hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izbový byt, ul. Dlhá 1, Tlmače - Lipník

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec   Tlmače,  katastrálne  územie  Tlmače,  vedené   na   Okresnom    úrade    Levice,    Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 811     ako:

  1. byt č. 2,  na prízemí, vchod č. 1, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 61,  ulica Dlhá, č. orientačné /č.vchodu/1,    Tlmače,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č.   61, ulica Dlhá  1,3, Tlmače, vo veľkosti    6403 / 111520,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 5976 / 31 - parcela reg. „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 377m2, vo veľkosti  6403 / 111520.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na prízemí panelového bytového domu na sídlisku v Tlmačoch. Bytový dom sa nachádza na ulici Dlhá v Tlmačoch, je postavený z plošných panelov na základových pásoch so zatepleným obvodovým plášťom s novou fasádnou úpravou. Stavba je nepodpivničená so štyrmi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a živičnou krytinou. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, na prízemí kočikáreň a hlavný uzáver vody. Stavba je bez výťahu. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a zariadení a príslušenstva domu.  Bytový dom je v dobrom stave s plastovými vstupnými dverami a plastovými oknami v schodišti. Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, technický suterén. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú bleskozvody, miestnosti pre upratovačku, ukladacie skrinky, spoločná tel.  anténa, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo bytového domu.  V okolí domu sú bytové domy, rodinné domy, garáže, základná a materská škola, zdravotné a rehabilitačné stredisko a obchody s potravinami a zmiešaným tovarom menšieho mesta. V

meste je aj kultúrny dom, mestský úrad a stredná škola.

Byt č. 2 sa nachádza v stredovej sekcii bytového domu, prístupný je zo schodišťa, pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň a špajzová skrinka vo vstupnej predsieni domu. Jedná sa o byt v pôvodnom stave s umakartovým bytovým jadrom, s hladkými omietkami vo všetkých miestnostiach, bukovými parketami v obytných miestnostiach a PVC v ostatných miestnostiach. Okná sú pôvodné drevené zdvojené s medziokenným hliníkovým žaluzím, dvere hladké, plné a zasklené. V bytovom jadre je samostatné WC kombi, v kúpeľni je smaltovaná vaňa a keramické umývadlo. Kuchyňa je vybavená s elektrickým šporákom, elektrickou rúrou, odsávačom a 2,5 m dlhou kuchynskou linkou so smaltovaným drezom. Všetky batérie v byte sú obyčajné. Kúrenie v byte je ústredné s liatinovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla.   Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače tepla a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre byt. Byt leží na prízemí bytového domu bez suterénu so štyrmi nadzemnými podlažiami bez výťahov, s dvomi vchodmi a dvomi bytmi na každom podlaží. Byt je bez rekonštrukcii, v pôvodnom stave s kúpeľňou a kuchyňou sústredným teplovodným kúrením. Byt je na dobrom mieste bez zvýšeného hluku od dopravy, jedná o priemerný byt so slabšou údržbou. Stav bytu je dobrý údržba je dostatočná.

 


Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 61, na  ulici Dlhá    1,3, Tlmače,

zastúpení:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda predstavenstva    a

Ing. Imrich Dudáš - podpredseda  predstavenstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice
Termín konania dražby: 12.01.2015 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 07.01.2015 o 10:00

2. obliadka: 08.01.2015 o 10:00

Hodnota: 20 000,00 € (602 520 Sk)
Najnižšie podanie: 20 000,00 € (602 520 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  21/2014,

  1. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  21/2014,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: