hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3.izb.byt, Kpt.J.Nálepku 42, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice,  vedené   na    Správe   katastra   Levice, zapísané  na LV č. 5039     ako:

 

  1. byt č.  3, na 1.p.,    vchod č. 42,    nachádzajúci  sa  v bytovom    dome    súp.  č. 1664     na   ul.  Kpt. J. Nálepku 42 , Levice,
  2. spoluvlastnícky    podiel  priestoru    na    spoločných    častiach    a spoločných zariadeniach  bytového    domu  súp.  č. 1664,  na ul. Kpt. J. Nálepku 40,42,44, Levice,  vo veľkosti  8170 /395290,
  3. príslušný  spoluvlastnícky  podiel  k pozemku parcela č. 2375 , - parcela reg. “C“ evidovaná na     katastrálnej mape,  druh pozemku - zast. plochy  a nádvoria o výmere  661m2, vo veľkosti  8170 /395290.

 

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na prvom poschodí panelového bytového domu na sídlisku Za Perecom neďaleko železničnej a autobusovej stanice a centra mesta v Leviciach. Bytový dom je postavený z plošných železobetónových  panelov odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia správcu bytu v roku 1966.  Stavba nie je podpivničená ôsmimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a krytinou so živičnými natavovanými pásmi s dvomi bytmi na každom podlaží vchodu. Stavba má terazzové prefabrikované schodište. Bytový dom má plastové vstupné dvere s automatickým vrátnikom a plastové okná na schodišti.

Byt č.3 je prístupný zo schodišťa. Pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, šatník a balkón.  Byt je bez rekonštrukcií so zánovnou kuchynskou linkou s pôvodným umakartovým bytovým jadrom. V obytných miestnostiach je podlaha pokrytá bukovými parketami, v ostatných miestnostiach je PVC. Okná sú pôvodné drevené zdvojené, dvere sú hladké, plné a zasklené. V bytovom jadre je kúpeľňa s oceľovou plechovou vaňou a keramickým obkladom. WC je samostatné bez umývadla. Kúrenie v byte je ústredné diaľkové oceľovými rebrovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Kuchyňa je vybavená s plynovým šporákom s elektrickou rúrou, 1,8 m dlhou kuchynskou linkou so smaltovaným drezom a obkladom okolo linky. Batérie v byte sú obyčajné.  V rámci rekonštrukcie bytového domu boli vynovené aj všetky vertikálne rozvody.  Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače tepla, vody a plynu. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.  Stav bytu je dobrý, údržba je dostatočná.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda družstva   a

Ing. Imrich Dudáš - podpredseda družstva


 

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.
Termín konania dražby: 26.08.2013 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 12.08.2013 o 11:00

2. obliadka: 13.08.2013 o 11:00

Hodnota: 33 500,00 € (1 009 221 Sk)
Najnižšie podanie: 33 500,00 € (1 009 221 Sk)
Minimálne prihodenie: 500,00 € (15 063 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti /bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS  21/2013,

2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 21/2013,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: