hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

4-izbový byt, Okružná 21, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice,  vedené   na   Okresnom    úrade    Levice,    Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 6394  ako:

 

byt č.5,  na  1.p.,  vchod č. 21,    nachádzajúci  sa  v bytovom    dome    súp.  č. 3395     na   ul.   Okružná,  Levice, spoluvlastnícky    podiel  priestoru    na    spoločných    častiach    a spoločných zariadeniach  bytového    domu  súp.  č. 3395  na ul. Okružná, Levice,  vo veľkosti   8050 / 124540,príslušný  spoluvlastnícky  podiel  k pozemku parcela č. 489/ 2, - parcela reg. "C" evidovaná na     katastrálnej mape,  druh pozemku - zast. plochy  a nádvoria o výmere 427m2, vo veľkosti  8050 / 124540.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt   na prvom poschodí panelového bytového domu na sídlisku Centrum v Leviciach.  Bytový dom bol odovzdaný do užívania, podľa predloženého potvrdenia správcu v roku 1977.  Bytový dom je postavený z plošných panelov na základových pásoch so zatepleným obvodovým plášťom aj plochou strechou. Stavba je štvor - podlažná bez suterénu s plochou strechou a krytinou zo živičných privarovaných pásov. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, je bez výťahu, na prízemí má kočikáreň.  Vstupné dvere sú plastové so zabudovanými poštovými schránkami a elektrickým otváraním a schodišťové okná sú nové plastové. Schodište je vykurované radiátorom.   Bytový dom sa nachádza na ulici Okružná v Leviciach. Byt sa nachádza na prvom poschodí v okrajovej sekcii bytového domu so štyrmi nadzemnými podlažiami bez suterénu. Byt sa nachádza na sídlisku Centrum v blízkosti centra mesta neďaleko železničnej a autobusovej stanice.

Byt č. 5 sa nachádza na prvom poschodí v okrajovej sekcii bytového domu, prístupný je zo schodišťa, pozostáva zo štyroch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa, šatník, WC, predsieň, špajza a balkón. Bytové jadro je pôvodné murované, byt je v pôvodnom stave. Jedná sa o byt s pôvodnými zdvojenými oknami. Byt má hladké dvere, plné a zasklené s oceľovými zárubňami. Stierky sú hladké plsťou hladené. V izbách sú dubové parkety, v kuchyni, kúpeľni a WC a v predsieni je PVC. V kúpeľni je plechová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo. Pri kúpeľni sa nachádza samostatné WC kombi. Dve batérie v byte sú jednopákové a jedna obyčajná. Kuchyňa je vybavená pôvodnou 1,80 m dlhou kuchynskou linkou na báze dreva so smaltovaným drezom a plynovým šporákom bez odsávača.  Kúrenie je diaľkové s panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače tepla a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.  Byt je bez rekonštrukcií s pôvodným bytovým jadrom a pôvodnými oknami so stierkami v dostatočnom stave so zanedbanou údržbou, starými maľovkami a nátermi.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Okresné stavebné bytové družstvo Levice

 

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda predstavenstva    a

Róbert Košík - podpredseda  predstavenstva

Miesto konania dražby: zasadacia miestnosť v sídle OSBD Levice
Termín konania dražby: 20.10.2015 o 09:00
Kolo dražby: opakovaná dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 05.10.2015 o 09:00

2. obliadka: 06.10.2015 o 09:00

Hodnota: 43 400,00 € (1 307 468 Sk)
Najnižšie podanie: 43 400,00 € (1 307 468 Sk)
Minimálne prihodenie: 200,00 € (6 025 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti /v dražobnej miestnosti/ bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  01/2015,

  1. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  01/2015,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude

 

pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: