hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izbový byt v Leviciach

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice, katastrálne územie Levice, vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra Levice, zapísané na LV č. 6159 ako:

1.  byt č. 21, na II. poschodí, vchod č. 14, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 1662 na ul. Kpt. Nálepku č. 14, Levice,
2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1662, na ul. Kpt. Nálepku, Levice, vo veľkosti 7405/346368,
3.  príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 2377, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 1153m2, vo veľkosti 7405/346368.

Popis predmetu dražby

Byt č. 21, na II. poschodí, v bytovom dome súp. č. 1662 na ulici Kpt. Nálepku č. 14, Levice. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku. Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú spoločná televízna anténa, bleskozvody, miestnosť pre upratovačku, skrinka pre slaboprúd, regulačná stanica plynu, inštalačná šachta, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD - REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová - konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 1662 na ul. Kpt. Nálepku č.10,12,14,16,18,20, Levice
zastúpení:
SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
Poľná 8, 934 03 Levice
IČO: 34 117 989
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,
Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:
Ing. Viliam Rybár - konateľ spoločnosti
Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o., Poľná č. 8
Termín konania dražby: 02.04.2009 o 14:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 26.03.2009 o 17:30

2. obliadka: 27.03.2009 o 17:30

Hodnota: 43 152,09 € (1 300 000 Sk)
Najnižšie podanie: 43 152,09 € (1 300 000 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 12 000,00 € (361 512 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 22/2008,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 22/2008,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk