hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Dielne a garáže v obci Demandice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Demandice, katastrálne územie Demandice, vedené na Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Levice, zapísané na LV č. 1118 ako:
- stavba stojaca na parcele č. 1848/12, vedená ako dielne a garáže, v podiele 1/1

Popis predmetu dražby

Dielne a garáže na parcele č. 1848/12
Dielne a garáže - zvislá nosná konštrukcia, murovaná, zastrešenie priehradové väzníky, krytina z troch druhov materiálu a to z azbestocementových tabúľ, z hliníkového a pozinkovaného plechu, okná prevažne jednoduché, kovové, dvere hladké a ocelové, vráta ocelové, otváravé, podlahy sú betónové, hrubé, el. inštalácia svetelná a motorická, v objekte je vybudovaný rozvod kúrenia, nie je funkčný, rozvod SV a TUV nefunkčný.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD - REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová - konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Obec Demandice
935 85 Demandice 236
IČO: 00306878
zastúpené starostom obce: Ján Prommer
právne zastúpená: JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova
12, 934 01 Levice, reg. v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci
Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Obecného úradu Demandice, Obec Demandice 236
Termín konania dražby: 25.05.2009 o 13:30
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 19.05.2009 o 16:00

2. obliadka: 20.05.2009 o 16:00

Hodnota: 17 592,78 € (530 000 Sk)
Najnižšie podanie: 17 592,78 € (530 000 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /
1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 09/2008-2,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 09/2008-2,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.
Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk