hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Ráztočno -zast. plochy a nádvoria, orná pôda ,ostatné plochy

Predmet dražby


Majetok zaradený do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., ktorý sa bude speňažovať na  dobrovoľnej dražbe ako   súbor nehnuteľností  vo  výlučnom  vlastníctve úpadcu  v podiele 1/1:

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Prievidza, obec: Ráztočno, katastrálne územie : Ráztočno,  zapísané na Okresnom úrade Prievidza, Katastrálny odbor,  na LV č.  1856, ako :


ČASŤ  A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo    Výmera v m2    Druh pozemku      Spôsob využ. p.              Umiest. pozemku    Práv.vz.

2695/ 2                  1000               Ostatné plochy               34                                2

2698                      8964               Zastavané plochy a        16                                  2

nádvoria

2701/ 3                   928                Orná pôda                       1                                   2

Legenda: Spôsob využívania pozemku:

1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu

34 - Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu

16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

Umiestnenie pozemku: 2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Stavby

Súpisné číslo   na parcele číslo   Druh stavby    Popis stavby      Druh ch.n.  Umiest. stavby

145                         2698                        20              budova                                    1

Legenda:

Druh stavby: 20 - Iná budova

Kód umiestnenia stavby: 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 2 Prefabetón Koš, a.s., Železničná 12, 972 41 Koš, IČO: 36 395 391, SR.  Spoluvlastnícky podiel   1/1.

Popis predmetu dražby

Drobná stavba: Stará vodáreň na parcele č.2698- Popis podlaží : 1. Nadzemné podlažie. Objekt sa nachádza na parcele č.2698, k.ú. Ráztočno za kameňolomom od obce   vzdialený asi 2km. Stará vodáreň je pôvodná stavba.  je prízemná, murovaná s rovným podhľadom, plochou strechou a pokrytá asfaltovými pásmi. Vnútorná omietka hladká, vonkajšia fasáda brizolit. Podlaha betónová, okno oceľové. Stavba nie je vykurovaná a nemá rozvod kanalizácie, má len elektroinštaláciu nefunkčnú.

 

Plot je okolo celého areálu zo strojového pletiva a oceľových stĺpikov ukotvené  v betóne. Plotové vráta  sú z kovových profilov s drôtenou výplňou.

Vonkajšia  úprava: Spevnené plochy na parcele  č. 2698 :

Spevnená plocha – betónová, slúži pre skladovacie účely stavebného materiálu.  Betónová plocha je o hrúbke 150mm a celkovej ploche 4468 m2, prístup je od miestnej komunikácie. Začiatok užívania je  rok 1991.

Vonkajšia  úprava betónová plocha na parcele  č. 2695/2:

Spevnená plocha - betónová slúži pre skladovacie účely stavebného materiálu. Betónová plocha je o hrúbke 150mm a celkovej ploche 389,40m2, prístup je od miestnej komunikácie v pravo. Začiatok užívania betónovej plochy je rok 1997.

Vonkajšia úprava:

Oporný múr monolitický. Oporný múr zabezpečuje svah od potoka a nachádza sa na konci spevnenej plochy. Celková kubatúra oporného múru je 33m3. Monolitický oporný múr bol daný do užívania v roku 1991.

Nehnuteľnosť sa nachádza asi 2 km od obce Ráztočno za kameňolomom. Stavba nemá žiadnu údržbu a neslúži svojmu účelu. Stará vodáreň je pôvodná stavba, ktorá zásobovala objekty vodou na okolí. Objekt slúži ako skládka stavebného materiálu. Ďalšie stavby: Nová vodáreň na parc. č. 2698 nie je vôbec, je zbúraná. Prístrešky pre technológiu na parc. č. 2698 je zbúraný nie je už. Kopaná studňa a rozvod úžitkovej vody nie je vôbec, je zasypaná nefunkčná. Vodomerná šachta nie je, je zasypaná a preto je nefunkčná. Prípojka kanalizácie a žumpa je zasypaná je nefunkčná.  Dažďová kanalizácia je nefunkčná a zasypaná. Kanalizačné vpuste sú zasýpané a zrovnané so zemou. Rozvody elektriny nie sú žiadne, sú demontované. Parcely sa nachádzajú na rovine pri kameňolome za obcou. Inžinierske siete sú len elektrina na hranici pozemkov a úžitková voda. Parcely sa nachádzajú na rovine a sú umiestnené mimo obce. Parcely nemajú žiadne inžinierske siete. Nehnuteľnosť sa využíva ako sklad stavebného materiálu. Je uzatvorená zmluva o nájme nehnuteľnosti  prenajímateľa   s nájomcom.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 25.11.2015 o 09:00
Kolo dražby: štvrtá opakovaná
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 11.11.2015 o 10:00

2. obliadka: 23.11.2015 o 10:00

Hodnota: 60 100,00 € (1 810 573 Sk)
Najnižšie podanie: 15 025,00 € (452 643 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 4 000,00 € (120 504 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet /   zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /
1.  pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  26/2014,

 

2. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  26/2014,

3. pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál    výpisu   z   bankového   účtu   (predložiť   orginál  - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky: Originál    výpisu   z   bankového   účtu   (predložiť   orginál  - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: