hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Nehnuteľnosť v Ružomberku na p.č. 6863/8 o výmere 3706m2

Predmet dražby

Majetok zaradený do všeobecnej podstaty Úpadcu, ktorý sa bude speňažovať

na dobrovoľnej dražbe:  a to nehnuteľnosť  vo  výlučnom vlastníctve Úpadcu

v podiele 1/1:

 

Nehnuteľnosť nachádzajúca     sa    v   okrese    Ružomberok,  obec Ružomberok, katastrálne  územie  Ružomberok,  vedené   na   Okresnom    úrade  Ružomberok, Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 15148     ako:

 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

 

Parcelné číslo  Výmera v m2  Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku

č. 6863/8             3706              zastavané plochy              18                      1

a nádvoria

Legenda:

Spôsob využívania pozemku: 18 - Pozemok, na ktorom je dvor

Umiestnenie pozemku: 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Popis predmetu dražby

Parcela C KN č.6863/8 o výmere 3706 m2   sa nachádza pri frekventovanej ceste Ružomberok- Banská Bystrica, na ul. Bystrická cesta Ružomberok pri Diskonte, oproti cez cestu sú stavebniny. Do 200m je čerpacia stanica, obchodný dom Kaufland. Parcela leží na rovine a v tesnej blízkosti sú všetky inžinierske siete aj plyn, ktoré idú po komunikácií.
Parcela je zarastená trávou  a kríkmi. Parcela je oplotená a uzavretá.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Brtake 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,

so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,

IČO: 36 865 265

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436; sídlo kancelárie  pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina,

správca úpadcu:

PREFA Sučany, a.s. „v konkurze“, so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52

Sučany. IČO: 31 561 748, zapísaného v Obchodnom registri Okresného

súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 71/L

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 11.08.2014 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 24.07.2014 o 09:00

2. obliadka: 25.07.2014 o 09:00

Hodnota: 86 400,00 € (2 602 886 Sk)
Najnižšie podanie: 86 400,00 € (2 602 886 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet /   zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1. pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  19/2014,

  1. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  19/2014,

3. pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál    výpisu   z   bankového   účtu   (predložiť   orginál  - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: