hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

Administratívna budova s.č. 77, Gelnica

Predmet dražby

Nehnuteľnosti ako súbor vecí, nachádzajúce sa v okrese  Gelnica, obec   Gelnica, katastrálne územie Gelnica, vedené  Okresným úradom Gelnica,  Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 1675, ako:

 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Par.č. Vým.v m2  Druh poz.  Sp. vy. p. Druh ch.n.Um.poz.

608        331       Zast. pl. a nádv.   18       203            1

610        824       Zast. pl. a nádv.    18       203           1

612       424        Zast. pl. a nádv.    18       203           1

614/ 1  2850        Zast.pl. a nádv.   25       203            1

614/ 2   598       Zast. pl. a nádv.    16       203            1

Legenda:

Kód spôsobu využívania pozemku:

16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

18 - Pozemok, na ktorom je  dvor

25- Pozemok, na ktorom je postavená ostatná  inžinierska stavba a jej súčasti

Kód druhu chránenej nehnuteľnosti:

203- Pamiatková zóna

Kód umiestnenia pozemku:

1-Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby

Súp.číslo    na par. číslo   Dr. stavby  Pop.st.  Druh ch.n.  Umiest. stavby

77                   614/ 2      15                                    1

Legenda:

Kód druhu stavby:

15 – Administratívna budova

Kód umiestnenia stavby:

1- Stavba postavaná na zemskom povrchu

Popis predmetu dražby

Administratívna budova s.č. 77 je umiestnená na parcele č. 614/2, k.ú. Gelnica na ulici Slovenská v meste Gelnica.

 

Nehnuteľnosť sa nachádza v katastrálnom území Gelnica, na parc.č. 614/1,614/2,608,610,612  , v  okresnom meste Gelnica .Umiestnená je na  Slovenskej ulici orientačné č.42,súpis.č.77,  v centre mesta .Prístupná je z miestnej komunikácie. Má možnosť napojenia na všetky k inžinierske siete. Hlavným objektom nehnuteľnosti je administratívna budova. V súčasnosti nie je využívaná. V minulosti bola čiastočne prenajímaná.  Administratívna budova s.č . 77 je napojená na verejný vodovod, kanalizáciu, zemný plyn a má tiež elektrickú prípojku. Stavby administratívnej budovy je železobetónový skelet s výplňou z muriva pórobetónových tvárnic. Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou. Deliace konštrukcie sú murované, vnútorné omietky vápenné  štukové, stropy železobetónové, strecha je plochá s  tepelnou izoláciou. Krytina je z natavovaných asfaltových pásov,  klampiarske konštrukcie  strechy sú z pozinkovaného plechu  úplné. Ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú vápenno-cementové hladké. Okná sú drevené zdvojené, dvere dyhované. Podlahy sú z PVC, elektroinštalácia je svetelná a motorická. Vodovodné rozvody sú z pozinkovaného potrubia, kanalizačné rozvody z PVC. Vykurovanie je ústredné, kotol  je  na  zemný plyn, radiátory sú  liatinové. Vek a životnosť stavby je určený na základe dokladu Kolaudačného rozhodnutia zo dňa 6.8.1993, č.591/KR/ŠS/93/Bá. Životnosť stavby je stanovený na  100 rokov. Údržba budovy je primeraná, stav zodpovedá veku stavby.

Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania  v zmysle § 12, ods.3  Zákona NR SR č.527/2002 Z.z.  v  znení Zákona č.568/2007, nakoľko znalcovi  nebol umožnený vstup do budovy.

Administratívna budova s.č. 77 je umiestnená na parcele č. 614/2, nachádzajúca sa v  k.ú. Gelnica na ulici Slovenská v meste Gelnica. Má tri nadzemné podlažia s čiastočným podpivničením. Budova je umiestnená vo svahu, a preto podlaha podzemného podlažia je z juhozápadnej strany v úrovni terénu. Nadzemné podlažia sú v prevažnej časti objektu dve a v časti hlavného vstupu do budovy z miestnej komunikácie sú tri nadzemné podlažia. Pôdorys je členitý. Strecha je plochá. Na treťom nadzemnom podlaží sa nachádza služobný byt. Keďže interiér objektu nebol sprístupnený vlastníkom, bližší popis nie je k dispozícii. Objekt administratívnej budovy je vhodný na prenájom. V súčasnosti  je administratívna budova   využívaná len pre  automatickú telefónnu ústredňu v budove, z dôvodu vecného bremena.

Regulačná stanica plynu bez s.č., na parc.KN č.614/1 je bez súp.č. Nachádza sa na parc.č. 614/1, k.ú. Gelnica v meste Gelnica. Regulačná stanica je jednoduchá stavba s jedným nadzemným podlažím. Obvodové múry sú murované, strecha je plochá, pôdorys obdĺžnikový. Objekt bol postavený v roku 1993. Vek stavby bol určený na základe posudku 47/2012 vyhotovený Ing. Jurajom Miškovičom, znalcom zapísanom pod č.912363. S prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie a technický stav sa stanovuje životnosť stavby na 50 rokov. Objekt pozostáva z jednej miestnosti. Stavba je napojená na elektrinu a plyn. Regulačná stanica plánu je stavby s betónovými základmi, s vodorovnou izoláciou, zvislé konštrukcie sú murované, vnútorné omietky vápenné hladké, strop je železobetónový prefabrikovaný. Strecha je plochá, s krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú vápenné, dvere sú plechové, podlaha betónová s cementovým poterom. Elektroinštalácia je svetelná. Stavba je primerane udržiavaná.

Generátor, stavba bez s.č., na parc.KN č.614/1 -budova generátorovne je bez súp.č. Nachádza sa na par.č. 614/1, k.ú. Gelnica v meste Gelnica. Budova generátorovne je jednoduchá stavba s jedným nadzemným podlažím. Obvodové múry sú murované, strecha je plochá, pôdorys obdĺžnikový. Objekt bol postavený v roku 1993. Vek stavby bol určený na základe posudku 47/2012 vyhotovený Ing. Jurajom Miškovičom, znalcom zapísanom pod č.912363. S prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie a technický stav sa životnosť stavby stanovuje na 50 rokov. Objekt pozostáva z jednej miestnosti. Stavba je napojená na elektrinu a plyn. Budova generátorovne je stavba s betónovými základmi, s vodorovnou izoláciou, zvislé konštrukcie sú krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú vápenné, dvere sú plechové, podlaha betónová s cementovým poterom. Elektroinštalácia je svetelná. Stavba je primerane udržiavaná.

Príslušenstvo:

Plot na parc.č. 614/1 – ohraničuje vstup na spevnenú plochu od ulice. Vybudovaný je z oceľovej tyčoviny, má podmurovku a betónové základy. Má jedny plotové vráta a jedny vrátka. Vybudovaný bol v roku 1993. Životnosť sa stanovuje na 50 rokov.

Vonkajšie osvetlenie na parč.č. 614/1 – spevnená plocha okolo administratívnej budovy je osvetlená vonkajšími parkovými svietidlami v počte 6 ks. Osvetlenie bolo vybudované v roku 1993. S prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie a technický stav sa životnosť stanovuje na 50 rokov.

Vodovodná prípojka na parc.č. 614/1 – administratívna budova je napojená na verejný vodovod prípojkou z PVC, DN 50mm, dĺžka 6m. Vybudovaná bola v roku 1993. S prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie sa životnosť stanovuje na 50 rokov.

Kanalizačná prípojka na parc.č. 614/1 – administratívna budova je napojená na verejnú kanalizáciu prípojkou plastovým potrubím, DN 200mm, dĺžka 45m. Vybudovaná bola v roku 1993. S prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie sa životnosť stanovuje na 50 rokov.

Plynová prípojka – administratívna budova je napojená na prípojku plynu z oceľových rúr, DN 50mm, dĺžka 25m. Prípojka bola vybudovaná v roku 1993. S prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie sa životnosť stanovuje na 50 rokov.

Elektrická prípojka – administratívna budova je napojená na elektrickú prípojku NN, CU 4x 35mm zemnými káblami. Dĺžka 23bm. Prípojka bola vybudovaná v roku 1993. S prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie sa životnosť stanovuje na 50 rokov.

Spevnená plocha asfaltová – predmetom ohodnotenia je aj spevnená plocha asfaltová z asfaltového betónu hrúbky 50 mm. Vybudovaná bola v roku 1993. Životnosť sa stanovuje na základe konštrukčného vyhotovenia a technického stavu na 30 rokov.

Vonkajšie predložené schody na parc. KN č. 614/1 – hlavný vstup do administratívnej budovy z miestnej komunikácie je riešený vonkajšími predloženými schodami. Sú na oceľových nosníkoch s povrchom z keramickej dlažby. Postavené boli v roku 1993, životnosť sa stanovuje na 50 rokov. Objekt administratívnej budovy je vhodný na prenájom.

Pozemky č.1 zastavané administratívnou budovou súp.č. 77 a v jej blízkom okolí, par.č.614/1 a 614/2, sú v zastavanom území obce Gelnica. Nachádzajú sa v centre mesta a sú dostupné z miestnej komunikácie. Pozemky majú možnosť napojenia na všetky inžinierske siete, vodu, kanál, elektrickú energiu a plyn. Sú mierne svahovité, so sklonom na juhovýchod.

Pozemky č. 2 sú zastavané plochy na parc.č.608, 610, 612 s výmerou spolu 1579 m2. Sú to mierne svahovité pozemky v zastavanom území obce Gelnica. Prístup na tieto pozemky je možný len zo susedných pozemkov. Napojenie na siete sa dá zrealizovať taktiež iba cez susedné pozemky.

Vecné bremeno  spočívajúce v práve vstupovať na stavbu, do stavby a užívať  stavbu s.č.77 na parcele č.614/2 spôsobom a v rozsahu určenom Zmluvami, vecné bremeno   je zapísané v liste vlastníctva č.1675 v časti C: ŤARCHY. Zmluva o zriadení záložného práva bola zapísaná v roku 2007 v prospech oprávneného Slovak Telekom,a.s. ( IČO:35 763 469).  Dôvodom vecného bremena je technológia automatickej telefónnej ústredne, ktorá je zabudovaná v  administratívnej budove. Táto technológia je prevádzkovaná automaticky, so zabezpečením samostatnej elektrickej prípojky, klimatizácie, monitorovaním na diaľku, osobitným vchodom do určenej časti budovy s rozlohou 190,32m2.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: M.B.A. Financie s.r.o.

Vysoká 19, 811 06 Bratislava, SR

IČO: 36 754 404

spoločnosť zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro,  Vložka č.45141/B

v zastúpení: Peter Čertík –  konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 29.09.2015 o 09:00
Kolo dražby: prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 14.09.2015 o 15:30

2. obliadka: 16.09.2015 o 15:30

Hodnota: 281 300,00 € (8 474 444 Sk)
Najnižšie podanie: 281 300,00 € (8 474 444 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 € (301 260 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti/ v miestnosti dražby/ bankovou  zárukou / notárska úschova /

1. pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  16/2015,

2. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  16/2015,

3. pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť originál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: