hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Nebytový priestor č.1 - 903, 1.poschodie, vchod 7 /E, ul. Agátová, Bratislava-Dúbravka

Predmet dražby

Majetok   zaradený   do   oddelenej  podstaty zabezpečeného veriteľa  Slovenská konsolidačná, a.s., ktorý sa bude  speňažovať na dobrovoľnej dražbe. Typ nehnuteľnosti : NEBYTOVÝ PRIESTOR, vo  výlučnom    vlastníctve   úpadcu  v podiele 1/1.

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese  Bratislava IV, obec BA-m.č. DÚBRAVKA, katastrálne územie  Dúbravka, zapísané na Okresnom úrade Bratislava, katastrálny odbor, na  LV č. 4760,  ako:

ČASŤ  A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo  Výmera v m2   Druh pozemku  Spôsob využ.p. Um. poz. Práv. vzť. Druh ch.n

3422/ 8                   242              Zastavané plochy a   15                    1

nádvoria

Legenda: Spôsob využívania pozemku: 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslo

Umiestnenie pozemku: 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby

Súpisné číslo    na parcele číslo   Druh stavby      Popis stavby          Druh ch.n.  Umiest. stavby

3480                    3422/ 8                     22             Agátová 7E                                            1

Legenda: Druh stavby: 22 – Polyfunkčná budova Kód umiestnenia stavby: 1 – Stavba postavená na zemskom povrchu

ČASŤ  B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Byt

Nebytový priestor

Vchod :  Agátová 7/E           1.p.            Priestor č. 1 - 903

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  domu   a  spoluvlastnícky podiel k pozemku :   3643 / 144813.

Legenda: Druh nebytového priestoru: 1 - Zariadenie obchodu

Účastník právneho vzťahu : Vlastník   2 B.O.S. Slovakia, a.s., Orchideova 25, Bratislava, IČO: 35 810 807, PSČ 821 07, SR, Spoluvlastnícky podiel :    1/1.

Popis predmetu dražby

Opis predmetu dražby: Nebytový priestor č.1 - 903, 1.poschodie, vchod 7 /E, ul. Agátová.

 

Bytový dom nie je typizovaný, nosný konštrukčný systém je prevažne betónový plošný. Stavba má 9 nadzemných obytných, kde na 1.poschodí (prízemie) sú priestory využívané ako nebytové priestory. Strecha je  s krytinou z trapézového plechu (pultová, sedlová, kupolová), klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda s nástrekovou povrchovou úpravou,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody  sú s keramickými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu dlaždenú, výťahy sú osadené na každom poschodí, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na presklených plastových vchodových dverách.

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie.

Pozemok je rovinatý, prístupný po spevnenej komunikácii (ul.Agátová), v obytnej okrajovej časti mesta, v zastavanom území mesta, s možnosťou napojenia na vodovod, plynovod, kanalizáciu, elektrickú rozvodnú sieť, telekomunikačnú a teplonosnú sieť. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi, prostredie je kľudné, vhodné na bývanie. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v Hlavnom meste SR Bratislava v mestskej časti Dúbravka, okres Bratislava IV.  Lokalita je považovaná za obytnú zónu, v zastavanom území mesta, s prístupom po spevnenej asfaltovej komunikácii (ul.Agátová).

Opis stavu, v akom sa

predmet dražby nachádza:

Nebytový priestor je na 1.poschodí (prízemí). Výkladové okná a vstupné dvere sú plastové presklené izotermickými sklami, podlahy sú keramické, vykurovanie je lokálne plynovým turbokotlom (aj príprava TÚV), sociálne zázemie je typizované (splachovacie WC smaltované umývadlo, výtoková armatúra nerezová páková, keramický obklad stien sociálneho zázemia nad 1,35 m výšky. Nebytový priestor je ocenený ako holobyt (dokončenosť je zahrnutá vo výpočte). V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 2010, základná životnosť 80 rokov.

Vypočítaná podlahová plocha podľa ZP znalcom je 36,43 m2.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,

 

so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,

IČO: 36 865 265

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436,  so sídlom    kancelárie  pre  Prešovský kraj: Slánska 20/A,   080 06 Prešov,

správca úpadcu :

B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze, so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov  nad

Topľou,  IČO: 35 810 807,  zapísaný v Obchodnom  registri  Okresného  súdu Prešov,

oddiel: Sa, vložka č.: 10452/P

Miesto konania dražby: Notársky úrad, JUDr. Jarmila Kováčová, notár so sídlom Gajova 13, 811 09 Bratislava
Termín konania dražby: 11.07.2016 o 11:30
Kolo dražby: štvrté kolo
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 06.07.2016 o 09:20

2. obliadka: 07.07.2016 o 09:20

Hodnota: 32 200,00 € (970 057 Sk)
Najnižšie podanie: 22 540,00 € (679 040 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 6 762,00 € (203 712 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom    na    účet     / zložením    v hotovosti   na   účet  /zložením  v hotovosti  v eurách do pokladne dražobníka na adrese Ku Bratke 3, Levice, alebo v deň konania dražby do pokladne dražobníka / banková     záruka / notárska  úschova

1. pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s., Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  46/2015,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  46/2015,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.  pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Platobnou kartou ani šekom nie je možné.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky:

Originál    výpisu   z   bankového   účtu       (predložiť   originál  - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk