hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

RD na Ul. Hlavná s.č.4, P. Ruskov

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Pohronský Ruskov, katastrálne územie Pohronský Ruskov, vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra Levice, zapísané  na LV č. 928, ako:

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

 

Parcelné číslo      Výmera v m2     Druh pozemku                   Spôsob využ. p.           Umiest. pozemku

336/ 2                    584                    Zastavané plochy a nádvoria             15                      1

336/ 15                  424                    Záhrady                                              4                        1

 

Stavby

Súpisné číslo         na parcele číslo   Druh stavby    Popis stavby           Druh ch.n.          Umiest. stavby

4                               336/ 2                   10                 Rodinný dom                                          1

Popis predmetu dražby

Rodinný dom na Ul. Hlavná s.č.4 na  parc.č.336/2 je  samostatne stojaci v zástavbe rod. domov v Pohronskom Ruskove. Je situovaný v rovinatom teréne s prístupom po hlavnej miestnej  komunikácii. Dom je jednopodlažný bez podpivničenia,  murovaný o hrúbke 40 cm s rovným podhľadom, strecha je valbová, krytina škridla, fasádne omietky  vápenno – cementové. Vykurovanie ústredné, napojenie na  vlastný zdroj vody, odpadové vody sú odvedené do žumpy. Vedľajšia stavba – jednopodlažná, murovaná, strop s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina plechová, povrchové úpravy vápenné, podlaha betónová, elektrická inštalácia  svetelná, slúži ako skladový priestor a kotolňa. Stropy železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov. Krytina na plochých strechách je plechová pozinkovaná. Vonkajšia úprava povrchov vápenná hladká omietka, škárované murivo. Dvere  oceľové alebo drevené zvlakové. Podlahy hrubé betónové, tehlová dlažba. Plot je z kameňa a betónu – betónová podmurovka + kovové profily, plotové vráta  a vrátka sú drevené stolárske.  Na pozemku sa nachádza vlastná studňa  - vŕtaná. Vonkajšie úpravy sú prípojka vody, prípojka kanalizácie, prípojka plynu, žumpa betónová.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Juraj Hazucha, nar.16.8.1979, Mládežnícka 159/3, 935 21 Tlmače,

 

právne zastúpená:

JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova

12, 934 01 Levice, reg.  v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci

Miesto konania dražby: Notársky úrad – u notárky JUDr. Kataríny Košťálovej, Na Bašte 1
Termín konania dražby: 21.10.2010 o 13:00
Kolo dražby: 2
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 06.10.2010 o 17:30

2. obliadka: 07.10.2010 o 17:30

Hodnota: 20 300,00 € (611 558 Sk)
Najnižšie podanie: 15 225,00 € (458 668 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

 

1.   pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 11/2010,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 11/2010,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.      pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: