hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3.izb.byt ,M.R.Štefánika 5, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené    Správou  katastra  Levice, zapísané  na LV č. 7172      ako:

  1. byt č. 25, prízemie, vchod č. 5, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 462, na ul.  M. R. Štefánika  5, Levice,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č.  462, na Ul. M.R.Štefánika 3,5,7, Levice, vo veľkosti    8792 / 457191,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.  2334, - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 667m2, vo veľkosti   8792 / 457191.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt  na prízemí panelového bytového domu na sídlisku Sihoť v širšom centre okresného mesta v Leviciach. Bytový dom je postavený z plošných panelov na základových pásoch so zatepleným obvodovým plášťom a strechou. Stavba je osempodlažná so suterénom s plochou strechou a živičnou krytinou. Bytový dom má fasádu vyspravenú a je dodatočne zateplený špeciálnym náterom. Rovnako bola na bytovom dome zateplená plochá strecha, ktorá je aj s novou krytinou. Na schodišti bytového domu sú plastové okná s izolačným dvojsklom a rovnako sú nové plastové vstupné dvere z oboch strán vchodu do bytového domu. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, osobný výťah, na prízemí kočikáreň, v suteréne práčovňu, sušiareň, spoločné priestory, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver p

Byt č.25 sa nachádza v stredovej sekcii bytového domu, prístupný je zo schodišťa, pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, špajza, šatník, kúpeľňa, WC, predsieň a pivničná kobka v suteréne domu. Jedná sa o byt v pôvodnom stave so stierkami a murovaným bytovým jadrom. V byte sú v obytných miestnostiach dubové parkety, v jednej z troch je laminátová plávajúca podlaha na chodbe a v kuchyni je PVC. Okná sú nové plastové s izolačným dvojsklom a vnútorným hliníkovým žaluzím. Dvere sú hladké, plné a zasklené dyhované. Bytové jadro je murované, s oceľovou smaltovanou vaňou a keramickým umývadlom v kúpeľni a WC kombi s  obkladom v samostatnom WC. Všetky batérie v byte sú jednopákové.  Kuchyňa je vybavená novou, 3,0 m dlhou kuchynskou linkou na báze dreva s nerezovým drezom, plynovým šporákom s elektrickou rúrou s odsávačom a keramickým obkladom okolo linky. Kúrenie je z centrálnej kotolne teplovodné, s liatinovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.   Byt je urobený na dobrej technickej úrovni bez porúch a viditeľných vád. Na základe rekonštrukcií a opráv urobených na bytovom dome zvyšuje sa jeho životnosť na 90 rokov.

lynu a vody.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľka spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 462, na Ul. M. R. Štefánika 3,5,7, Levice

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení: Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 09.12.2013 o 10:00
Kolo dražby: 2
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 25.11.2013 o 10:00

2. obliadka: 26.11.2013 o 10:00

Hodnota: 46 200,00 € (1 391 821 Sk)
Najnižšie podanie: 38 000,00 € (1 144 788 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet / zložením  v  hotovosti  / zložením v hotovosti v sídle dražobníka / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.pri bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 31/2013

2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 31/2013,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom    na    účet   účastníka    dražby  /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: