hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Chata, k.ú. Pezinok , obec Pezinok

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Pezinok, obec  Pezinok, katastrálne územie  Pezinok, vedené Katastrálnym úradom  v Bratislave, Správou katastra  Pezinok, zapísané  na LV č.  4471, ako:

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Pozemky  registra "C" evidované na katastrálnej mape

 

Parcelné číslo      Výmera v m2   Druh pozemku             Spôsob využ. p.    Spol.nehnut.    Umiest. pozemku

6678                          84            Zastavaná plocha a nádvorie          00016               1                      2

Iné údaje bez zápisu

Legenda: Kód spôsobu využívania pozemku: 00016 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom.

Kód spoločnej nehnuteľnosti :1 - Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou. Kód umiestnenia pozemku: 2 -   Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

Stavby

Súpisné číslo    Na pozemku parcele číslo   Druh stavby    Popis stavby   Druh ch.n.         Umiest. stavby

41                               6678                                  19                 Chata                                                   1

Iné údaje bez zápisu

Legenda:  Kód druhu stavby (budovy): 19 - Budova pre šport a rekreačné účely.  Kód umiestnenia stavby: 1- Stavba postavaná na zemskom povrchu.

Popis predmetu dražby

Chata je čiastočne podpivničená, prízemná s obytným podkrovím. Strecha je sedlová, krov je drevený, krytinu tvorí vlnitý plech. Stavba bola daná do užívania podľa zistenia v roku 1970, rekonštrukcia bola prevedená v roku 2005. Chata je využívaná na účel zriadenia. Stavba je napojená na elektrickú inštaláciu, bez možnosti napojenia na verejnú kanalizáciu, plynovod, studená voda je dodávaná zo záchytného prameňa vodovodnou prípojkou. Splašky sú zvedené do žumpy. Nehnuteľnosť sa nachádza v okresnom meste Pezinok, jeho okrajovej rekreačnej stavebne nezrastenej časti ( Pezinskej baba), mimo zastavaného územia mesta, s prístupom po nespevnenej asfaltovej  komunikácii. Je užívaná na účel zriadenia a je po technickej stránke plniť účel zriadenia.

Dispozičné riešenie: Suterén (1.PP): sklad. Prízemie (1.NP): schodisko, kúpeľňa,  WC, hala s kuchynkou, chodba, zádverie. Podkrovie (2.NP): predsieň, tri izby. Konštrukčný systém a vybavenie: Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti, podmurovka je betónová, suterén je betónový, nadzemné podlažia majú obvodové nosné steny drevené sendvičové. Stropy suterénu sú železobetónové,  prízemie má stropy drevené trámové bez podhľadu, podkrovie  má stropy drevené trámové s rovným podhľadom (tatranský profil). Dvere sú drevené plné, okná sú drevené zdvojené s osadenými drevenými okenicami. Podlaha suterénu je betónová, obytné priestory nadzemných podlaží majú drevené podlahy, ostatné podlahy sú keramické a kamenné.  Vykurovanie je krbovou vložkou s uzatvoreným ohniskom osadenou na prízemí  a elektrickými konvektormi. Príprava teplej úžitkovej vody je elektrickým zásobníkovým ohrievačom umiestneným pod schodiskom  do podkrovia. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická  na prízemí, v podkroví a v suteréne je svetelná - ističe. Kanalizácia je zvedená do žumpy z kuchyne, kúpeľne a WC prízemia.

V kúpeľni prízemia je rohová vaňa s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, smaltované umývadlo  s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, vnútorný keramický obklad je nad 1,35 m výšky, záchod je splachovací s umývadlom. V kuchyni prízemia je osadená kuchynská linka s nerezovým drezom s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, keramický obklad steny je za kuchynskou linkou. Osadená je elektrická dvojplatnička. bez digestora.  Vstup do chaty je z prednej strany cez zádverie. Prístup na poschodie je dreveným vnútorným schodiskom s drevenými nástupnicami bez podstupníc. Stavba je pravidelne udržovaná , bez viditeľných technických porúch. Na základe uvedeného  životnosť 80 rokov.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Ing. Juraj Bielik,  rod.Bielik,  nar. 29.08.1952,

Europagasse 30, 2460 Bruck an der Leitha,

Rakúska republika,

právne zastúpená:

JUDr. Andrea Cúgová, advokátka so sídlom Špitálska 25, 811 08 Bratislava,

IČO: 42129061, reg.  v SAK pod č. 4665,

na základe plnej moci

Miesto konania dražby: Notársky úrad – u notárky JUDr. Kataríny Košťálovej, Na Bašte 1, Levice
Termín konania dražby: 22.12.2011 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 12.12.2011 o 10:00

2. obliadka: 13.12.2011 o 10:00

Hodnota: 49 400,00 € (1 488 224 Sk)
Najnižšie podanie: 50 000,00 € (1 506 300 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 15 000,00 € (451 890 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

 

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 60/2011,

 

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 60/2011,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk