hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

4-izb., M.R.Štefánika 19, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice, katastrálne územie Levice vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra Levice, zapísané  na LV č. 6218 ako:1.        byt č. 117, na prízemí, vchod č. 19, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 3460,na ul. M. R. Štefánika 19, Levice,

2. spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach   bytového domu súp. č. 3460 na ul. M. R. Štefánika 15,17,19, Levice, vo veľkosti 8517 / 457091,

3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.2332, - parcela registra  “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 674m2, vo veľkosti 8517 / 457091.

Popis predmetu dražby

Byt  č.117  na prízemí /1.NP/  v bytovom   dome súp.  č.  3460 na ulici  M. R. Štefánika 19 v Leviciach. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby,  obvodové  múry,  priečelia,  vchody schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty, priestor výťahovej šachty. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú výťah, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, spoločná televízna anténa, hromozvody, spoločná miestnosť, miestnosť pre upratovačku,  WC,  miestnosť pre slaboprúd, doregulovacia stanica, inštalačná chodba, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky    a to aj  v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Celková výmera podlahovej plochy bytu 85,17 m2 z toho pivnica 3,30 m2 .

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Spoločenstvo vlastníkov bytov  STRED I., LEVICE

so sídlom M. R. Štefánika 15, 17, 19,  934 01 Levice, SR

IČO: 37  969 200

zapísaný v registri na   Krajskom úrade v Nitre, odbor všeobecnej vnútornej správy,

oddelenie správne, reg. č. OVVS/SVB/18/2005

v zastúpení: Viera Homolová – predseda spoločenstva
Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
Termín konania dražby: 11.04.2011 o 13:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 28.03.2011 o 10:00

2. obliadka: 29.03.2011 o 10:00

Hodnota: 22 100,00 € (665 785 Sk)
Najnižšie podanie: 22 100,00 € (665 785 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 6 000,00 € (180 756 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 57/2010,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.: 2276399453/0200   VS 57/2010,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od   skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: