hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

garzónka, ul. Jilemnického č.9, Želiezovce

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Želiezovce,  katastrálne  územie Želiezovce,  vedené   na   Katastrálnom   úrade   v   Nitre,   Správa   katastra   Levice, zapísané  na LV č. 2242    ako:

 

1.         byt č. 10,  na  3.p.,    vchod č. 9,    nachádzajúci  sa  v bytovom    dome    súp.  č.

274,     na  ul. Jilemnického č.9, Želiezovce,

2.     spoluvlastnícky    podiel      priestoru    na    spoločných    častiach    a  spoločných

zariadeniach  bytového    domu  súp.  č. 274,  na ul. Jilemnického, Želiezovce,    vo veľkosti  1970 / 122780,

3.    príslušný  spoluvlastnícky  podiel  k pozemku parcela č. 392/ 4, - parcela reg. “C“ evidovaná na katastrálnej mape,  druh pozemku - zast. plochy  a nádvoria o výmere 414m2, vo veľkosti 1970 / 122780.

Popis predmetu dražby

V bytovom    dome  so  súp.  č. 274  sa nachádza  (garzónka), byt č. 10 na 3. poschodí,   na   ul. Jilemnického, číslo orientačné/vchodu  9 v  Želiezovciach. Bytový dom je typový, s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami panelovými, je 4 podlažný, slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné diaľkové, elektrická inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby,  obvodové  múry,  priečelie,  vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä bleskozvod,  vodovodné, kanalizačné a elektrické prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený. Obytný dom  súp.  č.   274  je  užívaný   od  roku 1973. Podiel priestoru na spoločných  častiach a spoločných zariadeniach domu 1970 / 122780.

Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.                                     Byt č. 10 je prístupný zo spoločnej podesty na 3.poschodí dverami. Byt pozostáva z izby, predsiene a kúpeľne + WC. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky STA okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, poštová schránka, zvonček, vodovodné batérie, vaňa, umývadlo, radiátor, splachovací záchod. Byt má samostatné meranie studenej a teplej vody a elektriny. Opotrebenie je primerané veku. Podlahová plocha bytu podľa LV  =  19,70 m2. Porovnanie so skutkovým stavom nebolo možné urobiť, nakoľko opakovane znalcovi nebol umožnený vstup do bytu. Právna dokumentácie je v súlade so skutkovým stavom.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Brtake 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo:123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda družstva   a

Ing. Imrich Dudáš - podpredseda družstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice
Termín konania dražby: 15.10.2012 o 09:00
Kolo dražby: 2
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 01.10.2012 o 09:00

2. obliadka: 02.10.2012 o 09:00

Hodnota: 4 810,00 € (144 906 Sk)
Najnižšie podanie: 9 000,00 € (271 134 Sk)
Minimálne prihodenie: 500,00 € (15 063 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 € (60 252 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS  16/2012,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 16/2012,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu ), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: