hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Nebytový priestor č. 8 - 916, 6.poschodie, vchod 5/D, ul. Agátová, Bratislava-Dúbravka

Predmet dražby

Majetok   zaradený   do   oddelenej  podstaty zabezpečeného  veriteľa  Slovenská konsolidačná, a.s., ktorý sa bude  speňažovať na dobrovoľnej dražbe. Typ nehnuteľnosti : NEBYTOVÝ PRIESTOR, vo  výlučnom    vlastníctve   úpadcu  v podiele 1/1.

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese  Bratislava IV, obec BA-m.č. DÚBRAVKA,   katastrálne územie  Dúbravka, zapísané na Okresnom úrade Bratislava, katastrálny  odbor, na LV č. 4542, LV č. 4751, ako

1./

Nehnuteľnosť- NEBYTOVÝ PRIESTOR nachádzajúci sa v okrese  Bratislava IV, obec BA-m.č.

DÚBRAVKA, k.ú. Dúbravka, zapísaný na  LV č. 4542,  ako:

ČASŤ  A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Stavby

Súpisné číslo    na parcele číslo   Druh stavby      Popis stavby               Druh ch.n.  Umiest. stavby

3428                    3422/ 112                  9                   Agátová 5D                                                      1

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 3428 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4751.

3428                    3422/ 113                  9                   Agátová 5D                                                      1

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 3428  je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5163.

3428                    3422/ 114                  9                   Agátová 5D                                                      1

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 3428 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4751.

Legenda: Druh stavby:9 – Bytový dom Kód umiestnenia stavby:1 – Stavba postavená na zemskom povrchu

ČASŤ  B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Byt

Nebytový priestor

Vchod :  Agátová 5/D         6.p.            Priestor č. 8 - 916

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  domu:  4333/ 250106

Legenda: Druh nebytového priestoru: 8 - Skladový priestor 12 – Iný nebytový priestor

Účastník právneho vzťahu : Vlastník  16  B.O.S. Slovakia, a.s., IČO:  35 810 807 Orchideova 25, Bratislava, PSČ 821 07, SR,   Spoluvlastnícky podiel :    1/1.

2./

Nehnuteľnosť na   LV č. 4751 na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor,   pre okres  Bratislava IV, obec: BA-m.č. DÚBRAVKA,  katastrálne územie :  Dúbravka   ako :

ČASŤ  A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo  Výmera v m2  Druh pozemku     Spôsob využ. p.   Um. poz.  Pr.vzťah, Druh ch.n.

3422/112              201               Zastavané plochy a      15                        1

nádvoria

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 3422/112 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4542.

3422/114              132               Zastavané plochy a      15                        1

nádvoria

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 3422/114 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4542.

Legenda: Spôsob využívania pozemku: 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom,  Umiestnenia pozemku: 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Účastník právneho vzťahu:  Vlastník 1 B.O.S. Slovakia, a.s., Orchideova 25, IČO:  35 810 807, Bratislava, PSČ 821 07, SR. Spoluvlastnícky podiel: 102976 / 250106.

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 7645/2013

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 7666/2013

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 7669/2013

1.1./

LV č. 4542

Stavby:

Nebytový priestor č. 8-916 na 6.poschodí (5.NP) vo vchode Agátová 5/D v bytovom dome s.č. 3428,   polyfunkčná budova postavená na parc.č.3422/112, 3422/113, 3422/114, ul. Agátová.

Podiel priestoru na spoločných častiach s spoločných zariadeniach domu : 4333 / 250106.

2.2/

LV č.4751

Pozemok:

parc.č.3422/112 zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2

parc.č.3422/114 zastavané plochy a nádvoria o výmere o výmere 132 m2

Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch, ktorý je predmetom dražby: 4333 / 250106.

Vlastníkom Predmetu dražby je Úpadca v podiele 1/1.

Popis predmetu dražby

Nebytový priestor č. 8 - 916, 6.poschodie,  vchod 5/D, ul. Agátová.

 

Bytový dom nie je typizovaný, nosný konštrukčný systém je prevažne betónový plošný. Stavba má 9 nadzemných obytných, kde na 1.poschodí (prízemie) sú priestory využívané ako nebytové priestory. Strecha je  s krytinou z trapézového plechu (pultová, sedlová, kupolová), klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda s nástrekovou povrchovou úpravou,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody  sú s keramickými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu dlaždenú, výťahy sú osadené na každom poschodí, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na presklených plastových vchodových dverách.

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové  prípojky, rozvody osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie.

Pozemky sú rovinaté, prístupné po spevnenej komunikácii (ul. Agátová), v obytnej okrajovej časti mesta, v zastavanom území mesta, s možnosťou napojenia na vodovod, plynovod, kanalizáciu, elektrickú rozvodnú sieť, telekomunikačnú sieť. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi, prostredie je kľudné, vhodné na bývanie. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v Hlavnom meste SR Bratislava v mestskej časti Dúbravka, okres Bratislava IV.  Lokalita je považovaná za obytnú zónu, v zastavanom území mesta, s prístupom po spevnenej asfaltovej komunikácii (ul. Agátová).

Nebytový priestor je na 6.poschodí (5.NP). Jedná sa o bytový priestor, okná sú plastové presklené izotermickými sklami, podlahy obytných priestorov sú z veľkoplošných parkiet, ostatné podlahy sú keramické, vykurovanie je lokálne plynovým turbokotlom (aj príprava TÚV), radiátory sú panelové, sociálne zázemie je typizované (splachovacie WC smaltované umývadlo, vaňa, výtokové armatúry nerezová páková, keramický obklad stien sociálneho zázemia nad 1,35 m výšky). V kuchyni je osadená bežná kuchynská linka s nerezovým drezom s pákovou nerezovou výtokovou armatúrou, šporák  nie je osadený.

V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 2008, základná životnosť 80 rokov.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,

so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,

IČO: 36 865 265

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436,  so sídlom    kancelárie  pre  Prešovský kraj: Slánska 20/A,   080 06 Prešov,

správca úpadcu :

B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze, so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov  nad

Topľou,  IČO: 35 810 807,  zapísaný v Obchodnom  registri  Okresného  súdu Prešov,

oddiel: Sa, vložka č.: 10452/P

Miesto konania dražby: Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava –Dúbravka, Zasadacia miestnosť na 1.poschodí č. dv. 217
Termín konania dražby: 18.11.2015 o 12:00
Kolo dražby: prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 04.11.2015 o 09:30

2. obliadka: 06.11.2015 o 09:30

Hodnota: 51 600,00 € (1 554 502 Sk)
Najnižšie podanie: 51 600,00 € (1 554 502 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 15 480,00 € (466 351 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom    na    účet     / zložením    v hotovosti   na   účet  /

 

zložením  v hotovosti  v eurách do pokladne dražobníka na adrese Ku Bratke 3,

Levice, alebo v deň konania dražby do pokladne dražobníka / banková     záruka / notárska  úschova

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  44/2015,

  1. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové

spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  44/2015,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu  z   bankového   účtu    (predložiť   originál  - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Originál  výpisu  z   bankového   účtu    (predložiť   originál  - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk