hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

4-izb.byt, Zd. Nejedlého 25, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice,  vedené   na   Katastrálnom   úrade   v   Nitre,   Správa   katastra   Levice, zapísané  na LV č. 7349 ako:

 

1.    byt č. 23, na 7.p., vchod č. 25, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 2869 bytový dom na parcele č. 852, na ul. Zd. Nejedlého 25, Levice,

2.    podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  domu súp. č. 2869,  vo veľkosti 8190 / 433150.

Združený pozemok pod bytovým domom s.č.2869,  - " E" parc.č.4297/2 – orná   pôda – 311 m2.

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2869 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

Popis predmetu dražby

Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.

Byt sa nachádza v obytnom panelovom dome, ktorý je 9 podlažný vrátane suterénu. Obytný dom  súp.  č. 2869 je  užívaný   od  roku  1979. Byt sa nachádza na 7. poschodí a pozostáva zo 4 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, špajza a pivnica.  Byt je prístupný zo spoločnej podesty na  7. poschodí dverami. Dvere sú hladké, okná plastové, podlahy obytných miestností PVC, ostatné prevažne z PVC. V kuchyni je kuchynská linka, plynový sporák, keramický obklad vedľa plynového sporáku. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, umývadlo smaltované. Vo WC je osadený splachovací záchod. Elektrická inštalácia svetelná. Byt je vykurovaný ústredným kúrením diaľkovým, radiátory sú oceľové vykurovacie panely. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej body je diaľkové centrálne. Byt je napojený na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete, má samostatné meranie studenej a teplej vody, plynu a elektriny . Podlahová plocha podľa merania je 81,90m2 z toho pivnica 1,54 m2. Byt nebol rekonštruovaný. Opotrebenie je primerané veku.

Technická dokumentácia poskytnutá nebola, bol poskytnutý pôdorys bytu, porovnanie so skutkovým stavom nebolo možné urobiť nakoľko opakovane znalcovi nebol umožnený vstup do bytu. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom. Nakoľko nebol opakovane umožnený vstup do bytu, ocenenie urobené na základe vonkajšej obhliadky bytového domu, podkladov od objednávateľa znal. posudku a informácií získaných na tvare miesta.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 2869 na ul. Zd. Nejedlého č. 21,23,25, Levice,  zastúpení:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Štefan Halaši - predseda družstva   a

Ing. Pavol Ondruš - podpredseda družstva

 


Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice, Ku Bratke 3, 934 01 Levice
Termín konania dražby: 28.02.2011 o 13:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 14.02.2011 o 11:00

2. obliadka: 15.02.2011 o 11:00

Hodnota: 27 800,00 € (837 503 Sk)
Najnižšie podanie: 27 800,00 € (837 503 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 8 000,00 € (241 008 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 51/2010,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 51/2010,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: