hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izbový byt, ul. Konopná 15, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec   Levice,  katastrálne  územie   Levice,  vedené   na   Okresnom    úrade    Levice,    Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 7492 ako:

 

byt  č. 24, na 3.p., obytného domu so  súp. č. 3061,  číslo orientačné/vchodu   15, ul. Konopná, Levice,  nachádzajúci  sa  v časti domu  postavenej na pozemku par. č. 894/10 v Leviciach, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 3061, na  ul. Konopná 13, 15, 17, 19  v Leviciach, vo veľkosti   6137 / 442312, príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.  894/10, -  parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape,  druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 767m2, vo veľkosti   6137 / 442312.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na treťom poschodí panelového bytového domu na sídlisku Rybníky V, v okrajovej časti mesta v Leviciach. Bytový dom je postavený z betónových panelov so zatepleným obvodovým plášťom, odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia správcu v roku 1988. Stavba je podpivničená s ôsmimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a živičnou krytinou s tromi bytmi na každom poschodí vchodu a dvomi na prízemí. Stavba má terazzové prefabrikované schodište a osobný výťah. Bytový dom má nové vstupné dvere z oboch strán vchodu plastové s elektrickým ovládaním a nové plastové okná na suteréne a plastovými oknami zateplené schodište. V suteréne domu je práčovňa, sušiareň, kočikáreň, spoločenská miestnosť, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody.

Byt č.24 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je vstupná chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC,loggia a pivnica v suteréne domu.

Byt je po čiastočnej rekonštrukcii, v obytných miestnostiach má plávajúcu podlahu, vo vstupnej chodbe a kuchyni je keramická dlažba. Steny sú nanovo vystierkované so štruktúrovanými omietkami, okná sú  vymenené za plastové s izolačným dvojsklom a vnútorným hliníkovým žaluzím.  Dvere sú nové hladké plné a zasklené dyhované.

Bytové jadro je vymurované z priečkoviek Ypor, v kúpeľni je umývadlo a smaltovaná vaňa. Samostatné WC je WC kombi. Kuchyňa je vybavená s kuchynskou linkou 1,8 m dlhou s nerezovým drezom, plynovým šporákom s elektrickou rúrou a keramickým obkladom okolo linky. Všetky batérie v byte sú jednopákové. Byt je dobre zrekonštruovaný - vyhotovené sú nové hladké stierky a plávajúce podlahy a keramické dlažby. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblová televízia. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, oceľové panelové radiátory s termostatickými ventilmi a meračmi spotreby tepla a merače vody a plynu.

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.  Stav bytu je dobrý, údržba je dobrá, čiastočná rekonštrukcia bola urobená na dobrej technickej úrovni. Vypočítaná podlahová plocha bytu podľa ZP 60,75m2. Byt sa nachádza v bytovom dome na sídlisku do 15 min pešo do centra mesta v obytnej časti Levíc zastavanej bytovými domami. Bytový dom je v blízkosti zastávky mestskej hromadnej dopravy, neďaleko železničnej a autobusovej stanice, bez zvýšeného hluku od dopravy. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na juhozápad.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 3061,   Ul.    Konopná 13, 15, 17, 19 v Leviciach,

 

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 04.01.2016 o 09:00
Kolo dražby: prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 17.12.2015 o 09:00

2. obliadka: 18.12.2015 o 09:00

Hodnota: 38 500,00 € (1 159 851 Sk)
Najnižšie podanie: 38 500,00 € (1 159 851 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti/ zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

1.pri bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  52/2015,

2. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  52/2015,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť originál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: