hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3.izb.byt, Textilná 26, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec   Levice,  katastrálne  územie   Levice,  vedené   na   Okresnom    úrade    Levice,    Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 7513      ako:

 

1. byt č. 62, na 6.p., obytného domu so  súp. č. 3058,  číslo orientačné/vchodu 26, Ul. Textilná, Levice,  nachádzajúci  sa  v časti domu  postavenej na pozemku par. č. 894/ 22 v Leviciach, 2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 3058, na  Ul. Textilná 20,22,24,26 v Leviciach, vo veľkosti   6137 / 442312, 3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.  894/ 22, -  parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape,  druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 752m2, vo veľkosti   6137 / 442312.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na šiestom poschodí panelového bytového domu na sídlisku Rybníky  V, v okrajovej časti mesta v Leviciach.  Bytový dom je postavený z betónových panelov so zatepleným obvodovým plášťom, odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia správcu v roku 1987.  Stavba je podpivničená s ôsmimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a živičnou krytinou.

 

Vchod má dva byty na každom nadzemnom podlaží.  Stavba má terazzové prefabrikované schodište a osobný automatizovaný výťah. V suteréne domu je práčovňa, sušiareň, kočíkáreň, spoločenská miestnosť, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody. Bytový dom sa nachádza na ulici Textilná v Leviciach na šiestom poschodí v stredovej sekcii bytového domu s ôsmimi nadzemnými podlažiami so suterénom na sídlisku Rybníky V neďaleko železničnej a autobusovej stanice a neďaleko stredu mesta. Vzdialenosť do stredu mesta je do 15 min. pešo.

Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona NR SR č.527/2002 Z.z.  v  znení Zákona č.568/2007, nakoľko znalcovi opakovane  nebol umožnený vstup do bytu.

Byt č. 62 je prístupný zo schodišťa, pozostáva zo troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je vstupná predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, loggia a pivnica v suteréne domu. Byt je, predpokladám, bez rekonštrukcií v pôvodnom stave s PVC podlahami v celom byte. Steny sú s hladkými omietkami, okná sú  vymenené za plastové s izolačným dvojsklom a vnútorným hliníkovým žaluzím. Dvere sú hladké plné a zasklené. Bytové jadro je pôvodné umakartové s umývadlom a smaltovanou vaňou.  Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou 1,8 m dlhou s nerezovým drezom, plynovým šporákom a keramickým obkladom okolo linky.  Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblová televízia. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, oceľové panelové radiátory s termostatickými ventilmi a meračmi spotreby tepla a merače vody a plynu. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.  Stav bytu je dobrý, údržba je dostatočná.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 3058,   Ul.

 

Textilná 20,22,24,26 v Leviciach,

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 11.06.2015 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 03.06.2015 o 09:00

2. obliadka: 05.06.2015 o 09:00

Hodnota: 32 500,00 € (979 095 Sk)
Najnižšie podanie: 32 500,00 € (979 095 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  20/2015,

2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  20/2015,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: