hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Nebytový priestor - Priestor č. 1 - 902, 1.p. vchod 5 /E, ul. Agátová, Bratislava - Dúbravka

Predmet dražby

Majetok vo vlastníctve tretej osoby, ktorý zabezpečuje záväzok Úpadcu voči zabezpečenému veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2257/B; vo výlučnom vlastníctve Alžbety Henterovej, rod. Džavikovej, nar. 25.04.1951, Robotnícka 5, 831 01 Bratislava SR, o podiele 1/1, ktorý sa speňažuje prostredníctvom dobrovoľnej dražby v súlade s ust. § 79 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR") v spojení s ust. § 92 ods. 1 písm. b) ZKR.

 

Typ nehnuteľnosti: NEBYTOVÝ PRIESTOR. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese  Bratislava IV, obec BA-m.č. DÚBRAVKA, katastrálne územie  Dúbravka, zapísané na Okresnom úrade Bratislava, katastrálny odbor, na  LV č. 4267,  ako:

ČASŤ  A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo  Výmera v m2   Druh pozemku  Spôsob využ.p. Um. poz. Práv. vzť. Druh ch.n

3422/ 67                   283              Zastavané plochy a   15                    1

nádvoria

Legenda: Spôsob využívania pozemku: 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

Umiestnenie pozemku: 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby

Súpisné číslo    na parcele číslo   Druh stavby      Popis stavby          Druh ch.n.  Umiest. stavby

3385                    3422/ 67                     9             Agátová 5/E                                            1

Legenda: Druh stavby: 9 – Bytový dom Kód umiestnenia stavby: 1 – Stavba postavená na zemskom povrchu

Byty a nebytové priestory

ČASŤ  B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Byt

Nebytový priestor

Vchod :  Agátová 5/E           1.p.            Priestor č. 1 - 902

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  domu   a  spoluvlastnícky podiel k pozemku :   2537 / 164335.

Legenda: Druh nebytového priestoru: 1 - Zariadenie obchodu  8 – Skladový priestor 12 – Iný nebytový priestor

Popis predmetu dražby

Nebytový priestor č.1 - 902, 1.poschodie, vchod 5 /E, ul. Agátová.

 

Bytový dom nie je typizovaný, nosný konštrukčný systém je prevažne betónový plošný. Stavba má 9 nadzemných obytných, kde na 1.poschodí (prízemie) sú priestory využívané ako nebytové priestory. Strecha je  s krytinou z trapézového plechu (pultová, sedlová, kupolová), klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda s nástrekovou povrchovou úpravou,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody  sú s keramickými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu dlaždenú, výťahy sú osadené na každom poschodí, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na presklených plastových vchodových dverách.

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie.

Pozemok je rovinatý, prístupný po spevnenej komunikácii (ul.Agátová), v obytnej okrajovej časti mesta, v zastavanom území mesta, s možnosťou napojenia na vodovod, plynovod, kanalizáciu, elektrickú rozvodnú sieť, telekomunikačnú a teplonosnú sieť. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi, prostredie je kľudné, vhodné na bývanie. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v Hlavnom meste SR Bratislava v mestskej časti Dúbravka, okres Bratislava IV.  Lokalita je považovaná za obytnú zónu, v zastavanom území mesta, s prístupom po spevnenej asfaltovej komunikácii (ul.Agátová).

Nebytový priestor je na 1.poschodí (prízemí). Užívaný bol ako kaderníctvo. Okná a vstupné dvere sú plastové presklené izotermickými sklami, podlahy sú keramické, vykurovanie je lokálne elektrickým konvektorom, sociálne zázemie je typizované (splachovacie WC, sprchovací kút, smaltované umývadlo, výtokové armatúry nerezové pákové, keramický obklad stien sociálneho zázemia nad 1,35 m výšky). V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 2006, základná životnosť 80 rokov. Vypočítaná podlahová plocha podľa ZP znalcom je 25,36 m2.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Alžbeta Henterová, rod. Džaviková, nar. 25.04.1951, Robotnícka 5, 831 01 Bratislava SR,

 

v mene ktorej koná:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,

so sídlom kancelárie  pre  Prešovský kraj: Slánska 20/A,   080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436,

ako správca úpadcu :

B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze, so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov  nad Topľou,  IČO: 35 810 807,  zapísaný v Obchodnom  registri  Okresného  súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10452/P

Miesto konania dražby: Notársky úrad, JUDr. Jarmila Kováčová, notár so sídlom Gajova 13, 811 09 Bratislava
Termín konania dražby: 02.06.2016 o 12:15
Kolo dražby: druhé kolo
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 17.05.2016 o 10:10

2. obliadka: 18.05.2016 o 10:10

Hodnota: 27 600,00 € (831 478 Sk)
Najnižšie podanie: 24 840,00 € (748 330 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 7 452,00 € (224 499 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom    na    účet     / zložením    v hotovosti   na   účet  /zložením  v hotovosti  v eurách do pokladne dražobníka na adrese Ku Bratke 3,Levice, alebo v deň konania dražby do pokladne dražobníka / banková    záruka / notárska  úschova

1.pri bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s., Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  51/2015,

2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  51/2015,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.prinotárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Platobnou kartou ani šekom nie je možné.

 

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál    výpisu   z   bankového   účtu       (predložiť   originál  - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk