hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

dvojgarzonka-byt, Konopná 16, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Levice, zapísané  na LV č.  8388   ako:

 

1.        byt č.  26, na  6.p., vchod č. 16, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 3064, na ul. Konopná 16, Levice,

2.        spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 3064, na ul. Konopná 16, Levice, vo veľkosti  4919 / 139655,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 894/ 25, - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,    druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere  228m2, vo veľkosti 4919/ 139655.

Popis predmetu dražby

V bytovom dome s.č. 3064, na ul.  Konopná číslo/orientačného  vchodu   16 v Leviciach, ktorý bytový dom je 9 podlažný vrátane suterénu  a slúži výlučne na bytové účely sa nachádza byt č.  26, na 6.poschodí. Stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo. Bytový dom   je typový, s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami panelovými, je 9 podlažný vrátane suterénu, slúži výlučne na bytové účely. Obytný dom  súp. č.3064  je  užívaný  od roku 1988.  S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu.  Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  obvodové  múry,  priečelia,  vchody, schodištia, vodorovné  nosné  a  izolačné  konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty.  Spoločnými zariadeniami bytového domu sú spoločná televízna anténa, bleskozvody, miestnosť pre upratovačku, skrinka pre slaboprúd, inštalačná šachta,  vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a  domové prípojky  a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Byt č. 26  (dvojgarzónka)  je prístupný  zo spoločnej podesty na 6.poschodí dverami. Byt pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa rozumie:  kuchynský kút, kúpeľňa, WC, predsieň a pivnica č. 26.   Dvere hladké, okná  drevené zdvojené, podlahy prevažne miestností  PVC, v kuchyni je  kuchynská linka so smaltovaným dresom, sporák s odsávačom pár, v kúpeľni vaňa, umývadlo, vo WC je splachovací záchod, inštalačné jadro pôvodné umakartové, radiátory ocel. vykurovacie panely. Byt má samostatné meranie studenej a teplej vody   a elektriny. Vykurovanie ústredné diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu : 4919 / 139655. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom. Podlahová plocha bytu je celkom  je 49,19 m2, z toho plocha pivnice je 1,38 m2. Opotrebenie je primerané veku.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 3064, na ul. Konopná 16, Levice

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o., Poľná č. 8
Termín konania dražby: 18.10.2012 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 04.10.2012 o 09:00

2. obliadka: 05.10.2012 o 09:00

Hodnota: 13 400,00 € (403 688 Sk)
Najnižšie podanie: 13 400,00 € (403 688 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 4 000,00 € (120 504 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 25/2012,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 25/2012,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: