hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Rod.dom a pozemky, Štúrovo

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese  Nové Zámky, obec   Štúrovo, katastrálne územie   Štúrovo, vedené Katastrálnym úradom  Nitra, Správou katastra  Nové Zámky, zapísané  na LV č. 5191, ako:

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo      Výmera v m2     Druh pozemku                   Spôs. využ. p.    Umiest. poz.

 

79/  5                       482                    Zastavaná plocha nádvorie             18                 1

79/  6                         55                      Zastavaná plocha nádvorie             15                 1

79/  7                         21                      Zastavaná plocha nádvorie             16                 1

Legenda:

Spôsob využívania pozemku: Umiestnenie pozemku: 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

18 - Pozemok, na ktorom je dvor 16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Stavby

Súpisné číslo         na parcele číslo   Druh stavby    Popis stavby   Druh ch.n.         Umiest. stavby

558                                79/ 6                      10              rodinný dom                                      1

559                                79/ 7                      20              sklad                                                  1

Legenda:

Druh stavby: Kód umiestnenia stavby: 10 - Rodinný dom 20 - Iná budova 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

Popis predmetu dražby

Rodinný dom so s.č.558, je prízemný, nepodpivničený, bez obytného podkrovia, postavený na parc.č.79/6. Stavba je súčasťou rodinného domu na p.č.79/10 a tvorí prednú časť stavby.   Do  užívania  bol  daný podľa zistenia v roku 1935. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Štúrovo, okres Nové Zámky, v jeho obchodno-obytnej centrálnej časti, v zástavbe rodinných domov a obchodných priestorov (predajňa bicyklov, retaurácia..), prístup je po spevnenej asfaltovej komunikácii s prístupom na pešiu zónu mesta chôdzou cca3.minúty. V meste je cca 11500 obyvateľov, je prístupné cestnou a železničnou dopravou, z hľadiska vybavenosti sa v  meste nachádza  rozšírená sieť obchodov, materské školy, základné a stredné  školy, kultúrne zariadenia, športové areály, mestský úrad, pošty, poliklinika. Mesto má vybudovaný verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú sieť, rozvod telefónu a káblovej televízie. Prístup do centra mesta autom je do 3 min. Nezamestnanosť je okolo 20 %. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi.

Pozemky v zastavanom území mesta  sú evidované ako zastavané plochy a nádvoria, v jeho obytno-obchodnej centrálnej časti. Pozemky sú rovinaté, prístupné po spevnenej asfaltovej komunikácii,  s možnosťou napojenia na verejný vodovod, telekomunikačnú sieť, elektrickú rozvodnú sieť, kanalizáciu  a plynovod. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi.

Vonkajšie úpravy : Elektrická prípojka na p.č.79/5. Zemná jednokáblová prípojka z Hasičskej ulice, životnosť 60 rokov.

Podzemná pivnica na p.č.79/7: Murovaná so stropom z drevených trámov, podlaha z dusenej hliny, bez pravidelnej údržby, životnosť 50 rokov.

Ohodnotenie je vykonané v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.

Dispozičné riešenie :Prízemie (1.NP):  izba,  predsieň.  Základy sú betónové. Obvodové murivo je murované prevažne z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 50 cm. Fasáda je vápennocementová, vnútorné omietky vápennocementové hladké, stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je  valbová, krov drevený väznicový, krytina je z pálenej škridle, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné dvere sú drevené plné. Okná sú prevažne jednoduché v drevenom ráme (predsieň), izba má okno drevené dvojité.  V oceňovanej časti sa nenachádza kuchyňa ani sociálne zázemie. Rodinný dom je napojený na elektrickú rozvodnú sieť. Elektrická inštalácia je svetelná a motorická . Vstup do rodinného domu je drevenými presklenými dverami z bočnej strany cez rodinný dom na parc.č.79/10. Stavba je bez pravidelnej údržby, bez dlhodobého využitia. Predpokladaná   životnosť  100 rokov.  V čase obhliadky nebol rodinný dom prístupný znalcovi.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

David Mencl, rod . Mencl, nar. 23.12.1972

Ke Křižovatce 466,  330 08 Zruč  - Senec,  Česká republika,

právne zastúpený:

Mgr. Martin Jánský, advokát, so sídlom Štúrova 13, 949 01 Nitra

zapísaný  v Zozname advokátov v SAK pod č. 2134

IČO: 37 962 078, na základe plnej moci

 

Miesto konania dražby: Notársky úrad – u notárky JUDr. Kataríny Košťálovej
Termín konania dražby: 30.10.2012 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 16.10.2012 o 10:00

2. obliadka: 17.10.2012 o 10:00

Hodnota: 27 200,00 € (819 427 Sk)
Najnižšie podanie: 28 000,00 € (843 528 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 6 000,00 € (180 756 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 89/2011,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS  89/2011,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom   Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po  skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: