hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

dvojgarzonka, Konopná 16, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Levice, zapísané  na LV č. 8388 ako:

 

1.        byt č. 30, na 7.p., vchod č. 16, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 3064 na ul., Konopná 16, Levice,

2.        spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 3064, na ul.  Konopná 16, Levice, vo veľkosti 4919 / 139655,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 894/25, - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 228m2, vo veľkosti  4919 / 139655.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 30,  na 7.poschodí  v bytovom   dome súp.  č. 3064 na č. orientačné/vchodu 16 v Leviciach. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu.  Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  obvodové  múry,  priečelia,  vchod, schodištia, vodorovné  nosné  a  izolačné  konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty, priestor výťahovej šachty.  Spoločnými zariadeniami bytového domu sú výťah, kočíkáreň, sklady, práčovňa, sušiareň, miestnosť pre bicykle, telefónna ústredňa, spoločná televízna anténa, hromozvody, miestnosť pre slaboprúd, doregulovacia stanica, inštalačný suterén, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia   výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12,  ods.3  Zákona  NR  SR č.527/2002 Z.z.  v  znení Zákona č.568/2007.

Byt č. 30 ( dvojgarzónka)  je prístupný  zo spoločnej podesty na 7.poschodí dverami. Bytový dom   je typový, s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami panelovými, je 9 podlažný vrátane suterénu, slúži výlučne na bytové účely. Stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo.   Obytný dom  súp. č.3064  je  užívaný  od roku 1988.  Byt ( dvojgarzónka) pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa rozumie:  kuchynský kút, kúpeľňa, WC, predsieň a pivnica o výmere 1,38m2.  Okná plastové, dvere sú hladké, podlahy obyt. miestností  PVC, v kuchyni je  kuchynská linka, plynový sporák, v kúpeľni smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo, vo WC je splachovací záchod, radiátory ocel. vykurovacie panely. Byt má samostatné meranie studenej a teplej vody,  plynu a elektriny. Vykurovanie ústredné diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu : 4919 / 139655. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom. Znalcovi nebol umožnený vstup do bytu. Ocenenie je urobené na základe vonkajšej obhliadky bytového domu a podkladov od objednávateľa znaleckého posudku a informácií získaných na tvare miesta.  Podlahová plocha bytu je celkom  je 49,19 m2, z toho plocha pivnice je 1,38 m2. Opotrebenie je primerané veku.

 

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č.  3064, na ul. Konopná 16, Levice

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

 

 

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o., Poľná č. 8
Termín konania dražby: 23.05.2012 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 09.05.2012 o 11:00

2. obliadka: 10.05.2012 o 11:00

Hodnota: 12 900,00 € (388 625 Sk)
Najnižšie podanie: 12 900,00 € (388 625 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 01/2012,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 01/2012,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným    prevodom   na    účet    účastníka   dražby /   vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky,  bez   zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od  skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: