hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

4-izbový byt v Leviciach

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice, katastrálne územie Levice, vedené na Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Levice, zapísané na LV č. 7349 ako:

1. byt č. 23, na 7.poschodí, vchod č. 25, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 2869- bytový dom na parcele č. 852, na ul. Zd. Nejedlého 25, Levice,
2. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 2869, vo veľkosti 8190 / 433150.

Popis predmetu dražby

Byt č. 23, na 7.poschodí, v bytovom dome súp. č. 2869 na ulici Zd. Nejedlého 25. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä elektrorozvodňa, kočikáreň, sušiareň, výťah, strojovňa výťahu, STA, bleskozvod, elektrický vrátnik na vchodových dverách vrátane rozvodov káblovej televízie, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky, dažďové strešné zvody a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD - REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová - konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 2869 na ul. Zd. Nejedlého č. 21,23,25, Levice zastúpení:
Okresné stavebné bytové družstvo Levice
Ku Bratke 3, 934 01 Levice
IČO: 00 171 590
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:
Štefan Halaši - predseda družstva a
Ing. Pavol Ondruš - podpredseda družstva
Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice, Ku Bratke 3, 934 01 Levice
Termín konania dražby: 11.11.2008 o 15:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 05.11.2008 o 17:00

2. obliadka: 06.11.2008 o 17:00

Hodnota: 1 200 000 Sk (39 832,70 €)
Najnižšie podanie: 1 200 000 Sk (39 832,70 €)
Minimálne prihodenie: 20 000 Sk (663,88 €)
Dražobná zábezpeka: 300 000 Sk (9 958,18 €)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /
1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 06/2008,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.: 2276399453/0200 VS 06/2008,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

 

Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902156600

valeria.buriova@ddreal.sk