hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

4-izb.byt ,J.Kráľa 33, Šahy

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Šahy,  katastrálne  územie Šahy,  vedené   na   Okresnom    úrade    Levice,    Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 2377  ako:

 

byt č. 2,  na  1.p.,  vchod č. 33,    nachádzajúci  sa  v časti  bytového   domu    súp.  č. 46,     na   ul.   J. Kráľa,   Šahy, spoluvlastnícky    podiel  priestoru    na    spoločných    častiach    a spoločných zariadeniach  bytového    domu  súp.  č. 46, na ul. J. Kráľa,   Šahy,  vo veľkosti     7133 / 320784,príslušný  spoluvlastnícky  podiel  k pozemku parcela č. 60/ 1, - parcela reg. "C" evidovaná na     katastrálnej mape,  druh pozemku - zast. plochy  a nádvoria o výmere 771m2, vo veľkosti  7133 / 320784.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt  na prvom poschodí panelového bytového domu na sídlisku v širšom centre mesta Šahy. Bytový dom je postavený z betónových panelov so zatepleným obvodovým plášťom. Odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenie od správcu v roku 1988. Stavba je nepodpivničená so siedmimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a živičnou krytinou s tromi bytmi na každom poschodí vchodu. Stavba má terazzové prefabrikované schodište a osobný výťah. Na prízemí domu je práčovňa, sušiareň, kočikáreň, spoločenská miestnosť, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody. Bytový dom sa nachádza na ulici J.Kráľa v Šahách. Byt sa nachádza na prvom, poschodí v okrajovej sekcii bytového domu so siedmimi nadzemnými podlažiami bez suterénu. Byt sa nachádza na sídlisku Tabáň neďaleko železničnej a autobusovej stanice a neďaleko stredu mesta. Vzdialenosť do stredu mesta je do 5 min. pešo. Sídlisko je v dobrej polohe.  Orientácia obytných miestností je v smere na západ dvoch izieb a po jednej na juh a východ. Byt sa využíva na projektovaný účel - na bývanie.

Byt č. 2 je prístupný zo schodišťa, pozostáva zo štyroch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je vstupná chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica na prízemí domu. Porovnanie so skutkovým stavom nebolo možné urobiť, nakoľko znalcovi nebol umožnený opakovane vstup do bytu. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.  Predpokladá, že má vo všetkých miestnostiach PVC podlahy. Steny sú maľované s hladkými omietkami, okná sú nové plastové s hliníkovými vonkajšími parapetmi. Dvere sú hladké plné a zasklené s oceľovými zárubňami. Pôvodné umakartové bytové jadro je v dobrom stave. V bytovom jadre je osadené samostatné WC, v kúpeľni je pôvodná smaltovaná vaňa.  Kuchyňa je vybavená s kuchynskou linkou 1,8 m dlhou so smaltovaným drezom, plynovým šporákom s odsávačom. Batéria v kúpeľni a kuchyni je obyčajná. Byt je bez rekonštrukcií, údržba bytu je dobrá. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblová televízia. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, panelové radiátory s termostatickými ventilmi a meračmi spotreby tepla a merače vody a plynu.

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.  Stav bytu  s predpokladom je dobrý, údržba je dobrá. Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Okresné stavebné bytové družstvo Levice

 

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda predstavenstva    a

Róbert Košík - podpredseda  predstavenstva

Miesto konania dražby: zasadacia miestnosť v sídle OSBD Levice
Termín konania dražby: 22.04.2015 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 13.04.2015 o 10:00

2. obliadka: 14.04.2015 o 10:00

Hodnota: 27 600,00 € (831 478 Sk)
Najnižšie podanie: 27 600,00 € (831 478 Sk)
Minimálne prihodenie: 200,00 € (6 025 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  04/2015,

  1. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  04/2015,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.


Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude

 

pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: