hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izbový byt v Leviciach

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice, katastrálne územie Levice, vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra Levice, zapísané na LV č. 6323 ako:

1. byt č. 28, na 6.p., vchod č. 2, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 407, na ul. M. R. Štefánika č. 2, Levice,
2. spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 407 na ul. M .R. Štefánika č. 2, Levice, vo veľkosti 7349/ 385337,
3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 486, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 403m2, vo veľkosti 7349 /385337.

Popis predmetu dražby

Byt č. 28, na 6. poschodí, v bytovom dome súp. č. 407 na ulici M .R. Štefánika č. 2, Levice. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku. Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty, priestor výťahovej šachty a iné časti domu nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené pre spoločné užívanie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú výťah - osobný a nákladný, kočikáreň, telefónne ústredne, bleskozvody, skrinka pre slaboprúd, doregulovacia stanica, elektrorozvodňa, spoločné televízne antény, inštalačná chodba, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne, plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD - REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová - konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov „ŠTEFÁNIK 2"
so sídlom M. R. Štefánika 2, 934 01 Levice
IČO: 37963775
vedený odborom všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu v Nitre
v zastúpení: Mgr. Petr Mészároš - predseda spoločenstva
Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o., Poľná č. 8, Levice
Termín konania dražby: 30.04.2009 o 14:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 20.04.2009 o 17:00

2. obliadka: 21.04.2009 o 17:00

Hodnota: 28 878,00 € (869 979 Sk)
Najnižšie podanie: 28 878,00 € (869 979 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 8 000,00 € (241 008 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 10/2008,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 10/2008,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk