hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

garsonka ,ul. Ďumbierska č.13, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie  Chrenová, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na  LV č. 2010 ako:

 

 

  1. byt č. 39, na 6.p., vchod č.o. 13, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 693, bytový dom na  parcele  č. 999,  na ul. Ďumbierska č.13,  Nitra,
  2. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 693,  na ul.  Ďumbierska, č.o.  11,13,  Nitra, vo veľkosti     216 / 26982,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.  999, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 512m2, - parcela registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti   216 / 26982.

 

Popis predmetu dražby

Garsónka s príslušenstvom (kúpeľňa,  WC,  predsieň a pivnica v suteréne)  sa nachádza na 6.poschodí bytového domu súpisného čísla 693 na parc.č.999,  ulica Ďumbierska v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 216/26982. Bytový dom je typizovaný panelový, má 8 nadzemných podlaží a suterén v ktorom sú pivnice a spoločné priestory. Strecha je plochá, krytinu tvoria asfaltové natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda nástreková zateplená,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu lepenú a z terazzových dlaždíc, výťah  vo vchode stojí na každom poschodí, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na nových vchodových dverách. Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: výťah, kočikáreň, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1975, základná živoptnosť 80 rokov.

Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.

Byt bol rekonštruovaný (zápis ťarchy na LV č.2010). Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, okno plastové,  podlahy veľkoplošné parkety a keramická dlažba.  V kúpeľni je sprchovací kút, smaltované umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové bežné.  Záchod je splachovací bez umývadla. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátor je  panelový.  V byte  je prevádzaná údržba, je v primeranom technickom stave. Poskytnutá dokumentácia bola porovnaná so skutkovým stavom. Neboli zistené rozdiely. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 693,   na ul. Ďumbierska, o.č. 11,13,  Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: : Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o
Termín konania dražby: 15.02.2013 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 01.02.2013 o 11:00

2. obliadka: 04.02.2013 o 11:00

Hodnota: 24 200,00 € (729 049 Sk)
Najnižšie podanie: 24 200,00 € (729 049 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 € (60 252 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 392012

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 392012,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: