hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

NP 1-3, s.č. 4151 v Lučenci

Predmet dražby

Majetok zaradený do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská  republika  –  Daňový úrad Trenčín,  v zast. Slovenská konsolidačná a.s., ktorý sa bude speňažovať na  dobrovoľnej dražbe ako   súbor nehnuteľností  vo  výlučnom  vlastníctve úpadcu  v podiele 1/1:

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Lučenec, obec Lučenec, katastrálne územie: Lučenec, zapísané na Okresnom úrade Lučenec, katastrálny odbor, na LV č. 8365 ako:

ČASŤ  A: MAJETKOVÁ PODSTATA

STAVBY

Súpisné číslo    na parcele číslo   Druh stavby  Popis stavby   Druh ch.n.  Umiest. stavby

4151                        1875/ 8             20            DOM S  NEBYT. PRIEST.         1

1876/ 12

1876/ 29

Stavba so s.č. 4151 leží na parcelách č. 1875/8, 1876/12 a 1876/29 - parcely registra „C" evid. na katastrálnej

mape

....................................................................................................................................................

Iné údaje :

___________________________________________________________________________

Parcela č. 1875/8   pod stavbou je evidovaná na LV č. 8808.

Parcela č. 1876/12 pod stavbou je evidovaná na LV č. 8809.

Parcela č. 1876/29 pod stavbou je evidovaná na LV č. 8810.

Legenda:

Druh stavby. 20 – Iná budova,

Kód umiestnenia stavby: 1- Stavba postavená na zemskom povrchu

ČAS´T  B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

NEBYTOVÉ PRIESTORY

Vchod : prízemie Priestor č. 1 - 3

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  domu : 3056 / 21034.

Spoluvlastnícky podiel :    1/1

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník 3 Prefabetón Koš, a. s. , IČO: 36395391, Železničná 285/12, 972 41 Koš, SR

Legenda:

Druh nebytového priestoru: 1 - Zariadenie obchodu

2 – Garáž 12 - Iný nebytový priestor

Popis predmetu dražby

Nebytový priestor č.1-3 sa nachádza v Lučenci na ul. Dr. Ľ. Bazovského sč. 4151.  V blízkosti do 100m je centrum okresného mesta. Objekt má 3.NP kde sú umiestnené      služby  obyvateľstvu.

 

Priestor č.1-3 sa nachádza na 1.NP a má tieto miestnosti predajná plocha- podlaha keramická, steny a strop MVC, svetlo a zásuvky, radiátor oceľový, okno drevené zdvojené, dvere drevené presklené. WC a chodba: podlaha keramická, steny keramický obklad, umývadlo a batéria na teplú a studenú vodu, WC keramické splachovacie, svetlo a dvere drevené plné.  Chodba pri schodišti: podlaha keramická, steny a strop MVC, dvere drevené plné. Podlahová plocha 30,56 m2.

Nehnuteľnosť sa využíva pre obchodnú činnosť. Okrem toho bolo zistené, že priestor č.1-3   leží na cudzom pozemku. Vo vlastníctve je len nebytový priestor. Nehnuteľnosť sa nachádza na ul. Dr. L. Bazovského blízkosti do 100 m centrum Lučenca v tichej uličke. Nebytový priestor  v 1.NP samostatne prístupný z verejného priestranstva, výklad do ulice. Nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len údržbu.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,

so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,

IČO: 36 865 265

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.

841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436; sídlo

kancelárie  pre Trenčiansky  kraj: Bratislavská 63/21, 911 05  Trenčín

správca úpadcu:

Prefabetón Koš, a. s. v konkurze, so sídlom  Železničná 285/12, 972 41

Koš,  IČO: 36 395 391, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10646/R

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 11.06.2015 o 09:00
Kolo dražby: opakovaná dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 28.05.2015 o 10:00

2. obliadka: 04.06.2015 o 10:00

Hodnota: 12 200,00 € (367 537 Sk)
Najnižšie podanie: 9 150,00 € (275 653 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 € (60 252 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet /   zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /
  1. pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  24/2014,
2. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové

spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  24/2014,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL,

s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál    výpisu   z   bankového   účtu   (predložiť   orginál  - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: