hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izbový byt v Leviciach na ul. Konopná

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice, katastrálne územie Levice, vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra Levice, zapísané na LV č. 7619 ako:

1. byt č. 33, na prízemí, vchod č. 6, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 3062 na
ul. Konopná č. 6, Levice,
2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 3062, na ul. Konopná, Levice, vo veľkosti 7857/331734,
3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 894/23, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 571m2, vo veľkosti 7857/331734.

Popis predmetu dražby

Byt č. 33, na prízemí, v bytovom dome súp. č. 3062 na ulici Konopná č. 6, Levice. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku. Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú priestor výťahovej šachty, spoločná televízna anténa, bleskozvody, miestnosť pre upratovačku, WC, sklad byt. fondu, spoločná miestnosť, kočíky, sušiareň, žehliareň, práčovňa, skrinka pre slaboprúd, regulačná stanica plynu, inštalačná chodba, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD - REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová - konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 3062 na ul. Konopná 2, 4, 6, Levice
zastúpení:
SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
Poľná 8, 934 03 Levice
IČO: 34 117 989
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,
Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:
Ing. Viliam Rybár - konateľ spoločnosti
Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o., Poľná č. 8, Levice
Termín konania dražby: 21.05.2009 o 14:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 13.05.2009 o 17:00

2. obliadka: 14.05.2009 o 17:00

Hodnota: 25 700,00 € (774 238 Sk)
Najnižšie podanie: 25 700,00 € (774 238 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 7 000,00 € (210 882 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 1/2009,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 1/2009,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk