hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izbový byt v Leviciach

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice, katastrálne územie Levice, vedené na Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Levice, zapísané na LV č. 5057 ako:

1. byt č. 7, na 3. poschodí, vchod č. 28, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 1662 na ul. Kpt. Nálepku č. 28, Levice,
2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1662, na ul. Kpt. Nálepku, Levice, vo veľkosti 6980 / 327480,
3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 2378, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 1148m2, vo veľkosti 6980 / 327480.

Popis predmetu dražby

Byt č. 7, na 3.poschodí, v bytovom dome súp. č. 1662 na ulici Kpt.. Nálepku č.28 v Leviciach. Bytový dom je typizovaný panelový so zatepleným obvodovým plášťom. Strecha je plochá, krytinu tvoria asfaltové natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda nástreková, vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na vchodových dverách. Okná a vstupné dvere sú plastové s izotermickými sklami, výťah vo vchode nie je. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, zádveria, podesty a medzipodesty. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú STA, bleskozvody, miestnosť pre upratovačku, skrinka pre slaboprúd, regulačná stanica plynu, inštalačná šachta, vodovodné, teplovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD - REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová - konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 1662 na ul. Kpt. Nálepku č. 22,24,26,28,30,32, Levice zastúpení:
Okresné stavebné bytové družstvo Levice
Ku Bratke 3, 934 01 Levice
IČO: 00 171 590
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:
Štefan Halaši - predseda družstva a
Ing. Pavol Ondruš - podpredseda družstva
Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice, Ku Bratke 3, 934 01 Levice
Termín konania dražby: 11.11.2008 o 13:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 05.11.2008 o 18:00

2. obliadka: 06.11.2008 o 18:00

Hodnota: 1 100 000 Sk (36 513,31 €)
Najnižšie podanie: 1 100 000 Sk (36 513,31 €)
Minimálne prihodenie: 20 000 Sk (663,88 €)
Dražobná zábezpeka: 300 000 Sk (9 958,18 €)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 03/2008,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 03/2008,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902156600

valeria.buriova@ddreal.sk