hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

4 - izbový byt v Leviciach

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice, katastrálne územie Levice, vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra Levice, zapísané na LV č. 6185 ako:

1. byt č.1, na prízemí, vchod č. 19, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 615 na ul. P. O. Hviezdoslavova č. 19, Levice,
2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 615, na ul. P. O. Hviezdoslavova, Levice, vo veľkosti 8434 / 301885,
3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 5873/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 494m2, vo veľkosti 8434 / 301885.


Popis predmetu dražby

Byt sa nachádza v obytnom panelovom dome, ktorý je 9 podlažný vrátane suterénu a slúži výlučne na bytové účely. Bytový dom je typový s celoštátne
unifikovanými konštr. sústavami panelovými. Stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo. Obytný dom súp. č. 615 je užívaný od roku 1975. Byt pozostáva zo 4 obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa rozumie kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, a pivnica č.1. Byt je prístupný zo spoločnej podesty na prízemí dverami. Dvere sú hladké, okná zdvojené, podlahy sú vlysové a PVC. V kuchyni je bežná kuchynská linka s nerezovým drezom s obyčajnou batériou a plynový sporák s odsávačom pár. V kúpeľni je keramický obklad, smaltovaná vaňa, keramické umývadlo. Vo WC je splachovací záchod, keramický obklad, inštalačné jadro pôvodné umakartové. Byt je vykurovaný ústredným kúrením diaľkovým, radiátory sú oceľové vykurovacie panely, má samostatné meranie studenej a teplej vody, zemného plynu a elektriny. Byt je napojený na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. Podlahová plocha bytu podľa merania je 84,34m2. Opotrebenie nehnuteľnosti je primerané veku, byt nebol rekonštruovaný

Informácie o dražbe

Dražobník: DD - REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová - konateľ spoločnosti

Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 615 na ul. P. O. Hviezdoslavova č. 19,21, Levice
zastúpení:
SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
Poľná 8, 934 03 Levice
IČO: 34 117 989
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,
Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:
Ing. Viliam Rybár - konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o
Termín konania dražby: 02.04.2009 o 15:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 26.03.2009 o 18:00

2. obliadka: 27.03.2009 o 18:00

Hodnota: 31 866,16 € (960 000 Sk)
Najnižšie podanie: 31 866,16 € (960 000 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 9 000,00 € (271 134 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 11/2008,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 11/2008,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.


Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902156600

valeria.buriova@ddreal.sk