hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

garzonka, Dlhá 17, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Chrenová, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na  LV č.  1770  ako:

 

 

  1. byt č. 27, na 2.p., vchod o.č. 17, obytného domu súp. č.817, na ul.Dlhá, číslo orientačné/vchodu 17, Nitra,  nachádzajúci sa v časti domu postavenej na pozemku par. č. 371 ,
  2. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 817  na ul.  Dlhá, o.č.15,17,19,21,23,  Nitra, vo veľkosti   194 / 69010,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 368 - druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere   184m2,-  parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti    194 / 69010,
  4. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 369,- druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere   228m2,-  parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti   194 / 69010 ,
  5. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 370- druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere   183m2,-  parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti   194 / 69010,
  6. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 371- druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere   227m2,-  parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti   194 / 69010,
  7. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 372- druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere   231m2,-  parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti   194 / 69010.

 

 

 

 

Popis predmetu dražby

Garsónka s príslušenstvom (kúpeľňa, WC,  predsieň a pivnica v suteréne)  sa nachádza na 1.poschodí obytného domu súpisného čísla 857 na parc.č.7357, 7358,  ulica Dlhá v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 194/69010. Bytový dom je typizovaný panelový, má 8 nadzemných podlaží a suterén v ktorom sú pivnice a spoločné priestory. Strecha je plochá, krytinu tvoria asfaltové natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je nástreková,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu  z terazzových dlaždíc a PVC, výťah  stojí na každom poschodí,  elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na plastových vchodových dverách.

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1976, základná životnosť 80 rokov..

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 817, na  ul.   Dlhá, o.č.  15,17,19,21,23, Nitra,

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 30.05.2013 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 16.05.2013 o 11:00

2. obliadka: 17.05.2013 o 11:00

Hodnota: 23 700,00 € (713 986 Sk)
Najnižšie podanie: 23 700,00 € (713 986 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti v sídle dražobníka/,  zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS  812012

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 812012,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: