hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Chata evid.č.70-účelové zariadenie, Kamenec pod Vtáčnikom

Predmet dražby

Majetok zaradený do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská  republika  –  Daňový úrad Trenčín,  v zast. Slovenská konsolidačná a.s., ktorý sa bude speňažovať na  dobrovoľnej dražbe ako   súbor nehnuteľností  vo  výlučnom  vlastníctve úpadcu  v podiele 1/1:

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Prievidza, obec:  Kamenec pod Vtáčnikom, katastrálne územie:  Kamenec pod Vtáčnikom,  zapísané na Okresnom úrade Prievidza, Katastrálny odbor,  na LV č. 448 , ako :

ČASŤ  A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo    Výmera v m2    Druh pozemku      Spôsob využ. p.   Umiest. poz.    Práv.vz.

1783/ 2                       500        Zastavané plochy a          17                  2

nádvoria

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 704/2015

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 705/2015

Legenda: Spôsob využívania pozemku:

Umiestnenie pozemku: 17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Stavby

Súpisné číslo   na parcele číslo       Druh stavby         Popis stavby                   Druh ch.n.  Umiest. stavby

1783/ 2                      20                  stavba s evid.č.70-účelové zariadenie

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 704/2015

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 705/2015

Legenda: Druh stavby: Kód umiestnenia stavby: 20 - Iná budova, 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 2 Prefabetón Koš, a.s., IČO: 36 395 391, ul. Lehotská č. 640, 972 71 Nováky,   SR.  Spoluvlastnícky podiel   1/1.

Popis predmetu dražby

Stavba s evid.č.70-účelové zariadenie.

Ide o účelové zariadenie pre rekreáciu a školenia, ktoré sa nachádza v krajinnom území Kamenec  pod Vtáčnikom. Účelové zariadenie je prístupné po miestnej spevnenej komunikácií obce. Objekt je napojený na verejný vodovod obce a na elektrickú energiu. Objekt bol daný do užívania v roku 1984, ako to uvádza Znalecká organizácia ATCL, k.s. Podľa stavebných materiálov a hrúbky obvodových múrov vek stavby zodpovedá roku 1984. Objekt je vzdialený od obce cca 2 km, kde sú samostatne stojace rekreačné chaty. Plot: Vonkajší je zhotovený z oceľových stĺpikoch zabetónovaných v zemi, na ktoré je uchytené strojové   pletivo, plot má aj vráta s drôtenou výplňou. Vonkajšia úprava: Vonkajšie schody - schodište je železobetónové s povrchom keramickej dlažby. Je umiestnené pred objektom a je napojené na 2.NP a terasu. Vonkajšia úprava: prípojka vody je napojená na verejný vodovod obce vo vzdialenosti 24 m. Vonkajšia úprava: Prípojka elektrická vzdušná je napojená od miestnej komunikácie v dĺžke 24m.  Vonkajšia úprava: Žumpa sa nachádza pre objektom a má rozmery 4,5*4,5*4 m  je zhotovená z betónu a má  oceľový poklop.

Stavba je zhotovená na 1.NP z murovacích materiálov hrúbky do 30cm.Vodorovné konštrukcie a schodisko je železobetónové, 2.NP je drevený zrub o hrúbke 15 cm. Strop je drevený s viditeľnými trámami. Podkrovie je zhotovené z dreveného zrubu o hrúbke 15 cm. Účelové zariadenie je pokryté pozinkovaným plechom. Okná sú drevené zdvojené.V 1.NP sa nachádza: kuchyňa so samostatným vstupom, sklad potravín a ovocia, krb a spoločenská miestnosť, kotolňa na tuhé palivo, WC-ženy, muži. Na 2.NP sa nachádza: 6x izba, kuchyňa- tu sa nachádza elektrický sporák a drevená kuchynská linka, zasadačka, schodište, terasa. V podkroví sa nachádzajú 6x izba a 2x drevené schodište. Dvere sú drevené. Podlaha v 1.NP je keramická dlažba, podlaha na 2.NP a v podkroví je drevená -dosky. Schody vedúce na terasu a 2. NP sú z keramických dlaždíc, konštrukcia železobetónová, kanalizácia vyúsťuje do žumpy.  Objekt je oplotený. Nehnuteľnosť sa nachádza mimo obce vo vzdialenosti cca 2km na severnej strane, na rovine pri potoku na rovine v lese v chatovej osade. Nehnuteľnosť sa niekedy využívala pre rekreáciu a školenie zamestnancov, teraz sa nevyužíva. Má tam prípojku vody a elektriny.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,

 

so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,

IČO: 36 865 265

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B

a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436; so sídlom kancelárie  pre Trenčiansky  kraj: Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín ,

správca úpadcu:

Prefabetón Koš, a. s. v konkurze, so sídlom  Železničná 285/12, 972 41   Koš,

IČO: 36 395 391, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu   Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10646/R

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 09.06.2015 o 10:00
Kolo dražby: druhá opakovaná
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 26.05.2015 o 10:00

2. obliadka: 02.06.2015 o 10:00

Hodnota: 77 900,00 € (2 346 815 Sk)
Najnižšie podanie: 38 950,00 € (1 173 408 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet /   zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.  pri bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  25/2014,

  1. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové

spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  25/2014,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky: Originál    výpisu   z   bankového   účtu   (predložiť   orginál  - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: