hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3.izb.byt , Tupá, 250

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec   Tupá,  katastrálne  územie  Tupá,  vedené   na   Okresnom úrade Levice,    Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 402  ako:

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo       Výmera v m2     Druh pozemku                  Spôsob využ. p.   Umiest. pozemku

357/ 11                      746             Zastavané plochy a nádvoria              18                 1

357/ 12                      154             Zastavané plochy a nádvoria              15                 1

 

Legenda: Spôsob využívania pozemku: 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

18 - Pozemok, na ktorom je dvor .

Umiestnenie pozemku:  1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Stavby

Súpisné číslo     na parcele číslo     Druh stavby    Popis stavby            Druh ch.n. Umiest. stavby

250                       357/ 12                     9                 Bytový dom                                          1

Legenda: Druh stavby:   9 - Bytový dom.  Kód umiestnenia stavby: 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu.

Byty a nebytové priestory

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Byt

Vchod : 250        2. p. Byt č. 5

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku :

6482 / 33726.

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 1 Okresné stavebné bytové družstvo Levice, IČO: 00 171 590, Ku Bratke 3, 934 01 Levice, SR. Spoluvlastnícky podiel : 1 / 1.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na druhom poschodí bytového domu s príslušenstvom v intraviláne obce Tupá. Bytový dom je postavený zo siporexových kvádier na základových pásoch s hrúbkou muriva 30 cm. Stavba je trojpodlažná s technickým prízemím kotolňou a pivničnými priestormi s plochou strechou a živičnou krytinou. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, na prízemí má plynovú kotolňu, kočikáreň, práčovňu, sušiareň, spoločné priestory, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody.

Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.

Byt č.5 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je vstupná chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivničná kobka na prízemí domu. Byt je v pôvodnom stave neprerobený s pôvodnými drevenými oknami a stierkami. V obytných aj ostatných miestnostiach má PVC podlahy. Steny sú hladké plsťou hladené, dvere hladké plné a zasklené a pôvodné umakartové bytové jadro. V bytovom jadre je osadený kombi WC, v kúpeľni oceľová vaňa a keramické umývadlo. Kúrenie je vlastnou plynovou kotolňou v bytovom dome s oceľovými rebrovými radiátormi. Kuchyňa je vybavená s plynovým šporákom, odsávačom a 1,8 m dlhou kuchynskou linkou na báze dreva so smaltovaným drezom s obyčajnou batériou a obkladom okolo linky. V kúpeľni predpokladám všetky batérie obyčajné. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne bytové prípojky a prípojky STA. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.  Bytový dom je v dobrom stave s dobrou údržbou, preto sa stanovuje životnosť murovanej stavby na 90 rokov. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.

 

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo:123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda družstva   a Ing. Imrich Dudáš - podpredseda družstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice
Termín konania dražby: 26.02.2014 o 09:00
Kolo dražby: opako
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 17.02.2014 o 09:00

2. obliadka: 18.02.2014 o 09:00

Hodnota: 13 800,00 € (415 739 Sk)
Najnižšie podanie: 10 350,00 € (311 804 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 € (60 252 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / zložením v hotovosti v sídle dražobníka / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob. Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS  34/2013,

2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.: 2276399453/0200   VS 34/2013,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál   výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: