hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izbový byt , Saratovská 45, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec   Levice,  katastrálne  územie  Levice,  vedené   na   Okresnom    úrade    Levice,    Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 4993 ako:

 

byt č. 7, na 3.p., vchod č. 45, nachádzajúci sa v časti bytového  domu súp. č. 2982,  na Ul. Saratovská  č.45,   Levice,spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 2982, na   Ul.  Saratovská 45, 47, Levice, vo veľkosti    7189 / 226972,príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 3662 - parcela reg. „C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 400m2, vo veľkosti  7189 / 226972.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na treťom poschodí panelového bytového domu na sídlisku Rybníky III v Leviciach. Bytový dom je postavený z plošných panelov na základových pásoch so zatepleným obvodovým plášťom a strechou. Stavba je osempodlažná so suterénom s plochou strechou dodatočne zateplenou a novou PVC krytinou. Stavba má terazzové prefabrikované schodište a osobný výťah, na prízemí má kočíkáreň, v suteréne práčovňu, sušiareň, spoločné priestory, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody. Schodište má nové plastové okná, vstup je cez nové plastové dvere s automatickým vrátnikom, schodište je vykurované radiátorom. Bytový dom je dodatočne zateplený 8,0 cm polystyrénom s novou fasádnou úpravou, škrabanou omietkou na báze umelých hmôt.

Byt č.7 sa nachádza v stredovej sekcii bytového domu, prístupný je zo schodišťa, pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, špajza, šatník, kúpeľňa, predsieň, loggia a pivničná kobka v suteréne domu.

Jedná sa o byt s murovaným bytovým jadrom so stierkami vo všetkých miestnostiach. Byt je vybavený PVC podlahami v kúpeľni a WC je keramická dlažba. Okná sú nové plastové s izolačným dvojsklom a vnútornými roletami. Dvere sú hladké plné a zasklené dyhované. Nová kúpeľňa je vybavená plastovou vaňou, keramickým umývadlom, keramický obklad je až po strop. Batérie v byte sú obyčajné a jednopákové. Kuchyňa je vybavená 2,40 m dlhou kuchynskou linkou na báze dreva s nerezovým drezom, plynovým šporákom s odsávačom a novým keramickým obkladom okolo linky. Kúrenie je diaľkové s panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače tepla a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii s dobrým vybavením a dostatočnou údržbou.           Vypočítaná podlahová plocha podľa ZP znalcom je 74,13 m2. Byt sa nachádza v bytovom dome na sídlisku do 15 min pešo do centra mesta v obytnej časti Levíc zastavanej bytovými domami. Bytový dom je neďaleko železničnej a autobusovej stanice, bez zvýšeného hluku od dopravy.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 2982, Ul. Saratovská 45, 47, Levice,

 

zastúpení:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda predstavenstva    a

Róbert Košík - podpredseda  predstavenstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice, Ku Bratke 3, 934 01 Levice
Termín konania dražby: 15.03.2016 o 09:00
Kolo dražby: prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 07.03.2016 o 10:00

2. obliadka: 08.03.2016 o 10:00

Hodnota: 40 600,00 € (1 223 116 Sk)
Najnižšie podanie: 40 600,00 € (1 223 116 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /
1.pri bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  56/2015,
2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  56/2015,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky:

Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť originál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: