hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

4-ibz. byt Brezová, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Chrenová, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na LV č. 1751 ako:

  1. byt č. 39, na 4.p., obytného domu súp. č.632, 633 na ul. Brezová číslo    orientačné/vchodu 5, Nitra nachádzajúci sa v časti domu postavenej na pozemku par. č. 942/ 1,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, vo veľkosti 832 / 40694,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku par. č.  941/ 1 _ zast. plochy a nádvoria o výmere 186m2 , parc. č.941/ 2_ zast. plochy a nádvoria o výmere 188 m2 ,  par.č. 941/ 3 _ zast. plochy a nádvoria o výmere 185m2,  par.č.941/ 4 _ zast. plochy a nádvoria o výmere 202m2, parc. č. 942/ 1 _ zast. plochy a nádvoria o výmere 207m2,  par.č.942/ 2 _ zast. plochy a nádvoria o výmere 185 m2,  par.č.942/ 3 _ zast. plochy a nádvoria o výmere 186 m2 vo veľkosti 832 / 40694.

 

Popis predmetu dražby

Byt  č. 39  na 3.p., ( 4.NP) sa nachádza v bytovom   dome súp.  č. 632  na ulici Brezová č. orientačné/vchodu 5 v  Nitre. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštrukčnými  sústavami. Obytný dom  súp. č.632 je  užívaný  od  roku 1972. Je 5 podlažný vrátane suterénu a slúži výlučne na bytové účely, stropy sú s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné  diaľkové, elekt. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod,  odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej  siete. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo  spoločných častí a  spoločných zariadení domu. Spoločnými  časťami bytového domu sú  základy domu, strechy, chodby, obvodové múry,  priečelia, vchody schodiská, vodorovné a zvislé  nosné konštrukcie, inštalačné konštrukcie.

 

Spoločnými zariadeniami sú, práčovne, sušiarne, schodištia, chodby pri komorách, miestnosť pre elekt. rozvádzač, spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné,  teplonosné, kanalizačné, elektrické a plynové domové prípojky  a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je prevádzaný bytový priestor umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci  bytov  a  nebytových priestorov  v  bytovom dome  súp. č. 632,633   na ul. Brezová  o.č. 1,3,5,7,9,11,13 v  Nitre,

 

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122
Termín konania dražby: 30.06.2010 o 10:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 16.06.2010 o 17:00

2. obliadka: 17.06.2010 o 17:00

Hodnota: 37 100,00 € (1 117 675 Sk)
Najnižšie podanie: 37 100,00 € (1 117 675 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 € (301 260 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /


1.      pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 402009,

2.      pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 402009,

3.      pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.           pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421
Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: