hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Kino s.č. 1060, Topoľčianky

Predmet dražby

Nehnuteľnosti ako súbor vecí vo výlučnom vlastníctve Obce Topoľčianky, nachádzajúce sa v obci Topoľčianky, v katastrálnom území Topoľčianky,  ktoré sú vedené Okresným úradom  Zlaté Moravce, katastrálnym odborom, v evidencii nehnuteľností zapísané na  LV č.   1552 ako :

 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely   registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo   Výmera v m2    Druh pozemku      Spôs. využ. p.  Umiest. poz. Druh ch.n.

277/ 2                  346                   Zastavané plochy a      16                     1

nádvoria

Legenda:

Spôsob využívania pozemku: 16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

Umiestnenie pozemku:   1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby

Súpisné číslo  na parcele číslo  Druh stavby   Popis stavby   Druh ch.n. Umiest. stavby

1060                277/ 2                   20                     KINO                                  1

Druh stavby: 20 – Iná budova

Kód umiestnenia stavby: 1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

Predmet dražby sa  speňažuje na dobrovoľnej dražbe ako prebytočný majetok v zmysle   uznesenia č. 84/2015/5 Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach  podľa § 9a, ods.1 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí,  ktoré bolo prijaté na  5.zasadnutí OZ dňa 24.03.2015, kde bolo schválené speňaženie majetku dobrovoľnou dražbou .

Popis predmetu dražby

Zlúčená stavba: Kino s.č. 1060.

 

Stavba je postavená na pozemku parc.č. 277/2 v centrálnej časti obci Topoľčianky za hotelom Národný dom a je prístupná  po miestnej komunikácii a to Machulinskej ulici. Podľa potvrdenia obce o veku stavby bola budova Kina s.č. 1060 daná do užívania v roku 1933. Znalec ju v popise rozdelil dispozične   na tri časti A, B, C z dôvodov rozdielneho využitia jednotlivých    častí a tým následne aj zatriedenia stavieb podľa jednotnej klasifikácie stavebných objektov a klasifikácie stavieb,  ale aj podľa rôznych výšok stavieb a konštrukčných prevedení: Objekt A /1.n.p.,/,  Objekt B /1.n.p., 2.n.p./, Objekt C /1.p.p., 1.n.p./ - zlúčenie    budovy  Kina s.č. 1060.

Stavba: Objekt A

Stavba je postavená na pozemku parc.č. 277/2 v centrálnej časti obci Topoľčianky za hotelom Národný dom a je prístupná  po miestnej komunikácii a to Machulinskej ulici.

Dispozičné riešenie: Podľa potvrdenia obce o veku stavby bola budova Kina s.č. 1060 daná do užívania v roku 1933. Dispozične je podľa znalca rozdelená  na tri časti A, B, C z dôvodov rozdielneho využitia jednotlivých rozdelených častí a tým následne aj zatriedenia stavieb podľa JKSO a KS, ale aj podľa rôznych výšok stavieb a konštrukčných prevedení na: Objekt A /1.n.p./ Objekt B /1.n.p., 2.n.p./ Objekt C /1.p.p., 1.n.p./

Dispozične nie je Objekt A rozdelený a v čase obhliadky sa tu nachádzala len jedna miestnosť - kinosála.

Vchod do Objektu A je zabezpečený cez pozemok parc.č. 773/1 a cez Objekt B.  Je to jednopodlažný nepodpivničený objekt s plochou strechou. Objekt je založený na betónových základových pásoch, obvodové murivo je z pálených tehál  hr. do 500 mm. Strecha plochá s nosnou konštrukciou zo železobetónu (rebierkový strop - nie vhodný na ďalšie zaťaženie nadstavbou) so strešnou krytinou z pozinkovaného plechu. Vnútorné priestory boli v minulosti využívané na spoločenské podujatia a pre potreby kina boli výškovo upravené pre umiestnenie sedadiel. Podlahy sú betónové s povrchovou úpravou z linolea. Odvetranie kinosály je riešené cez ventilátory v bočných pozdĺžnych stenách objektu a pôvodné okenné otvory boli zamurované. Dvere sú dvojité otváravé plné, vnútorné a vonkajšie omietky sú vápenné hladké. Elektroinštalácia svetelná a motorická, objekt je opatrený bleskozvodom a je vykurovaný prostredníctvom liatinových radiátorov s napojením na plynové kotle situované v objekte B. Klampiarske konštrukcie žľabov a zvodov sú z pozinkovaného plechu. Výpočet opotrebenia vzhľadom na vek hodnotenej nehnuteľnosti  je uskutočnený znalcom  Lineárnou metódou.

Stavba: Objekt B

Stavba je postavená na pozemku parc.č. 277/2 v centrálnej časti obci Topoľčianky za hotelom Národný dom a je prístupná  po miestnej komunikácii a to Machulinskej ulici.

Dispozičné riešenie:

Podľa potvrdenia obce o veku stavby bola budova Kina s.č. 1060 daná do užívania v roku 1933. Znalec si ju dispozične rozdelil na tri časti A, B, C z dôvodov rozdielneho využitia jednotlivých rozdelených častí a tým následne aj zatriedenia stavieb podľa JKSO a KS, ale aj podľa rôznych výšok stavieb a konštrukčných prevedení na: Objekt A /1.n.p./, Objekt B /1.n.p., 2.n.p./,  Objekt C /1.p.p., 1.n.p./ Dispozične je Objekt B rozdelený na 1.n.p. a 2.n.p.. Na 1.n.p. sa nachádza vstupné zádverie, miestnosť na predaj lístkov, hala, soc. zariadenia pre mužov a ženy a schodisko do 2.n.p.. Vchod do Objektu B je zabezpečený cez pozemok parc.č. 773/1 a cez Objekt A. Je to dvojpodlažný nepodpivničený objekt s plochou strechou, vsadený medzi kinosálu a hotel. Objekt je založený na betónových základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie na 1.n.p. sú z pálených tehál hr. 300 a 450 mm a priečky sú z tehál hr. 150 mm. Stropná konštrukcia nad 1.n.p. je zo železobetónového stropu a nad 2.n.p. je zo železobetónu (rebierkový strop), strecha plochá prekrytá pozinkovaným plechom, vertikálna komunikácia je zabezpečená železobetónovým a oceľovým schodiskom. Podlahy sú z terazzovej dlažby. Odvetranie objektu je zabezpečené prirodzene prostredníctvom drevených dvojitých okien a drevených dverí. Vnútorné a vonkajšie omietky sú vápenné hladké. Elektroinštalácia svetelná a motorická, objekt je opatrený bleskozvodom a je vykurovaný prostredníctvom liatinových radiátorov s napojením na dva plynové kotle Protherm situované v soc. zariadení pre mužov. Vodovodné potrubie je z pozinkovaných rúr a kanalizačné je z liatinových rúr, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia svetelná a motorická, objekt je opatrený bleskozvodom. Výpočet opotrebenia vzhľadom na vek je ohodnotenie nehnuteľnosti uskutočnené Lineárnou metódou.

Stavba: Objekt C

Stavba je postavená na pozemku parc.č. 277/2 v centrálnej časti obci Topoľčianky za hotelom Národný dom a je prístupná  po miestnej komunikácii a to Machulinskej ulici.

Dispozičné riešenie:

Podľa potvrdenia obce o veku stavby bola budova Kina s.č. 1060 daná do užívania v roku 1933. Znalec si ju dispozične rozdelil na tri časti A, B, C z dôvodov rozdielneho využitia jednotlivých rozdelených častí a tým následne aj zatriedenia stavieb podľa
JKSO a KS, ale aj podľa rôznych výšok stavieb a konštrukčných prevedení na: Objekt A /1.n.p./, Objekt B /1.n.p., 2.n.p./,  Objekt C /1.p.p., 1.n.p./

 

Dispozične je Objekt C rozdelený na 1.p.p. a 1.n.p.. Na 1.p.p. sa nachádza jedna miestnosť a na 1.n.p. sa dispozične nachádzajú tri miestnosti. Vchod do Objektu B na 1.n.p. je zabezpečený cez pozemok parc.č. 773/1 a do 1.p.p. je zabezpečený len cez pozemok parc.č. 277/3. Objekt má jedno podpivničené podlažie a jedno nadzemné podlažie, plochú strechou a je pristavený ku kinosále - Objektu A. Objekt je založený na betónových základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie na 1.p.p. a 1.n.p. sú z pálených tehál hr. 450 mm. Stropné konštrukcie sú zo železobetónového stropu, strecha plochá prekrytá pozinkovaným plechom. Vchody do 1.n.p. sú dva a sú zabezpečené cez vonkajšie predložené schody. Podlahy sú betónové, odvetranie objektu je zabezpečené prirodzene prostredníctvom drevených zdvojených okien a drevených dverí. Vnútorné a vonkajšie omietky sú vápenné hladké. Elektroinštalácia svetelná a motorická, objekt je opatrený bleskozvodom. Vodovodné potrubie je z pozinkovaných rúr a kanalizačné je z liatinových rúr, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia svetelná.  Výpočet opotrebenia som vzhľadom na vek hodnotenej nehnuteľnosti uskutočnil Lineárnou metódou.

PRÍSLUŠENSTVO

Vonkajšia úprava: Elektrická prípojka Elektrická prípojka bola vybudovaná v roku

1990 a je vedená vzduchom k objektu jedným káblom Cu 4*16mm2.

Pozemok - zastavané plochy a nádvoria  je umiestnený v zastavanom území obce Topoľčianky, k.ú. Topoľčianky  na  parc.č. 277/2. Jedná sa o centrálnu časť obce Topoľčianky - Machulinská ulica. Pozemok parc.č. 277/2 je celý zastavaný Budovou Kina s.č. 1060. Pozemok je napojený na všetky inžinierske siete. Autobusová zástavka je v dosahu 1min.. Prístup osobnej dopravy je bezproblémový. Negatívne účinky okolia na pozemok neboli zistené.

Analýza polohy nehnuteľností: Budova Kina s.č. 1060 sa nachádza na pozemku parc.č. 277/2 v centrálnej časti obce Topoľčianky za hotelom Národný dom. Prístup k nehnuteľnosti je po miestnej spevnenej komunikácii a to Machulinskej ulici, po odbočení z Hlavnej ulice (smer obec Machulince a Hostie), kde sa po prejdení cca 20m po ľavej strane aj nachádza. Od okresného mesta Zlaté Moravce je obec Topoľčianky vzdialená cca 5 km a od krajského mesta Nitra cca 36 km. Dopravné spojenie s okresným mestom je autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 10 min. Obec je vyhľadávaným obytným miestom pre svoju lokalitu a umiestnenie. V obci Topoľčianky sa nachádza obecný úrad, pošta základná a materská škola, kultúrny dom, športový futbalový a dostihový areál, obchodné a zdravotné stredisko, hotel Národný dom, viacero reštauračných a ubytovacích zariadení, národné kultúrne pamiatky ako kaštieľ, ktorý bol v minulých dobách letným sídlom prezidentov a múzeá.

Analýza využitia nehnuteľností: Nehnuteľnosť je vhodná na vyššie využitie, ale len za predpokladu komplexnej  rekonštrukcie objektu, čím sa zvýši aj jej hodnota.

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: Okrem prístupu do 1.p.p. len cez pozemok parc.č. 277/3, iné riziká spojené s využívaním hodnotených nehnuteľností v danej lokalite neboli zistené.Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Obec Topoľčianky

 

IČO: 00 308 536

Hlavná 114

951 93 Topoľčianky

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 30.09.2015 o 09:00
Kolo dražby: prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 17.09.2015 o 10:00

2. obliadka: 18.09.2015 o 10:00

Hodnota: 53 900,00 € (1 623 791 Sk)
Najnižšie podanie: 106 300,00 € (3 202 394 Sk)
Minimálne prihodenie: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Dražobná zábezpeka: 25 000,00 € (753 150 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / v dražobnej miestnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /
1.  pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  24/2015,

 

2. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  24/2015,

3.  pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť originál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom..  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: