hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Rod.dom, ul. Hlavná č.4,Pohronský Ruskov

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Pohronský Ruskov, katastrálne územie Pohronský Ruskov, vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra Levice, zapísané  na LV č. 928, ako:

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo      Výmera v m2     Druh pozemku
336/ 2                    584    Zastavané plochy a nádvoria
336/ 15                  424                    Záhrady

Stavby

Súpisné číslo  parcel. číslo   Druh stavby    Popis stavby
4                   336/ 2                   10       Rodinný dom

Popis predmetu dražby

Rodinný dom na Ul. Hlavná s.č.4 na  parc.č.336/2 - samostatne stojaci v zástavbe rod. domov v Pohronskom Ruskove. Je situovaný v rovinatom teréne s prístupom po hlavnej miestnej  komunikácii. Dom nie je podpivničený,  murovaný o hrúbke 40 cm, stropy  s rovným podhľadom, strecha  valbová, krytina škridla, fasádne omietky  vápenno – cementové, vykurovanie ústredné, napojenie na  vlastný zdroj vody, odpadové vody sú odvedené do žumpy. Základy domu betónové – objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Elektroinštalácia svetelná. Vedľajšia stavba – jednopodlažná, murovaná, strop s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina plechová, povrchové úpravy vápenné, podlaha betónová, elektrická inštalácia  svetelná, dispozičné riešenie: skladový priestor, kotolňa. Stropy železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov. Krytina na plochých strechách je plechová pozinkovaná. Fasádne omietky vápenné a vápenno-cementové hladké. Podlahy hrubé betónové, tehlová dlažba. Plot je z kameňa a betónu – betónová podmurovka + kovové profily, plotové vráta  a vrátka sú drevené stolárske.  Na pozemku sa nachádza vlastná studňa  - vŕtaná. Vonkajšie úpravy sú prípojka vody, prípojka kanalizácie, prípojka plynu, žumpa betónová.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Juraj Hazucha, nar.16.8.1979, Mládežnícka 159/3, 935 21 Tlmače,

právne zastúpená:

JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova

12, 934 01 Levice, reg.  v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci

Miesto konania dražby: Notársky úrad – u notárky JUDr. Kataríny Košťálovej
Termín konania dražby: 06.06.2011 o 13:00
Kolo dražby: druhá
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 23.05.2011 o 15:00

2. obliadka: 24.05.2011 o 15:00

Hodnota: 17 200,00 € (518 167 Sk)
Najnižšie podanie: 15 225,00 € (458 668 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 4 000,00 € (120 504 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.   pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 11/2010,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 11/2010,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: