hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3.izb. ,ul.Mierová 54, Želiezovce

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Želiezovce,  katastrálne  územie  Želiezovce,  vedené   na   Katastrálnom   úrade   v   Nitre,   Správa   katastra   Levice, zapísané  na LV č. 2530     ako:

 

  1. byt č.  13,     na  6.p.,    vchod č. 54,    nachádzajúci  sa  v bytovom    dome    súp.  č. 163,     na   ul. Mierová 54, Želiezovce,
  2. spoluvlastnícky    podiel  priestoru    na    spoločných    častiach    a spoločných zariadeniach    bytového    domu  súp.  č. 163,  na ul. Mierová  52,54, Želiezovce,  vo veľkosti   7190/ 227000,
  3. príslušný  spoluvlastnícky  podiel  k pozemku parcela č. 225 / 44, - parcela reg. “C“ evidovaná na     katastrálnej mape,  druh pozemku - zast. plochy  a nádvoria o výmere 388m2, vo veľkosti 7190/ 227000.

Popis predmetu dražby

Jedná  sa  o byt na     šiestom  poschodí      bytového    domu      s príslušenstvo v Želiezovciach. Bytový dom je postavený z betónových panelov so zatepleným obvodovým plášťom, odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia správcu bytu v roku 1982. Stavba je podpivničená s ôsmimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a živičnou krytinou s dvomi bytmi na každom podlaží vchodu. Stavba má terazzové prefabrikované schodište a osobný výťah s automatickou funkciou zbierania po poschodiach. Bytový dom bol v roku 2009 komplexne zateplený a to polystyrénom obvodový plášť a omietnutý so silikátovou štruktúrovanou omietkou. Všetky okná v schodišti a v suteréne boli vymenené za plastové, vrátane vchodových dverí. V suteréne domu je kočikáreň, práčovňa, sušiareň, sociálna miestnosť, pivničné kobky pre každý byt, strojovňa výťahu a hlavný uzáver vody.

Byt č.13 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je vstupná chodba,  kuchyňa, špajza, chodbička, kúpeľňa, WC, loggia a pivničná kobka v suteréne bytového domu. Byt je v pôvodnom stave bez rekonštrukcií s umakartovým bytovým jadrom - WC. V byte sú pôvodné drevené okná s medziokenným hliníkovým žaluzím. Byt má vo všetkých miestnostiach PVC. V kúpeľni je oceľová vaňa a keramické umývadlo a v samostatnom WC je WC kombi.  Steny v byte sú hladké. Dvere sú hladké, plné a zasklené dyhované. Kuchyňa je vybavená 1,8 m dlhou kuchynskou linkou na báze dreva s elektrickým šporákom a odsávačom a s nerezovým drezom. Vodovodné batérie v byte sú jednopákové a obyčajné. Byt má diaľkové teplovodné kúrenie s panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla a dodatkové podlahové elektrické kúrenie v kuchyni. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače vody a plynu. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.   Stav bytu je dobrý, údržba je dobrá. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a stavu bytu stanovujem životnosť stavby na 80 rokov.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda družstva   a

Ing. Imrich Dudáš - podpredseda družstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.
Termín konania dražby: 11.06.2013 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 28.05.2013 o 11:00

2. obliadka: 29.05.2013 o 11:00

Hodnota: 24 200,00 € (729 049 Sk)
Najnižšie podanie: 26 000,00 € (783 276 Sk)
Minimálne prihodenie: 200,00 € (6 025 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / zložením v hotovosti v sídle dražobníka / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS  15/2013,

2. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 15/2013,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: