hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

4-izbový byt v Leviciach

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice, katastrálne územie Levice, vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra Levice, zapísané na LV č. 7133 ako:

1. byt č. 13, na 6.p., vchod č. 28, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 3058 na ul. Textilná 28, Levice,
2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 3058, na ul. Textilná, Levice, vo veľkosti 9430 / 411720,
3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 894/41, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 690m2, vo veľkosti 9430 / 411720.

Popis predmetu dražby

Byt č. 13, na 6.poschodí, /7 NP/, v bytovom dome súp. č. 3058 na ulici Textilná 28, Levice. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty, priestor výťahovej šachty. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú výťah, bleskozvod, miestnosť pre kočíky, spoločná miestnosť, sklad bytov, fondu, miestnosť pre upratovačku, WC, miestnosť pre slaboprúd, doregulovacia stanica, inštalačná chodba, práčovňa, sušiareň, žehliareň,, sklady, spoločná televízna anténa, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo bytového domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 3058, na ul. Textilná 28,30,32, Levice
zastúpení:
SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
Poľná 8, 934 03 Levice
IČO: 34 117 989
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,
Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:
Ing. Viliam Rybár - konateľ spoločnosti
Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o., Poľná č. 8
Termín konania dražby: 21.07.2009 o 14:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 14.07.2009 o 17:00

2. obliadka: 15.07.2009 o 17:00

Hodnota: 34 900,00 € (1 051 397 Sk)
Najnižšie podanie: 34 900,00 € (1 051 397 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 € (301 260 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 10/2009,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 10/2009,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk