hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Kruhová dojáreň v obci Demandice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Demandice, katastrálne územie Demandice, vedené na Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Levice, zapísané na LV č. 1118 ako:
- stavba stojaca na parcele č. 1848/16, vedená ako kruhová dojáreň, v podiele 1/1

Popis predmetu dražby

Kruhová dojáreň na parcele č.1848/16 - zvislá nosná konštrukcia, murovaná, strecha sedlová vytvarovaná z veľkoplošných priestorových väzníkov, krytina hliníkový trapézový plech, bez stropnej konštrukcie, povrchové úpravy vápenné omietky, podlaha betónová, okná zdvojené, vráta kovové, dvere zvlakové, pomocné a obslužné miestnosti nie sú dobudované.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Obec Demandice
935 85 Demandice 236
IČO: 00306878
zastúpené starostom obce: Ján Prommer
právne zastúpená: JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova
12, 934 01 Levice, reg. v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci
Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Obecného úradu Demandice, Obec Demandice 236
Termín konania dražby: 25.05.2009 o 14:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 19.05.2009 o 16:00

2. obliadka: 20.05.2009 o 16:00

Hodnota: 14 937,26 € (450 000 Sk)
Najnižšie podanie: 14 937,26 € (450 000 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 4 000,00 € (120 504 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /
1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 09/2008-3,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 09/2008-3,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.
Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk