiestnenia stavby: 1- Stavba postavaná na zemskom povrchu

Popis predmetu dražby

Rodinný dom s.č.13 na parcele č.69. Jedná sa o dvojpodlažnú stavbu rodinného domu s.č.13 situovanú na pozemkovej parcele č.69, ktorá ako predná prístavba k pôvodnej dnes už neexistujúcej stavbe rodinného domu, začala byť užívaná pred rokom 1940. Pôvodná časť stavby bola v roku 1995 asanovaná. Vek existujúcej súčasnej stavby rodinného domu s.č.13 (pôvodne samostatnej prístavby)  sa odhaduje na základe jej konštrukčného vyhotovenia,   informácií  a potvrdenia Obce Turčok na cca.80 rokov (1935). V rokoch 2010 až 2014 bol dom jeho súčasnými vlastníkmi čiastočne rekonštruovaný .Počas tejto rekonštrukcie bola v časti kuchyne urobená kúpeľňa s vybavením, do kuchyne bola osadené nová linka, opravené boli vnútorné  omietky, urobené keramické obklady. Stavba rodinného domu s.č.13 obsahuje v súčasnosti nasledovné miestnosti a priestory :  a/Suterén /I.PP/ – letnú kuchyňu, komoru a dve vstupné zádveria s vyrovnávajúcimi     schodmi.

 

b/Prízemie /I.NP/ - jednu izbu, kuchyňu, kúpeľňu a krytú chodbu (gánok).

Nehnuteľnosť sa nachádza na pozemkových parcelách č. 69 a č.70 v kat. úz Turčok obce Turčok v zastavanom území obce, vedľa jej hlavnej ulice spádom k centrálnej časti obce, zastavanej individuálnou bytovou výstavbou. Prístup k nehnuteľnosti je priamo zo spevnenej obecnej komunikácie (št. cesty). Obec Turčok sa nachádza cca.10km južne od okresného mesta Revúca. V obci sa nachádza Obecný úrad, obchod s potravinami, pohostinstvo a kultúrny dom v súčasnosti v rekonštrukcii. Jedná sa o čiastočne rekonštruovanú stavbu rodinného domu situovanú na pozemkoch, ktoré sú užívané ako dvor a priľahlá záhrada. Predmetnú nehnuteľnosť je možné využívať iba na obytné účely trvalého, resp. prechodného charakteru.

I.PODZEMNÉ PODLAŽIE

Technický popis – osadenie do terénu v priemernej hĺbke do 1m bez zvislej

izolácie, obvodové murivo kamenné hr.60cm,stropy žel. betónové monolitické s rovnými podhľadmi, deliace priečky  murované z kameňa, vnútorné  úpravy  povrchov stien-vápenné hladké omietky. Vonkajšie úprava povrchov fasád – 1x vápenná hladká omietka nad 2/3 steny,2x detto do 2/3 steny a 1x škárované kamenné murivo do 1/3 steny, vnútorný obklad z prírodného kameňa v letnej kuchyni. Okno drevené dvojité s doskovým ostením, dvere rámové s výplňou i drevené latové, schody betónové, podlahy v letnej kuchyni z veľkoplošných parkiet v komore iba hlinená, elektroinštalácia svetelná – ističe.

I.NADZEMNÉ PODLAŽIE

Technický popis – kamenné základy bez vodorovnej izolácie, obvodové murivo  kamenné hr.50cm,deliace priečky kamenno-tehlové, vnútorné úpravy povrchov stien – vápenné hladké omietky, stropy drevené trámové s rovnými podhľadmi, väznicový  valbový, v zadnej časti sedlový krov je pokrytý AC šablónami na  latách. Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu – žľaby a  zvody s okrajovou časťou strechy, bez oplechovania parapetov okien, vonkajšia úprava povrchov stien fasád - 3x vápenná hladká omietky celé steny a 1x váp. cem. hrubá omietky celá stena. Bez schodiska, prístup na povalu  iba rebríkom, dvere rámové s výplňou, do kúpeľne plastové zhrňovacie, okná  drevené dvojité s doskovými osteniami a nadsvetlíkmi, podlaha v izbe dosková, v kuchyni detto, v kúpeľni z keramickej dlažby a v krytej chodbe z cem. poteru. Vnútorný keramický obklad v kúpeľni do výšky 200cm,obklad sprchovacieho kúta a v kuchyni, vykurovanie lokálne – 1x stavaná keramická pec v izbe, v kuchyni kombinovaná pec so sporákom na tuhé palivo, elektroinštalácia  svetelná i motorická – ističe, v kuchyni linka na báze dreva dĺžky 2,0m s  nerezovým drezom. V kúpeľni sprchovací kút a 1ks umývadla, rozvod studenej  i teplej vody v plastovom potrubí, zdroj teplej vody – el. bojler v kúpeľni, kanalizácia z kúpeľne a z kuchyne do trativodu (dve stupačky z PVC), vodovodné výtokové batérie - 2x páková nerezová a 1x detto so sprchou.

Príslušenstvo: Sklad paliva na p.č.69. Jedná sa o drobnú stavbu skladu paliva situovanú vzadu za rodinným domom vo dvore na parcele č.69,ktorá obsahuje jeden skladovací priestor na tuhé  palivo. Vek stavby – 7 rokov (2008).

NADZEMNÉ PODLAŽIE

Technický popis – základy  pod  drevenými  stĺpikmi tvoriacimi zvislú nosnú konštrukcie skladu, ktorá je jednostranne zvonku obitá doskami, zastrešenie pultovým krovom pokrytým pozinkovaným plechom. Bez úprav povrchov Zastavaná plocha v ZÚO - parcela č.69 a č.70.

V kat. území Turčok obce Turčok je pozemková parcela č.69 je vedená v KN ako zastavaná plocha v ZÚO stavbou rodinného domu s.č.13 o výmere 143m2 a pozemková parcela č.70 je vedená v KN taktiež ako zastavaná plocha v ZÚO dvorom o celkovej výmere 440m2. Pozemky sú mierne svahovité, nachádzajú sa v zastavanom území obce a v danom mieste je možné ich napojiť z verejných inžinierskych sietí iba na rozvod elektriny a telefónnu sieť.

Plot od ulice

Jedná sa o oplotenie dvora spredu od ulice i predzáhradky pred domom, tvorí ho betónová podmurovka + kovové vložky v rámoch uchytené na oceľových stĺ-pikoch,1ks plotovej brány a 2ks bránky z kovových profilov, dĺžka plotu 24,55m,výška výplne 100cm,vek – cca.45 rokov (1970.

Kopaná studňa

Jedná sa o kopanú studňu hĺbky 5m vykladanú kameňom situovanú vo dvore vedľa domu na p.č.70,vek – cca.125 rokov (1890).

Vodovodná prípojka

Napojenie rodinného domu zo samospádového neverejného vodojemu, dĺžka  8m,

vek – cca.35 rokov (1980).

Kanalizačná prípojka

Z rodinného domu do trativodu, dĺžka 8m,vek – cca.35 rokov (1980).

Elektrická prípojka

Podzemná káblová,zo stĺpa el.siete na ulici do domu,dĺžka 20m,vek – 5 rokov

(2010).

Vonkajší záchod

Drevený, vzadu vo dvore vedľa skladu paliva, vek – 7 rokov (2008).

Pivnica

Vytesaná do kamenného masívu vzadu vo dvore s vybetónovaním úpravy  vstupu,

vek – cca.80 rokov (1935).

POZEMKY

Zastavaná plocha v ZÚO - parcela č.69 a č.70 . V kat. území Turčok obce Turčok je pozemková parcela č.69 je vedená v KN ako zastavaná plocha v ZÚO stavbou rodinného domu s.č.13 o výmere 143m2 a pozemková parcela č.70 je vedená v KN taktiež ako zastavaná plocha v ZÚO dvorom o celkovej výmere 440m2.

Pozemky sú mierne svahovité, nachádzajú sa v zastavanom území obce a v danom mieste je možné ich napojiť z verejných inžinierskych sietí iba na rozvod  elektriny a telefónnu sieť.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Mgr. Martin Kinčík, nar. 23.01.1984

Fraňa Kráľa 26, 920 01 Hlohovec, Slovenská  republika,

právne zastúpený:

JUDr. Andrej Kučera, advokát

so sídlom SNP 6, 920 01 Hlohovec, IČO: 42 299 047, reg.  v SAK pod č. 6837,

na základe plnej moci

 

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 28.08.2015 o 10:00
Kolo dražby: opakovaná dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 13.08.2015 o 14:00

2. obliadka: 17.08.2015 o 14:00

Hodnota: 10 000,00 € (301 260 Sk)
Najnižšie podanie: 8 000,00 € (241 008 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 € (60 252 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1. pri bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  17/2015,

2. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  17/2015,

3. pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.


Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listinypreukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                  skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom..  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: